نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان‌نامه‌ها [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 66-84]
 • آنتروپی شانون ریسک‌های تأمین محتوا در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 94-106]
 • آوانویسی آوانویسی نام‌های فارسی در کتابخانه ملی ایران: سازگاری با استانداردهای ملی و جهانی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 8-23]
 • آینده‌­نگاری آینده سامانه‌های بازیابی اطلاعات متنی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 12-26]
 • آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور ارزشیابی مجلات علمی-پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 8-20]

ا

 • اجتماعی آموزشی عوامل مؤثر بر نگرش دختران دانش‌آموز مدارس استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 44-56]
 • ارزشیابی ارزشیابی مجلات علمی-پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 8-20]
 • ارزیابی سامانه معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات در سامانه‌‌‌های اطلاعاتی مستندات فنی: مرور نظام‌مند [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 104-114]
 • استاندارد بین‌المللی آوانویسی نام‌های فارسی در کتابخانه ملی ایران: سازگاری با استانداردهای ملی و جهانی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 8-23]
 • استاندارد ملی آوانویسی نام‌های فارسی در کتابخانه ملی ایران: سازگاری با استانداردهای ملی و جهانی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 8-23]
 • استاندارد نشر مجلات ارزشیابی مجلات علمی-پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 8-20]
 • اطلاع‌یابی مدل متقارن تعامل اطلاعاتی: باز تعریفی از جایگاه فناوری در تعامل اطلاعاتی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 114-135]
 • الگوی مرجع مفهومی سیداک گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 94-112]
 • انسان مدل متقارن تعامل اطلاعاتی: باز تعریفی از جایگاه فناوری در تعامل اطلاعاتی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 114-135]
 • ایزو 28118 مقایسۀ شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های ملی جهان با ایزو 28118 [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 40-51]

ب

 • بازنمایی دیگری‌سازی در نظام‌های سازماندهی منابع کتابخانه‌ای در تقابل با برچسب‌گذاری اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 58-71]
 • بازیابی اطلاعات معناشناسی در سامانه‌های برچسب‌گذاری اجتماعی: یک مرور نظام‌مند [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 110-129]
 • بازیابی اطلاعات آینده سامانه‌های بازیابی اطلاعات متنی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 12-26]
 • بازیابی اطلاعات‌‌‌‌‌‌ تجربۀ زیسته متخصصان کتابداریِ پزشکی در زمینه ربط اطلاعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 48-57]
 • بازیابی معنایی اطلاعات ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 18-38]
 • باستان­شناسی گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 94-112]
 • برچسب‌گذاری ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 18-38]
 • برچسب‌گذاری دیگری‌سازی در نظام‌های سازماندهی منابع کتابخانه‌ای در تقابل با برچسب‌گذاری اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 58-71]
 • برچسب‌گذاری اجتماعی معناشناسی در سامانه‌های برچسب‌گذاری اجتماعی: یک مرور نظام‌مند [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 110-129]
 • برنامه‌­ریزی سناریومبنا سناریوهایی برای آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایرانی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 74-93]

پ

 • پایان‌نامه‌ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان‌نامه‌ها [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 66-84]
 • پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی و ربط مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی نورمگز و رایسِست [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 72-92]
 • پایگاه مستندات آوانویسی نام‌های فارسی در کتابخانه ملی ایران: سازگاری با استانداردهای ملی و جهانی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 8-23]
 • پردازش زبان طبیعی ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 18-38]
 • پردازش زبان طبیعی سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 86-103]
 • پروتژ ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 18-38]
 • پیایندها پیایندها در آینه واسپاری قانونی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 58-72]

ت

 • تأمین‌کنندگان ریسک‌های تأمین محتوا در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 94-106]
 • تاپسیس فازی ریسک‌های تأمین محتوا در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 94-106]
 • تجربه کاربر رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه‌ای [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 52-64]
 • تحلیل تأثیرات متقابل تأثیرات متقابل نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 22-36]
 • تحلیل متوازن تأثیر متقابل سناریوهایی برای آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایرانی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 74-93]
 • تحلیل محتوا خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه‌ای فارسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 52-64]
 • تعامل اطلاعاتی مدل متقارن تعامل اطلاعاتی: باز تعریفی از جایگاه فناوری در تعامل اطلاعاتی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 114-135]

خ

 • خدمات عمومی بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 80-92]
 • خدمات کتابخانه‌ای ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 8-17]
 • خواندن خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه‌ای فارسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 52-64]
 • خودکارآمدی مهارت حل مسئله و خودکارآمدی در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان علوم انسانی در تدوین پایان‌نامه‌ [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 66-78]

د

 • داستان ترجمه‌شده خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه‌ای فارسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 52-64]
 • داستان فارسی خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه‌ای فارسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 52-64]
 • دانش‌آموزان استعداد درخشان عوامل مؤثر بر نگرش دختران دانش‌آموز مدارس استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 44-56]
 • دانشجویان بین‌المللی ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 8-17]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهارت حل مسئله و خودکارآمدی در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان علوم انسانی در تدوین پایان‌نامه‌ [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 66-78]
 • دانشگاه فردوسی مشهد ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 8-17]
 • دانشمندان مسلمان‌‌ پیشنهاد طرح جدید برای طبقه‌بندی علوم بر اساس پشتوانه علمی مسلمانان [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 28-47]
 • داوری آزاد سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 86-103]
 • دسترس‌پذیری بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 80-92]
 • دیداری‌سازی علم تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397) [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 38-50]
 • دیگری‌سازی دیگری‌سازی در نظام‌های سازماندهی منابع کتابخانه‌ای در تقابل با برچسب‌گذاری اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 58-71]

ر

 • رابط کاربری رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه‌ای [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 52-64]
 • رایسِست رتبه‌بندی و ربط مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی نورمگز و رایسِست [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 72-92]
 • ربط رتبه‌بندی و ربط مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی نورمگز و رایسِست [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 72-92]
 • ربط‌‌‌‌‌‌ تجربۀ زیسته متخصصان کتابداریِ پزشکی در زمینه ربط اطلاعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 48-57]
 • رتبه‌بندی ریسک‌های تأمین محتوا در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 94-106]
 • رتبه‌بندی سیستمی رتبه‌بندی و ربط مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی نورمگز و رایسِست [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 72-92]
 • رتبه‌بندی کاربر رتبه‌بندی و ربط مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی نورمگز و رایسِست [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 72-92]
 • رده‌بندی علوم‌‌ پیشنهاد طرح جدید برای طبقه‌بندی علوم بر اساس پشتوانه علمی مسلمانان [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 28-47]
 • رده‌بندی علوم در اسلام پیشنهاد طرح جدید برای طبقه‌بندی علوم بر اساس پشتوانه علمی مسلمانان [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 28-47]
 • رفتار اطلاع‌جویی مهارت حل مسئله و خودکارآمدی در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان علوم انسانی در تدوین پایان‌نامه‌ [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 66-78]
 • روابط معنایی معناشناسی در سامانه‌های برچسب‌گذاری اجتماعی: یک مرور نظام‌مند [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 110-129]
 • رویکردهای نوین علم اطلاعات رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه‌ای [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 52-64]
 • ریسک ریسک‌های تأمین محتوا در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 94-106]

ز

 • زنجیره تأمین ریسک‌های تأمین محتوا در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 94-106]

س

ش

 • شاخص‌های عملکرد مقایسۀ شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های ملی جهان با ایزو 28118 [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 40-51]
 • شباهت سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 86-103]
 • شبکه‌های اجتماعی‌‌‌‌‌‌ تجربۀ زیسته متخصصان کتابداریِ پزشکی در زمینه ربط اطلاعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 48-57]
 • شیوه‌های طبقه‌بندی‌‌ پیشنهاد طرح جدید برای طبقه‌بندی علوم بر اساس پشتوانه علمی مسلمانان [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 28-47]

ط

 • طبقه‌بندی علوم‌‌ پیشنهاد طرح جدید برای طبقه‌بندی علوم بر اساس پشتوانه علمی مسلمانان [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 28-47]

ع

 • عاملیت فناوری مدل متقارن تعامل اطلاعاتی: باز تعریفی از جایگاه فناوری در تعامل اطلاعاتی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 114-135]
 • علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی کشف مؤلفه‌های کسب‌وکار کارآفرینانه در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی با رویکرد فراتحلیل [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 94-108]
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی ارزشیابی مجلات علمی-پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 8-20]
 • علم‌سنجی تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397) [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 38-50]
 • علوم انسانی مهارت حل مسئله و خودکارآمدی در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان علوم انسانی در تدوین پایان‌نامه‌ [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 66-78]
 • عوامل فرهنگی عوامل مؤثر بر نگرش دختران دانش‌آموز مدارس استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 44-56]

غ

 • غیر انسان مدل متقارن تعامل اطلاعاتی: باز تعریفی از جایگاه فناوری در تعامل اطلاعاتی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 114-135]

ف

 • فراتحلیل کشف مؤلفه‌های کسب‌وکار کارآفرینانه در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی با رویکرد فراتحلیل [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 94-108]
 • فضای کتابخانه رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه‌ای [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 52-64]
 • فهرست­های کتابخانه‌­ای سناریوهایی برای آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایرانی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 74-93]
 • فهرست‌های کتابخانه‌ای تأثیرات متقابل نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 22-36]
 • فوکسونومی معناشناسی در سامانه‌های برچسب‌گذاری اجتماعی: یک مرور نظام‌مند [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 110-129]

ک

 • کاربردپذیری رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه‌ای [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 52-64]
 • کتابخانه ملی ایران بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 80-92]
 • کتابخانه ملی ایران پیایندها در آینه واسپاری قانونی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 58-72]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی ریسک‌های تأمین محتوا در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 94-106]
 • کتابخانه های دیجیتالی ارزیابی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال ایران بر اساس شاخص‌های وب سبز [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 24-42]
 • کتابخانه‌های ملی مقایسۀ شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های ملی جهان با ایزو 28118 [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 40-51]
 • کتابداران ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 8-17]
 • کتابدار تجربه کاربر رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه‌ای [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 52-64]
 • کتابداری و اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان‌نامه‌ها [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 66-84]
 • کسب‌وکار کارآفرینانه کشف مؤلفه‌های کسب‌وکار کارآفرینانه در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی با رویکرد فراتحلیل [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 94-108]

گ

 • گسترش الگوهای هستی‌شناختی گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 94-112]

ل

 • لینکدین تجربۀ زیسته متخصصان کتابداریِ پزشکی در زمینه ربط اطلاعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 48-57]

م

 • مجلات ارزشیابی مجلات علمی-پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 8-20]
 • مدارس استعداد درخشان عوامل مؤثر بر نگرش دختران دانش‌آموز مدارس استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 44-56]
 • مدل متقارن مدل متقارن تعامل اطلاعاتی: باز تعریفی از جایگاه فناوری در تعامل اطلاعاتی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 114-135]
 • مرور نظام‌مند معناشناسی در سامانه‌های برچسب‌گذاری اجتماعی: یک مرور نظام‌مند [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 110-129]
 • مستندات فنی معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات در سامانه‌‌‌های اطلاعاتی مستندات فنی: مرور نظام‌مند [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 104-114]
 • مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397) [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 38-50]
 • مطالعه و خواندن عوامل مؤثر بر نگرش دختران دانش‌آموز مدارس استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 44-56]
 • معیارهای ارزیابی معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات در سامانه‌‌‌های اطلاعاتی مستندات فنی: مرور نظام‌مند [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 104-114]
 • منحنی تحلیل عملکرد سامانه سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 86-103]
 • مهارت حل مسئله مهارت حل مسئله و خودکارآمدی در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان علوم انسانی در تدوین پایان‌نامه‌ [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 66-78]

ن

 • نام‌های فارسی آوانویسی نام‌های فارسی در کتابخانه ملی ایران: سازگاری با استانداردهای ملی و جهانی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 8-23]
 • نرم‌افزار میک‌مک تأثیرات متقابل نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 22-36]
 • نظرات کاربران سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 86-103]
 • نقاط خدمت بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 80-92]
 • نورمگز رتبه‌بندی و ربط مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی نورمگز و رایسِست [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 72-92]
 • نیروهای پیشران تأثیرات متقابل نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 22-36]
 • نیروهای پیشران راهبردی سناریوهایی برای آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایرانی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 74-93]

و

 • واسپاری قانونی پیایندها در آینه واسپاری قانونی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 58-72]
 • وب سایت ارزیابی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال ایران بر اساس شاخص‌های وب سبز [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 24-42]
 • وب سبز ارزیابی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال ایران بر اساس شاخص‌های وب سبز [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 24-42]
 • وبگاه کتابخانه رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه‌ای [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 52-64]

ه

 • هستان‌شناسی ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 18-38]
 • هستی‌شناسی گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 94-112]
login