نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابرداده یادداشت: معرفی نرم‌افزار مارک‌ادیت [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 113-123]
 • ابزار ارزیابی Rouge تکنیک‌های خلاصه‌سازی چندسندی خودکار متون فارسی مبتنی بر الگوریتم‌های فرااکتشافی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 58-80]
 • ابزار جستجوی اطلاعات عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 94-116]
 • ابزار کاوش غیرفازی عملکرد و هم‌پوشانی ابزارهای کاوش فازی و غیرفازی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 82-93]
 • ابزار کاوش فازی عملکرد و هم‌پوشانی ابزارهای کاوش فازی و غیرفازی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 82-93]
 • ابزارهای معنایی ارائه الگوی به‌کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 129-151]
 • اخبار جعلی رابطه میان سواد اطلاعاتی و توانایی کاربران کتابخانه‌ها در تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفه‌های اطلاع‌نگاشت ایفلا [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 7-26]
 • ادواری‌های فارسی شناسایی عوامل تأثیرگذار در به‌کارگیری شناساگر شیء رقمی برای محتوای ادواری‌های فارسی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 156-174]
 • ارزیابی ارزیابی ویژگی‌های مرجع‌شناختی کتب ضرب‌المثل‌های ترکی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 46-57]
 • ارزیابی اطلاعات وب ابعاد باورپذیری اطلاعات وب: دیدگاه‌ها و اولویت‌های دانشجویان دانشگاه‌های برتر ایران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 27-53]
 • ارزیابی فازی عملکرد موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، و بینگ در بازیابی اطلاعات فارسی براساس رویکردهای ارزیابی فازی و کلاسیک [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 96-111]
 • ارزیابی کلاسیک عملکرد موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، و بینگ در بازیابی اطلاعات فارسی براساس رویکردهای ارزیابی فازی و کلاسیک [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 96-111]
 • ارزیابی مجلات شاخص‌های علم‌سنجی گمراه‌کننده و استفاده مجله‌های ایرانی از آنها [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 8-23]
 • اشاعه نقش کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی در ترویج و اشاعه خدمات کارآفرینی: مرور نظام‌مند [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 39-57]
 • اطلاع‌نگاشت ایفلا رابطه میان سواد اطلاعاتی و توانایی کاربران کتابخانه‌ها در تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفه‌های اطلاع‌نگاشت ایفلا [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 7-26]
 • اطلافرینی نقش محصولات اطلاعاتی معرفی شده توسط کتابداران کتابخانه ملی(ج.ا.ا) براطلافرینی کاربران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 111-127]
 • اعتبارسنجی اطلاعات ابعاد باورپذیری اطلاعات وب: دیدگاه‌ها و اولویت‌های دانشجویان دانشگاه‌های برتر ایران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 27-53]
 • اعتباریابی اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 72-80]
 • الگوریتم جستجوی فاخته تکنیک‌های خلاصه‌سازی چندسندی خودکار متون فارسی مبتنی بر الگوریتم‌های فرااکتشافی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 58-80]
 • الگوریتم ژنتیک تکنیک‌های خلاصه‌سازی چندسندی خودکار متون فارسی مبتنی بر الگوریتم‌های فرااکتشافی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 58-80]
 • الگوریتم های دسته‌بندی تأثیر تکنیک‌های خلاصه‌سازی بر دسته‌بندی متون فارسی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 8-23]
 • الگوریتم‌های فرااکتشافی تکنیک‌های خلاصه‌سازی چندسندی خودکار متون فارسی مبتنی بر الگوریتم‌های فرااکتشافی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 58-80]
 • الگوهای ارزیابی شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 24-37]
 • الگوی فناوری معنایی ارائه الگوی به‌کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 129-151]
 • الگوی هایلند بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 24-44]
 • ایران ارزیابی ویژگی‌های مرجع‌شناختی کتب ضرب‌المثل‌های ترکی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 46-57]

ب

 • بازشناسی اسناد چاپی طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم بازیابی اسناد چاپی فارسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 58-70]
 • بازیابی اسناد چاپی طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم بازیابی اسناد چاپی فارسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 58-70]
 • بازیابی اطلاعات عملکرد موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، و بینگ در بازیابی اطلاعات فارسی براساس رویکردهای ارزیابی فازی و کلاسیک [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 96-111]
 • بازیابی اطلاعات عملکرد و هم‌پوشانی ابزارهای کاوش فازی و غیرفازی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 82-93]
 • بازیابی اطلاعات ارائه الگوی به‌کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 129-151]
 • بازیابی اطلاعات سنجش رتبه‌بندی سامانه‌های پیشنهاددهندۀ مقاله در تقابل با رتبه‌بندی کاربران [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 46-57]
 • بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 176-199]
 • باورپذیری اطلاعات وب ابعاد باورپذیری اطلاعات وب: دیدگاه‌ها و اولویت‌های دانشجویان دانشگاه‌های برتر ایران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 27-53]
 • برنامه‌های درسی ظرفیت برنامه‌های درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی برای تصدی فرصت‌های شغلی مدیریت داده‌های پژوهشی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 55-79]
 • بلوغ مدیریت دانش سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران براساس مدل زیمنس [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 82-93]
 • بهینه‌سازی ‌‌سایت اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 72-80]

پ

 • پارادایم تفسیری پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 18-38]
 • پایان‌نامه‌ها نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایه‌سازان پایان‌نامه‌ها [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-116]
 • پایگاه وب‌آوساینس سنجش رتبه‌بندی سامانه‌های پیشنهاددهندۀ مقاله در تقابل با رتبه‌بندی کاربران [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 46-57]
 • پدیدارنگاری پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 18-38]
 • پرسش مرجع تلگرام ابزاری نوین در ارائه خدمات مرجع مجازی: تحلیل محتوای پرسش‌های مطرح‌شده از طریق تلگرام مرجع مجازی کتابخانه ملی ایران [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 81-95]
 • پروتکل‌های کتابخانه‌ای پروتکل‌های مبادلۀ اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 58-70]
 • پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایه‌سازان پایان‌نامه‌ها [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-116]
 • پژوهشنامه نقد ادب عربی پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی: مطالعه کتاب‌سنجی مقالات [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 81-95]
 • پیام‌رسان تلگرام تلگرام ابزاری نوین در ارائه خدمات مرجع مجازی: تحلیل محتوای پرسش‌های مطرح‌شده از طریق تلگرام مرجع مجازی کتابخانه ملی ایران [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 81-95]
 • پیشنهاد پرسش عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 94-116]

ت

 • تحلیل بافتار استناد بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 24-44]
 • تحلیل عاملی اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 72-80]
 • تحلیل فراگفتار بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 24-44]
 • تحلیل کیفی مستندسازی در کتابخانه ملی ایران: تحلیل کیفی فرایند با رویکرد نظریه‌پردازی بنیادی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 97-110]
 • توسعه علم طبقه‌بندی علوم از دیدگاه دانشمندان دوره اسلامی از قرن دوم هجری تا عصر حاضر [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]
 • توصیف و سازماندهی اطلاعات شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 176-199]

خ

 • خدمات کارآفرینی نقش کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی در ترویج و اشاعه خدمات کارآفرینی: مرور نظام‌مند [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 39-57]
 • خلاصه استخراجی تکنیک‌های خلاصه‌سازی چندسندی خودکار متون فارسی مبتنی بر الگوریتم‌های فرااکتشافی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 58-80]
 • خلاصه‌ساز TF-ISF تأثیر تکنیک‌های خلاصه‌سازی بر دسته‌بندی متون فارسی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 8-23]
 • خلاصه‌سازی خودکار متن تکنیک‌های خلاصه‌سازی چندسندی خودکار متون فارسی مبتنی بر الگوریتم‌های فرااکتشافی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 58-80]
 • خلاقیت سازمانی خلاقیت سازمانی و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 72-80]

د

 • دانشجویان دانشگاه‌های برتر ایران ابعاد باورپذیری اطلاعات وب: دیدگاه‌ها و اولویت‌های دانشجویان دانشگاه‌های برتر ایران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 27-53]
 • دسته‌بندی متون فارسی تأثیر تکنیک‌های خلاصه‌سازی بر دسته‌بندی متون فارسی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 8-23]
 • دقت عملکرد موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، و بینگ در بازیابی اطلاعات فارسی براساس رویکردهای ارزیابی فازی و کلاسیک [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 96-111]
 • دقت عملکرد و هم‌پوشانی ابزارهای کاوش فازی و غیرفازی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 82-93]
 • دوره‌ اسلامی طبقه‌بندی علوم از دیدگاه دانشمندان دوره اسلامی از قرن دوم هجری تا عصر حاضر [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

ر

 • رتبه‌بندی مدارک سنجش رتبه‌بندی سامانه‌های پیشنهاددهندۀ مقاله در تقابل با رتبه‌بندی کاربران [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 46-57]
 • رده‌بندی علم طبقه‌بندی علوم از دیدگاه دانشمندان دوره اسلامی از قرن دوم هجری تا عصر حاضر [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]
 • رفتار اطلاع‌یابی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایه‌سازان پایان‌نامه‌ها [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-116]
 • رکوردهای تکراری عملکرد موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، و بینگ در بازیابی اطلاعات فارسی براساس رویکردهای ارزیابی فازی و کلاسیک [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 96-111]
 • روش کیفی پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 18-38]
 • ریزش کاذب عملکرد موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، و بینگ در بازیابی اطلاعات فارسی براساس رویکردهای ارزیابی فازی و کلاسیک [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 96-111]

ز

 • زیرحروف طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم بازیابی اسناد چاپی فارسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 58-70]
 • زیرکلمات طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم بازیابی اسناد چاپی فارسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 58-70]

س

 • سئو اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 72-80]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران براساس مدل زیمنس [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 82-93]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایه‌سازان پایان‌نامه‌ها [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-116]
 • سازماندهی علم طبقه‌بندی علوم از دیدگاه دانشمندان دوره اسلامی از قرن دوم هجری تا عصر حاضر [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]
 • سامانه‌های پیشنهاددهنده مقالات سنجش رتبه‌بندی سامانه‌های پیشنهاددهندۀ مقاله در تقابل با رتبه‌بندی کاربران [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 46-57]
 • سنجش عملکرد شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 24-37]
 • سنجه NDCG سنجش رتبه‌بندی سامانه‌های پیشنهاددهندۀ مقاله در تقابل با رتبه‌بندی کاربران [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 46-57]
 • سواد اطلاعاتی رابطه میان سواد اطلاعاتی و توانایی کاربران کتابخانه‌ها در تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفه‌های اطلاع‌نگاشت ایفلا [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 7-26]

ش

 • شاخص طراحی میزان مطابقت میزهای مرجع و اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران با شاخص‌های تأثیرگذار بر عملکرد میزهای خدمت [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 112-128]
 • شاخص‌های علم‌سنجی جعلی شاخص‌های علم‌سنجی گمراه‌کننده و استفاده مجله‌های ایرانی از آنها [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 8-23]
 • شایستگی اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 72-80]
 • شناساگر شناسایی عوامل تأثیرگذار در به‌کارگیری شناساگر شیء رقمی برای محتوای ادواری‌های فارسی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 156-174]
 • شناساگر شیء رقمی شناسایی عوامل تأثیرگذار در به‌کارگیری شناساگر شیء رقمی برای محتوای ادواری‌های فارسی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 156-174]

ض

 • ضرب‌المثل‌های ترکی ارزیابی ویژگی‌های مرجع‌شناختی کتب ضرب‌المثل‌های ترکی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 46-57]
 • ضریب تأثیر جعلی شاخص‌های علم‌سنجی گمراه‌کننده و استفاده مجله‌های ایرانی از آنها [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 8-23]

ط

 • طبقه‌بندی استناد بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 24-44]
 • طبقه‌بندی علم طبقه‌بندی علوم از دیدگاه دانشمندان دوره اسلامی از قرن دوم هجری تا عصر حاضر [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

ع

 • علم اطلاعات بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 24-44]
 • علم اطلاعات و دانش شناسی ظرفیت برنامه‌های درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی برای تصدی فرصت‌های شغلی مدیریت داده‌های پژوهشی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 55-79]
 • علم اطلاعات ودانش شناسی اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 72-80]

ف

 • فرصت‌های شغلی ظرفیت برنامه‌های درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی برای تصدی فرصت‌های شغلی مدیریت داده‌های پژوهشی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 55-79]
 • فرمول‌بندی پرسش عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 94-116]
 • فناوری‎ اطلاعات نقش محصولات اطلاعاتی معرفی شده توسط کتابداران کتابخانه ملی(ج.ا.ا) براطلافرینی کاربران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 111-127]
 • فهرست‌نویسی اجتماعی نگرش فهرست‌نویسان ایرانی نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 134-155]
 • فهرستنویسی کتاب‌های چاپ سنگی شیوه‌های فهرستنویسی نسخه‌های خطی و چاپ سنگی در کتابخانه‌های بزرگ ایران: بررسی تطبیقی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 200-223]
 • فهرستنویسی مشترک نسخ خطی و چاپ سنگی شیوه‌های فهرستنویسی نسخه‌های خطی و چاپ سنگی در کتابخانه‌های بزرگ ایران: بررسی تطبیقی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 200-223]
 • فهرستنویسی نسخه‌های خطی شیوه‌های فهرستنویسی نسخه‌های خطی و چاپ سنگی در کتابخانه‌های بزرگ ایران: بررسی تطبیقی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 200-223]
 • فولکسونومی نگرش فهرست‌نویسان ایرانی نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 134-155]

ق

 • قلمرو بازیابی اطلاعات پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 18-38]

ک

 • کارآفرینی اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 72-80]
 • کارآفرینی اطلاعاتی نقش محصولات اطلاعاتی معرفی شده توسط کتابداران کتابخانه ملی(ج.ا.ا) براطلافرینی کاربران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 111-127]
 • کتابخانه دیجیتالی طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم بازیابی اسناد چاپی فارسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 58-70]
 • کتابخانه ملی مستندسازی در کتابخانه ملی ایران: تحلیل کیفی فرایند با رویکرد نظریه‌پردازی بنیادی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 97-110]
 • کتابخانه ملی ایران تلگرام ابزاری نوین در ارائه خدمات مرجع مجازی: تحلیل محتوای پرسش‌های مطرح‌شده از طریق تلگرام مرجع مجازی کتابخانه ملی ایران [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 81-95]
 • کتابخانه ملی ایران میزان مطابقت میزهای مرجع و اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران با شاخص‌های تأثیرگذار بر عملکرد میزهای خدمت [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 112-128]
 • کتابخانه‌های بزرگ ایران شیوه‌های فهرستنویسی نسخه‌های خطی و چاپ سنگی در کتابخانه‌های بزرگ ایران: بررسی تطبیقی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 200-223]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی نقش کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی در ترویج و اشاعه خدمات کارآفرینی: مرور نظام‌مند [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 39-57]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی ارائه الگوی به‌کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 129-151]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 24-37]
 • کتابخانه‌های عمومی رابطه میان سواد اطلاعاتی و توانایی کاربران کتابخانه‌ها در تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفه‌های اطلاع‌نگاشت ایفلا [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 7-26]
 • کتابخانه‌های عمومی نقش کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی در ترویج و اشاعه خدمات کارآفرینی: مرور نظام‌مند [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 39-57]
 • کتابخانۀ دیجیتالی پروتکل‌های مبادلۀ اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 58-70]
 • کتابدار مرجع میزان مطابقت میزهای مرجع و اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران با شاخص‌های تأثیرگذار بر عملکرد میزهای خدمت [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 112-128]
 • کتاب‌سنجی پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی: مطالعه کتاب‌سنجی مقالات [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 81-95]
 • کسب و کار اطلاعاتی نقش محصولات اطلاعاتی معرفی شده توسط کتابداران کتابخانه ملی(ج.ا.ا) براطلافرینی کاربران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 111-127]
 • کسب و کار الکترونیک نقش محصولات اطلاعاتی معرفی شده توسط کتابداران کتابخانه ملی(ج.ا.ا) براطلافرینی کاربران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 111-127]
 • کیفیت‌سنجی شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 24-37]

م

 • مارک یادداشت: معرفی نرم‌افزار مارک‌ادیت [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 113-123]
 • مارک ادیت یادداشت: معرفی نرم‌افزار مارک‌ادیت [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 113-123]
 • مبادلۀ اطلاعات پروتکل‌های مبادلۀ اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 58-70]
 • مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی: مطالعه کتاب‌سنجی مقالات [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 81-95]
 • مدل زیمنس سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران براساس مدل زیمنس [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 82-93]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 94-116]
 • مدل‌سازی معادلات ساختاری ارائه الگوی به‌کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 129-151]
 • مدیریت داده‌های پژوهشی ظرفیت برنامه‌های درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی برای تصدی فرصت‌های شغلی مدیریت داده‌های پژوهشی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 55-79]
 • مرجع مجازی تلگرام ابزاری نوین در ارائه خدمات مرجع مجازی: تحلیل محتوای پرسش‌های مطرح‌شده از طریق تلگرام مرجع مجازی کتابخانه ملی ایران [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 81-95]
 • مرور نظام‌مند نقش کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی در ترویج و اشاعه خدمات کارآفرینی: مرور نظام‌مند [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 39-57]
 • مستندسازی مستندسازی در کتابخانه ملی ایران: تحلیل کیفی فرایند با رویکرد نظریه‌پردازی بنیادی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 97-110]
 • معیارهای ارزیابی دسته‌بندی تأثیر تکنیک‌های خلاصه‌سازی بر دسته‌بندی متون فارسی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 8-23]
 • مقاله پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی: مطالعه کتاب‌سنجی مقالات [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 81-95]
 • منابع مرجع ارزیابی ویژگی‌های مرجع‌شناختی کتب ضرب‌المثل‌های ترکی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 46-57]
 • مهارت‌های ارتباطی خلاقیت سازمانی و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 72-80]
 • مهارت‌های اطلاعاتی خلاقیت سازمانی و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 72-80]
 • موتور جستجو اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 72-80]
 • موتور جستجوی گوگل‌اسکالر سنجش رتبه‌بندی سامانه‌های پیشنهاددهندۀ مقاله در تقابل با رتبه‌بندی کاربران [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 46-57]
 • موتورهای جستجو عملکرد موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، و بینگ در بازیابی اطلاعات فارسی براساس رویکردهای ارزیابی فازی و کلاسیک [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 96-111]
 • میز اطلاع‌رسانی میزان مطابقت میزهای مرجع و اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران با شاخص‌های تأثیرگذار بر عملکرد میزهای خدمت [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 112-128]
 • میز خدمت میزان مطابقت میزهای مرجع و اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران با شاخص‌های تأثیرگذار بر عملکرد میزهای خدمت [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 112-128]
 • میز مرجع میزان مطابقت میزهای مرجع و اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران با شاخص‌های تأثیرگذار بر عملکرد میزهای خدمت [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 112-128]

ن

 • نسخ خطی شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 176-199]
 • نسخه‌شناختی شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 176-199]
 • نظریه زمینه‌ای مستندسازی در کتابخانه ملی ایران: تحلیل کیفی فرایند با رویکرد نظریه‌پردازی بنیادی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 97-110]
 • نگرش فهرست‌نویسان نگرش فهرست‌نویسان ایرانی نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 134-155]
 • نمایه‌سازان نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایه‌سازان پایان‌نامه‌ها [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-116]
 • نمایه‌سازی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایه‌سازان پایان‌نامه‌ها [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-116]
 • نیازهای اطلاعاتی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایه‌سازان پایان‌نامه‌ها [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-116]

و

 • ویژگی شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 176-199]

ه

 • هم‌پوشانی عملکرد و هم‌پوشانی ابزارهای کاوش فازی و غیرفازی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 82-93]
 • همکاری بین کتابخانه‌ای پروتکل‌های مبادلۀ اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 58-70]
login