نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابزار اطلاع‌رسانی پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطلاع‌رسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 3-19]
 • اجرای راهبرد مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 40-71]
 • ارزیابی راهبرد مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 40-71]
 • اطلاع‌رسانان پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطلاع‌رسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 3-19]
 • اطلاع‌رسانی پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطلاع‌رسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 3-19]
 • اقوام رفتار اطلاع‌یابی زندگی روزمره (الیس) با تأکید بر اقوام و اقلیت‌ها: مرور نظام‌مند [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]
 • الیس رفتار اطلاع‌یابی زندگی روزمره (الیس) با تأکید بر اقوام و اقلیت‌ها: مرور نظام‌مند [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]
 • ایران مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 40-71]

ب

 • برچسب‌گذاری معنایی تأثیر برچسب‌گذاری معنایی در رفع ابهام هم‌نویسه‌های تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 107-124]

پ

 • پیکره متنی تأثیر برچسب‌گذاری معنایی در رفع ابهام هم‌نویسه‌های تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 107-124]

ت

 • تاریخ شفاهی روایت از روزن گفت‌وگو: تحلیل طرح‌های تاریخ ‌شفاهی کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 72-90]
 • تحلیل محتوای کیفی مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 20-39]

ر

 • رفتار اطلاع‌یابی رفتار اطلاع‌یابی زندگی روزمره (الیس) با تأکید بر اقوام و اقلیت‌ها: مرور نظام‌مند [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]
 • رفع ابهام معنایی تأثیر برچسب‌گذاری معنایی در رفع ابهام هم‌نویسه‌های تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 107-124]
 • روش دلفی مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 20-39]
 • ریزش کاذب تأثیر برچسب‌گذاری معنایی در رفع ابهام هم‌نویسه‌های تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 107-124]

ز

 • زندگی روزمره رفتار اطلاع‌یابی زندگی روزمره (الیس) با تأکید بر اقوام و اقلیت‌ها: مرور نظام‌مند [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]

س

 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران روایت از روزن گفت‌وگو: تحلیل طرح‌های تاریخ ‌شفاهی کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 72-90]

ق

 • قومیت رفتار اطلاع‌یابی زندگی روزمره (الیس) با تأکید بر اقوام و اقلیت‌ها: مرور نظام‌مند [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]

ک

 • کتابخانه‌های دانشگاهی مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 20-39]
 • کتابخانه‌های عمومی مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 40-71]
 • کتابداران روایت از روزن گفت‌وگو: تحلیل طرح‌های تاریخ ‌شفاهی کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 72-90]
 • کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی روایت از روزن گفت‌وگو: تحلیل طرح‌های تاریخ ‌شفاهی کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 72-90]
 • کنترل راهبرد مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 40-71]

م

 • مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 20-39]
 • محتوای پیام پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطلاع‌رسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 3-19]
 • مخاطرات طبیعی پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطلاع‌رسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 3-19]
 • مدیریت داده‌های پژوهشی مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 20-39]
 • مدیریت راهبردی مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 40-71]
 • مصاحبه روایت از روزن گفت‌وگو: تحلیل طرح‌های تاریخ ‌شفاهی کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 72-90]

ه

 • هم‌نویسه‌های تخصصی تأثیر برچسب‌گذاری معنایی در رفع ابهام هم‌نویسه‌های تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 107-124]
login