نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش عالی مشارکت کتابخانه‌های عمومی در توسعه آموزش عالی در مناطق محروم روستایی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 123-138]

ا

 • ادبیات ایتالیایی بازنویسی رده PQ (ادبیات ایتالیایی) در نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 42-49]
 • ارائه خدمات مرجع سیار: نگرشی نو در ارائه خدمات به کاربران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 121-127]
 • ارائه خدمات بررسی وضعیت ارائه خدمات در بخش پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه تهران [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 64-76]
 • ارتباطات گفت‌وگوی تمدن‌ها در بستر گفت‌وگوی رایانه‌ها [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 116-125]
 • ارتباط شبکه‌ای بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه تهران و ارائه طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاعاتی میان این کتابخانه‌ها [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 7-41]
 • اریک بررسی تطبیقی ساختار و روابط میان اصطلاحات علم کتابداری و اطلا‌رسانی در سه اصطلاحنامه یونسکو، اریک و اسیس [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 82-95]
 • استانداردهای بین‌المللی مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی "ایزو" در گزارش‌های دولتی فارسی ایران از سال 1375-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 52-63]
 • استفاده‌کنندگان میزان رضایت استفاده‌کنندگان از پایگاه اطلاعاتی اریک موجود در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 26-37]
 • استفاده‌کنندگان بررسی وضعیت کتابخانه‌های مساجد شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 62-75]
 • استفاده‌کنندگان بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از بانک اطلاعاتی کتابشناسی ملی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1378-1377 [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 90-100]
 • استناد بررسی پایان‌نامه‌های روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز مطالعه استنادی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 69-81]
 • استناد تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال‌های 1370-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 8-22]
 • اسلام تذهیب در هنر کتاب‌آرایی ایران [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 123-129]
 • اسیس بررسی تطبیقی ساختار و روابط میان اصطلاحات علم کتابداری و اطلا‌رسانی در سه اصطلاحنامه یونسکو، اریک و اسیس [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 82-95]
 • اصطلاحات بررسی تطبیقی ساختار و روابط میان اصطلاحات علم کتابداری و اطلا‌رسانی در سه اصطلاحنامه یونسکو، اریک و اسیس [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 82-95]
 • اصطلاحنامه بررسی تطبیقی ساختار و روابط میان اصطلاحات علم کتابداری و اطلا‌رسانی در سه اصطلاحنامه یونسکو، اریک و اسیس [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 82-95]
 • اصطلاحنامه کاربرد اصطلاحنامه در بازیابی اطلاعات [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 77-103]
 • اطلاعات فرهنگی اینترنت در خدمت توسعه فرهنگی: پژوهشی درباره اطلاعات فرهنگی ایران در محیط وب [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 104-122]
 • اطلاع‌رسانی بررسی تطبیقی ساختار و روابط میان اصطلاحات علم کتابداری و اطلا‌رسانی در سه اصطلاحنامه یونسکو، اریک و اسیس [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 82-95]
 • اطلاع‌رسانی نقد و تحلیل عملکرد نظام و خدمات اطلاع‌رسانی کشاورزی در ایران [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 96-114]
 • اطلاع‌رسانی گفت‌وگوی تمدن‌ها در بستر گفت‌وگوی رایانه‌ها [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 116-125]
 • اعضای هیئت علمی نگرش کتابداران و اعضای هیئت علمی نسبت به خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه میرزای شیرازی (کتابخانه مرکزی) دانشگاه شیراز و کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 34-51]
 • اعضای هیئت علمی تعیین نشریات هسته لاتین دانشکده علوم انسانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از قانون برادفورد و نظرات اعضای هیئت علمی دانشکده [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 76-89]
 • افزایش مشتری فن‌آوری اطلاعات و بهره‌وری [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 104-120]
 • امنیت شبکه کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 84-103]
 • اندازه‌گیری جست‌وجوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه‌سازی آن [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 101-115]
 • انطباق بررسی انطباق میان توصیفگرهای نمایه‌سازی و کلیدواژه‌های عنوان پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 23-33]
 • انگلستان مشارکت کتابخانه‌های عمومی در توسعه آموزش عالی در مناطق محروم روستایی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 123-138]
 • ایران چالش‌های سازماندهی منابع دانش در آغاز قرن بیست و یکم با نگاهی بر دانش فهرستنویسی در ایران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 59-83]
 • ایران نقد و تحلیل عملکرد نظام و خدمات اطلاع‌رسانی کشاورزی در ایران [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 96-114]
 • ایران اینترنت در خدمت توسعه فرهنگی: پژوهشی درباره اطلاعات فرهنگی ایران در محیط وب [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 104-122]
 • ایران تذهیب در هنر کتاب‌آرایی ایران [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 123-129]
 • ایرانی نقش زنان ایرانی در تولید کتاب از سال 1377 - 1358 [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 50-68]
 • ایزو مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی "ایزو" در گزارش‌های دولتی فارسی ایران از سال 1375-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 52-63]
 • ایستگاه‌های کاری مرجع سیار: نگرشی نو در ارائه خدمات به کاربران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 121-127]
 • اینترنت اینترنت در خدمت توسعه فرهنگی: پژوهشی درباره اطلاعات فرهنگی ایران در محیط وب [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 104-122]

ب

 • بازنویسی بازنویسی رده PQ (ادبیات ایتالیایی) در نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 42-49]
 • بازیابی اطلاعات کاربرد اصطلاحنامه در بازیابی اطلاعات [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 77-103]
 • بازیابی اطلاعات ارزیابی تأثیر استفاده از دیسک‌های فشرده در پژوهش‌های علمی ایران و ارائه معیارهایی برای بهبود بازیابی اطلاعات از این گونه منابع [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 26-51]
 • بازیابی اطلاعات جست‌وجوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه‌سازی آن [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 101-115]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی ساختار و روابط میان اصطلاحات علم کتابداری و اطلا‌رسانی در سه اصطلاحنامه یونسکو، اریک و اسیس [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 82-95]
 • بررسی وضعیت بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه تهران و ارائه طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاعاتی میان این کتابخانه‌ها [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 7-41]
 • بهره‌وری فن‌آوری اطلاعات و بهره‌وری [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 104-120]

پ

 • پایان‌نامه بررسی پایان‌نامه‌های روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز مطالعه استنادی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 69-81]
 • پایان‌نامه‌ها بررسی انطباق میان توصیفگرهای نمایه‌سازی و کلیدواژه‌های عنوان پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 23-33]
 • پایان‌نامه‌ها بررسی وضعیت ارائه خدمات در بخش پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه تهران [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 64-76]
 • پایگاه اطلاعاتی اریک میزان رضایت استفاده‌کنندگان از پایگاه اطلاعاتی اریک موجود در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 26-37]
 • پژوهش‌های علمی ارزیابی تأثیر استفاده از دیسک‌های فشرده در پژوهش‌های علمی ایران و ارائه معیارهایی برای بهبود بازیابی اطلاعات از این گونه منابع [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 26-51]

ت

 • تألیف نقش زنان ایرانی در تولید کتاب از سال 1377 - 1358 [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 50-68]
 • تبادل اطلاعات مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی "ایزو" در گزارش‌های دولتی فارسی ایران از سال 1375-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 52-63]
 • تحلیل استنادی بررسی پایان‌نامه‌های روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز مطالعه استنادی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 69-81]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال‌های 1370-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 8-22]
 • تحلیل وضعیت نقد و تحلیل عملکرد نظام و خدمات اطلاع‌رسانی کشاورزی در ایران [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 96-114]
 • تذهیب تذهیب در هنر کتاب‌آرایی ایران [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 123-129]
 • ترجمه نقش زنان ایرانی در تولید کتاب از سال 1377 - 1358 [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 50-68]
 • تهران نقش فن‌آوری اطلاعات در وضعیت شغلی کتابداران کتابخانه‌های فنی و مهندسی تهران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 8-25]
 • تهران بررسی وضعیت کتابخانه‌های مساجد شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 62-75]
 • توزیع موضوعی بررسی گرایش‌های موضوعی نشریات کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های (1377-1347) [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 52-61]
 • توسعه فرهنگی اینترنت در خدمت توسعه فرهنگی: پژوهشی درباره اطلاعات فرهنگی ایران در محیط وب [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 104-122]
 • توصیفگر بررسی انطباق میان توصیفگرهای نمایه‌سازی و کلیدواژه‌های عنوان پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 23-33]

ج

 • جنسیس مشارکت کتابخانه‌های عمومی در توسعه آموزش عالی در مناطق محروم روستایی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 123-138]

ح

 • حق مؤلف کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 84-103]

خ

 • خدمات اطلاع‌رسانی نگرش کتابداران و اعضای هیئت علمی نسبت به خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه میرزای شیرازی (کتابخانه مرکزی) دانشگاه شیراز و کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 34-51]
 • خدمات مرجع کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 84-103]
 • خوزستان بررسی میزان رضایت دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد خوزستان [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 38-58]

د

 • دانشجویان بررسی میزان رضایت دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد خوزستان [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 38-58]
 • دانشگاه تربیت مدرس تعیین نشریات هسته لاتین دانشکده علوم انسانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از قانون برادفورد و نظرات اعضای هیئت علمی دانشکده [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 76-89]
 • دانشگاه تهران بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه تهران و ارائه طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاعاتی میان این کتابخانه‌ها [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 7-41]
 • دانشگاه تهران بررسی وضعیت ارائه خدمات در بخش پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه تهران [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 64-76]
 • دانشگاه شیراز بررسی پایان‌نامه‌های روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز مطالعه استنادی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 69-81]
 • دسترس‌پذیری دسترسی به کتاب‌های ادبی در کتابخانه‌های عمومی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 115-122]
 • دکترای تخصصی بررسی انطباق میان توصیفگرهای نمایه‌سازی و کلیدواژه‌های عنوان پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 23-33]
 • دیسک‌های فشرده ارزیابی تأثیر استفاده از دیسک‌های فشرده در پژوهش‌های علمی ایران و ارائه معیارهایی برای بهبود بازیابی اطلاعات از این گونه منابع [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 26-51]

ر

 • رایانه گفت‌وگوی تمدن‌ها در بستر گفت‌وگوی رایانه‌ها [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 116-125]
 • رده PQ بازنویسی رده PQ (ادبیات ایتالیایی) در نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 42-49]
 • رده‌بندی کتابخانه کنگره بازنویسی رده PQ (ادبیات ایتالیایی) در نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 42-49]
 • رشد اقتصادی فن‌آوری اطلاعات و بهره‌وری [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 104-120]
 • رضایت‌مندی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از پایگاه اطلاعاتی اریک موجود در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 26-37]
 • رضایت‌مندی بررسی میزان رضایت دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد خوزستان [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 38-58]
 • رضایت‌مندی بررسی وضعیت کتابخانه‌های مساجد شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 62-75]
 • رضایت‌مندی بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از بانک اطلاعاتی کتابشناسی ملی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1378-1377 [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 90-100]
 • رعایت مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی "ایزو" در گزارش‌های دولتی فارسی ایران از سال 1375-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 52-63]
 • روانشناسی تربیتی بررسی پایان‌نامه‌های روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز مطالعه استنادی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 69-81]

ز

 • زنان نقش زنان ایرانی در تولید کتاب از سال 1377 - 1358 [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 50-68]

س

 • سازماندهی چالش‌های سازماندهی منابع دانش در آغاز قرن بیست و یکم با نگاهی بر دانش فهرستنویسی در ایران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 59-83]
 • سرعنوان‌های موضوعی دسترسی به کتاب‌های ادبی در کتابخانه‌های عمومی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 115-122]
 • سرعنوان‌های موضوعی بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از بانک اطلاعاتی کتابشناسی ملی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1378-1377 [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 90-100]
 • سنجش کتابشناختی بررسی وضعیت مجلات علمی و میزان انعکاس آنها در نمایه‌های بین‌المللی از بدو انقلاب اسلامی تاکنون: ارائه راه‌حل جهت بهینه‌سازی [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 8-25]
 • سودمندی کاربرد اصطلاحنامه در بازیابی اطلاعات [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 77-103]
 • سیاهه واژگان جست‌وجوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه‌سازی آن [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 101-115]

ش

 • شبکه اطلاعاتی بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه تهران و ارائه طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاعاتی میان این کتابخانه‌ها [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 7-41]
 • شیراز میزان رضایت استفاده‌کنندگان از پایگاه اطلاعاتی اریک موجود در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 26-37]

ع

 • علوم اسلامی ارزیابی تأثیر استفاده از دیسک‌های فشرده در پژوهش‌های علمی ایران و ارائه معیارهایی برای بهبود بازیابی اطلاعات از این گونه منابع [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 26-51]

ف

 • فارسی مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی "ایزو" در گزارش‌های دولتی فارسی ایران از سال 1375-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 52-63]
 • فرهنگ گفت‌وگوی تمدن‌ها در بستر گفت‌وگوی رایانه‌ها [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 116-125]
 • فن‌آوری اطلاعات نقش فن‌آوری اطلاعات در وضعیت شغلی کتابداران کتابخانه‌های فنی و مهندسی تهران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 8-25]
 • فن‌آوری اطلاعات فن‌آوری اطلاعات و بهره‌وری [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 104-120]
 • فن‌آوری اطلاعات بررسی گرایش‌های موضوعی نشریات کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های (1377-1347) [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 52-61]
 • فهرست مستند اسامی بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از بانک اطلاعاتی کتابشناسی ملی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1378-1377 [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 90-100]
 • فهرستنویسی چالش‌های سازماندهی منابع دانش در آغاز قرن بیست و یکم با نگاهی بر دانش فهرستنویسی در ایران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 59-83]

ق

 • قانون برادفورد بررسی پایان‌نامه‌های روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز مطالعه استنادی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 69-81]
 • قانون برادفورد تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال‌های 1370-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 8-22]
 • قانون برادفورد تعیین نشریات هسته لاتین دانشکده علوم انسانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از قانون برادفورد و نظرات اعضای هیئت علمی دانشکده [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 76-89]
 • قرن بیست و یکم چالش‌های سازماندهی منابع دانش در آغاز قرن بیست و یکم با نگاهی بر دانش فهرستنویسی در ایران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 59-83]

ک

 • کاربران مرجع سیار: نگرشی نو در ارائه خدمات به کاربران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 121-127]
 • کامبریا مشارکت کتابخانه‌های عمومی در توسعه آموزش عالی در مناطق محروم روستایی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 123-138]
 • کتاب نقش زنان ایرانی در تولید کتاب از سال 1377 - 1358 [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 50-68]
 • کتاب‌آرایی تذهیب در هنر کتاب‌آرایی ایران [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 123-129]
 • کتابخانه دانشکده پزشکی نگرش کتابداران و اعضای هیئت علمی نسبت به خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه میرزای شیرازی (کتابخانه مرکزی) دانشگاه شیراز و کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 34-51]
 • کتابخانه مرکزی تعیین نشریات هسته لاتین دانشکده علوم انسانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از قانون برادفورد و نظرات اعضای هیئت علمی دانشکده [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 76-89]
 • کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از پایگاه اطلاعاتی اریک موجود در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 26-37]
 • کتابخانه میرزای شیرازی نگرش کتابداران و اعضای هیئت علمی نسبت به خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه میرزای شیرازی (کتابخانه مرکزی) دانشگاه شیراز و کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 34-51]
 • کتابخانه‌ها بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه تهران و ارائه طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاعاتی میان این کتابخانه‌ها [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 7-41]
 • کتابخانه‌های دانشکده‌ای بررسی وضعیت ارائه خدمات در بخش پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه تهران [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 64-76]
 • کتابخانه‌های دانشگاه آزاد بررسی میزان رضایت دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد خوزستان [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 38-58]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 84-103]
 • کتابخانه‌های عمومی دسترسی به کتاب‌های ادبی در کتابخانه‌های عمومی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 115-122]
 • کتابخانه‌های عمومی مشارکت کتابخانه‌های عمومی در توسعه آموزش عالی در مناطق محروم روستایی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 123-138]
 • کتابخانه‌های فنی و مهندسی نقش فن‌آوری اطلاعات در وضعیت شغلی کتابداران کتابخانه‌های فنی و مهندسی تهران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 8-25]
 • کتابخانه‌های مساجد بررسی وضعیت کتابخانه‌های مساجد شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 62-75]
 • کتابداران نگرش کتابداران و اعضای هیئت علمی نسبت به خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه میرزای شیرازی (کتابخانه مرکزی) دانشگاه شیراز و کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 34-51]
 • کتابداری بررسی تطبیقی ساختار و روابط میان اصطلاحات علم کتابداری و اطلا‌رسانی در سه اصطلاحنامه یونسکو، اریک و اسیس [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 82-95]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی گرایش‌های موضوعی نشریات کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های (1377-1347) [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 52-61]
 • کتابسنجی بررسی گرایش‌های موضوعی نشریات کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های (1377-1347) [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 52-61]
 • کتابشناسی ملی ایران بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از بانک اطلاعاتی کتابشناسی ملی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1378-1377 [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 90-100]
 • کشاورزی نقد و تحلیل عملکرد نظام و خدمات اطلاع‌رسانی کشاورزی در ایران [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 96-114]
 • کلیدواژه بررسی انطباق میان توصیفگرهای نمایه‌سازی و کلیدواژه‌های عنوان پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 23-33]

گ

 • گزارش‌های دولتی مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی "ایزو" در گزارش‌های دولتی فارسی ایران از سال 1375-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 52-63]
 • گفت‌وگوی تمدن‌ها گفت‌وگوی تمدن‌ها در بستر گفت‌وگوی رایانه‌ها [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 116-125]

ل

 • لوح فشرده بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از بانک اطلاعاتی کتابشناسی ملی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1378-1377 [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 90-100]

م

 • مآخذ تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال‌های 1370-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 8-22]
 • مجلات علمی بررسی وضعیت مجلات علمی و میزان انعکاس آنها در نمایه‌های بین‌المللی از بدو انقلاب اسلامی تاکنون: ارائه راه‌حل جهت بهینه‌سازی [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 8-25]
 • مدیریت دستیابی کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 84-103]
 • مرجع سیار مرجع سیار: نگرشی نو در ارائه خدمات به کاربران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 121-127]
 • مشارکت علمی بررسی وضعیت مجلات علمی و میزان انعکاس آنها در نمایه‌های بین‌المللی از بدو انقلاب اسلامی تاکنون: ارائه راه‌حل جهت بهینه‌سازی [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 8-25]
 • مقاله‌های فلسفی تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال‌های 1370-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 8-22]
 • مقاله‌های فلسفی فارسی تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال‌های 1370-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 8-22]
 • منابع ادبی دسترسی به کتاب‌های ادبی در کتابخانه‌های عمومی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 115-122]
 • منابع الکترونیکی مرجع سیار: نگرشی نو در ارائه خدمات به کاربران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 121-127]
 • منابع دانش چالش‌های سازماندهی منابع دانش در آغاز قرن بیست و یکم با نگاهی بر دانش فهرستنویسی در ایران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 59-83]
 • مناطق محروم مشارکت کتابخانه‌های عمومی در توسعه آموزش عالی در مناطق محروم روستایی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 123-138]

ن

 • نرم‌افزار ارزیابی تأثیر استفاده از دیسک‌های فشرده در پژوهش‌های علمی ایران و ارائه معیارهایی برای بهبود بازیابی اطلاعات از این گونه منابع [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 26-51]
 • نرم‌افزار جست‌وجوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه‌سازی آن [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 101-115]
 • نشر نقش زنان ایرانی در تولید کتاب از سال 1377 - 1358 [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 50-68]
 • نشریات ادواری بررسی گرایش‌های موضوعی نشریات کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های (1377-1347) [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 52-61]
 • نشریات هسته تعیین نشریات هسته لاتین دانشکده علوم انسانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از قانون برادفورد و نظرات اعضای هیئت علمی دانشکده [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 76-89]
 • نمایه‌سازی بررسی انطباق میان توصیفگرهای نمایه‌سازی و کلیدواژه‌های عنوان پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 23-33]
 • نمایه‌سازی کاربرد اصطلاحنامه در بازیابی اطلاعات [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 77-103]
 • نمایه‌های بین‌المللی بررسی وضعیت مجلات علمی و میزان انعکاس آنها در نمایه‌های بین‌المللی از بدو انقلاب اسلامی تاکنون: ارائه راه‌حل جهت بهینه‌سازی [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 8-25]

و

 • وب اینترنت در خدمت توسعه فرهنگی: پژوهشی درباره اطلاعات فرهنگی ایران در محیط وب [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 104-122]
 • وضعیت شغلی نقش فن‌آوری اطلاعات در وضعیت شغلی کتابداران کتابخانه‌های فنی و مهندسی تهران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 8-25]

ی

 • یونسکو بررسی تطبیقی ساختار و روابط میان اصطلاحات علم کتابداری و اطلا‌رسانی در سه اصطلاحنامه یونسکو، اریک و اسیس [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 82-95]
login