نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی اطلاعات اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 26-47]
 • آموزش الکترونیکی ارزیابی دوره‌های آموزش الکترونیکی علوم کتابداری و آرشیوی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 48-61]
 • آنالیز حساسیت ارزیابی کیفیت خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سنجش رضایتمندی استفاده‌کنندگان با استفاده از شبکه عصبی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 38-53]

ا

 • اُ.ای.آی.اس فراداده حفاظت وتطابق آن با استاندارد الگوی مرجع سیستم اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.ای.آی.اس.) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 152-169]
 • ابرنشانه‌های زبان نشانه‌گذاری فرامتن مقایسه‌ عناصر ابرداده‌ای و زبان نشانه‌گذاری فرامتن در پیشینه‌های بازیابی شده از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 160-176]
 • اخلاق اطلاعات اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 26-47]
 • ارتباطات علمی کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 148-163]
 • ارزش‌های عمومی ایجاد جهت‌گیری استراتژیک در راستای خلق ارزش عمومی: موردکاوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 6-20]
 • ارزیابی ارزیابی زوج‌های کتابشناختی در خوشه‌بندی پروانه‌های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 22-37]
 • ارزیابی ارزیابی نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات لوح‌های فشرده آموزشی کودکان در ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 62-78]
 • ارزیابی کیفی خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ارزیابی کیفی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 130-147]
 • اساسنامه استفاده‌کنندگان از کتابخانه ملی ایران و شیوه‌های بهره‌گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه ملی: همخوان یا ناهمخوان با اساسنامه [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 22-39]
 • استراتژی ایجاد جهت‌گیری استراتژیک در راستای خلق ارزش عمومی: موردکاوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 6-20]
 • استفاده استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 54-67]
 • استفاده‌کنند‌گان استفاده‌کنندگان از کتابخانه ملی ایران و شیوه‌های بهره‌گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه ملی: همخوان یا ناهمخوان با اساسنامه [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 22-39]
 • اضطراب پژوهش اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 58-72]
 • اضطراب پژوهش کتابخانه‌ای اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 58-72]
 • اضطراب کتابخانه‌ای اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 58-72]
 • اطلاع‌رسانی رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • اعضای هیئت علمی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 120-134]
 • اعضای هیئت علمی استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 54-67]
 • اعضای هیئت علمی اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 58-72]
 • الگوهای اطلاع‌جویی بیان نیاز اطلاعاتی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 90-111]
 • الگوی اطلاعاتی فراداده حفاظت وتطابق آن با استاندارد الگوی مرجع سیستم اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.ای.آی.اس.) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 152-169]
 • الگوی جست‌وجوی اطلاعات کولثاو جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت توسط دانشجویان رشته کامپیوتر ومقایسه آن با الگوی کولثاو [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 102-120]
 • انجمن علمی واسپارگاه‌های دیجیتال انجمن‌های علمی جهان با دسترسی آزاد [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 164-178]
 • اندیشه و بیان بیان نیاز اطلاعاتی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 90-111]
 • ایران مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایت‌مندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 170-194]
 • اینترنت رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • اینترنت اُپک‌ها: انتظارات و پیشنهادات [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 6-24]

ب

 • بدایع‌نگار تهرانی آثار سوء تحریف در نسخه‌های خطی بر شناسایی آنها: مطالعه موردی آثار میرزا ابراهیم بدایع‌نگار [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 6-24]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک ایجاد جهت‌گیری استراتژیک در راستای خلق ارزش عمومی: موردکاوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 6-20]
 • بومی‏سازی فکری ریشه‌‏های فرهنگی و بومی مفاهیم کتابداری و اطلاع‏رسانی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 132-148]
 • بیان بیان نیاز اطلاعاتی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 90-111]
 • بیان نیاز اطلاعاتی بیان نیاز اطلاعاتی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 90-111]

پ

 • پایان‌نامه تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380- 1386 [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 112-128]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 54-67]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی مقایسه‌ عناصر ابرداده‌ای و زبان نشانه‌گذاری فرامتن در پیشینه‌های بازیابی شده از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 160-176]
 • پردازش نمادین بیان نیاز اطلاعاتی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 90-111]
 • پرسش مرجع تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 84-97]
 • پروانه‌های ثبت اختراع ارزیابی زوج‌های کتابشناختی در خوشه‌بندی پروانه‌های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 22-37]
 • پژوهش نقش کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران در پیشبرد پژوهش پژوهشگران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 196-214]
 • پژوهشگران نقش کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران در پیشبرد پژوهش پژوهشگران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 196-214]
 • پژوهشگران اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 58-72]
 • پست‌مدرنیسم رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • پورتال پیش‌‌نیازهای راه‌‌اندازی پورتال جامع کتابخانه ملی برای ارائه خدمات مشترک بین‌کتابخانه‌ای [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 60-72]

ت

 • تاریخچه نقد تحلیلی بر تبیین نقد منابع اطلاعاتی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 80-100]
 • تاریخ قاجار آثار سوء تحریف در نسخه‌های خطی بر شناسایی آنها: مطالعه موردی آثار میرزا ابراهیم بدایع‌نگار [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 6-24]
 • تجزیه و تحلیل پیوند کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 148-163]
 • تحریف آثار سوء تحریف در نسخه‌های خطی بر شناسایی آنها: مطالعه موردی آثار میرزا ابراهیم بدایع‌نگار [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 6-24]
 • تحلیل متون تحلیلی بر تبیین نقد منابع اطلاعاتی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 80-100]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 84-97]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380- 1386 [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 112-128]
 • تعالی سازمانی استفاده از دو رویکرد تلفیقی در سنجش سرآمدی عملکرد سازمانی مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 38-56]
 • تولید علم اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 58-72]

ج

 • جست‌وجوی اطلاعات رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 120-134]
 • جست‌وجوی اطلاعات جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت توسط دانشجویان رشته کامپیوتر ومقایسه آن با الگوی کولثاو [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 102-120]

چ

 • چکیده تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380- 1386 [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 112-128]

ح

خ

 • خاص‌گرایی رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • خدمات استفاده‌کنندگان از کتابخانه ملی ایران و شیوه‌های بهره‌گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه ملی: همخوان یا ناهمخوان با اساسنامه [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 22-39]
 • خدمات آگاهی‌رسانی جاری خـدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 98-117]
 • خدمات اشاعه اطلاعات گزیده خـدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 98-117]
 • خدمات الکترونیکی ارزیابی خدمات مرجع الکترونیکی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه مرکزی کشور [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 6-20]
 • خدمات تعاونی پیش‌‌نیازهای راه‌‌اندازی پورتال جامع کتابخانه ملی برای ارائه خدمات مشترک بین‌کتابخانه‌ای [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 60-72]
 • خدمات مرجع الکترونیکی ارزیابی خدمات مرجع الکترونیکی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه مرکزی کشور [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 6-20]
 • خدمات مرجع دیجیتالی خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ارزیابی کیفی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 130-147]
 • خدمات مرجع مجازی خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ارزیابی کیفی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 130-147]
 • خودارزیابی استفاده از دو رویکرد تلفیقی در سنجش سرآمدی عملکرد سازمانی مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 38-56]
 • خوشنویسی سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 136-151]
 • خوشه‌بندی ارزیابی زوج‌های کتابشناختی در خوشه‌بندی پروانه‌های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 22-37]
 • خوشه‌بندی فازی c- میانگین ارزیابی زوج‌های کتابشناختی در خوشه‌بندی پروانه‌های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 22-37]

د

 • دانشجویان رشته کامپیوتر جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت توسط دانشجویان رشته کامپیوتر ومقایسه آن با الگوی کولثاو [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 102-120]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380- 1386 [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 112-128]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380- 1386 [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 112-128]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت توسط دانشجویان رشته کامپیوتر ومقایسه آن با الگوی کولثاو [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 102-120]
 • دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 54-67]
 • دانشگاه علوم پزشکی یزد رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 120-134]
 • دورکاری دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 74-93]
 • دورکاری در کتابخانه‌ها دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 74-93]
 • دورکاری در مراکز اطلاع‌رسانی دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 74-93]

ذ

 • ذخیره و بازیابی اطلاعات ارزیابی نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات لوح‌های فشرده آموزشی کودکان در ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 62-78]

ر

 • رضایتمندی مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایت‌مندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 170-194]
 • رفتار اطلاع‌جویی جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت توسط دانشجویان رشته کامپیوتر ومقایسه آن با الگوی کولثاو [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 102-120]
 • رفتار اطلاع‌‌یابی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 120-134]
 • رفتار اطلاع‌یابی جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت توسط دانشجویان رشته کامپیوتر ومقایسه آن با الگوی کولثاو [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 102-120]

ز

 • زوج‌های کتابشناختی ارزیابی زوج‌های کتابشناختی در خوشه‌بندی پروانه‌های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 22-37]
 • زیرساخت مدیریت دانش بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 74-88]

س

 • ساختار ارگانیکی رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 122-138]
 • ساختار ریزومی رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • ساختار ریشه‌ای ـ درختی رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • ساختار سازمانی رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 122-138]
 • ساختار مکانیکی رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 122-138]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی مهارت سواد اطلاعاتی کتابداران و میزان انطباق آن با استاندارد (ACRL) در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 178-191]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 150-169]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ارزیابی دوره‌های آموزش الکترونیکی علوم کتابداری و آرشیوی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 48-61]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد جهت‌گیری استراتژیک در راستای خلق ارزش عمومی: موردکاوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 6-20]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیش‌‌نیازهای راه‌‌اندازی پورتال جامع کتابخانه ملی برای ارائه خدمات مشترک بین‌کتابخانه‌ای [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 60-72]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 74-93]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 122-138]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران استفاده از دو رویکرد تلفیقی در سنجش سرآمدی عملکرد سازمانی مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 38-56]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 74-88]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ارزیابی کیفی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 130-147]
 • سازمان یادگیرنده انطباق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه کتابداران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 68-83]
 • سازوکار ملی مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایت‌مندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 170-194]
 • سانسور اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 26-47]
 • سواد اطلاعاتی مهارت سواد اطلاعاتی کتابداران و میزان انطباق آن با استاندارد (ACRL) در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 178-191]
 • سیستم‌های اطلاعاتی فراداده حفاظت وتطابق آن با استاندارد الگوی مرجع سیستم اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.ای.آی.اس.) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 152-169]

ش

 • شبکه رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • شبکه عصبی مصنوعی ارزیابی کیفیت خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سنجش رضایتمندی استفاده‌کنندگان با استفاده از شبکه عصبی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 38-53]
 • شیراز سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 136-151]

ص

 • صاحبنظران مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایت‌مندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 170-194]
 • صفحه‌آرایی سنتی سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 136-151]

ع

 • عام‌گرایی رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • عامل تأثیرگذار وب کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 148-163]
 • علم مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایت‌مندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 170-194]
 • عناصر ابرداده‌ای دابلین‌کور مقایسه‌ عناصر ابرداده‌ای و زبان نشانه‌گذاری فرامتن در پیشینه‌های بازیابی شده از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 160-176]

ف

 • فرآیند پژوهش نقش کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران در پیشبرد پژوهش پژوهشگران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 196-214]
 • فراداده حفاظت فراداده حفاظت وتطابق آن با استاندارد الگوی مرجع سیستم اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.ای.آی.اس.) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 152-169]
 • فرهنگ سازمانی رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 122-138]
 • فضای مجازی رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • فناوری اطلاعات اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 26-47]
 • فهرست عمومی پیوسته اُپک‌ها: انتظارات و پیشنهادات [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 6-24]
 • فیلدهای ابرداده‌ای مقایسه‌ عناصر ابرداده‌ای و زبان نشانه‌گذاری فرامتن در پیشینه‌های بازیابی شده از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 160-176]

ق

 • قابلیت اطمینان واسپارگاه‌های دیجیتال انجمن‌های علمی جهان با دسترسی آزاد [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 164-178]
 • قرآن‌نویسی سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 136-151]
 • قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و بررسی میزان پذیرش آن [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 94-119]
 • قواعد فهرستنویسی دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و بررسی میزان پذیرش آن [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 94-119]

ک

 • کاربر کتابخانه دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس در مورد کاربرد کتاب‌های الکترونیکی ویژه کودکان در کتابخانه‌های عمومی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 118-131]
 • کاربر کتابخانه اُپک‌ها: انتظارات و پیشنهادات [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 6-24]
 • کتاب‌آرایی سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 136-151]
 • کتاب الکترونیکی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس در مورد کاربرد کتاب‌های الکترونیکی ویژه کودکان در کتابخانه‌های عمومی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 118-131]
 • کتابت سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 136-151]
 • کتاب چاپی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس در مورد کاربرد کتاب‌های الکترونیکی ویژه کودکان در کتابخانه‌های عمومی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 118-131]
 • کتابخانه عمومی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس در مورد کاربرد کتاب‌های الکترونیکی ویژه کودکان در کتابخانه‌های عمومی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 118-131]
 • کتابخانه ملی استفاده‌کنندگان از کتابخانه ملی ایران و شیوه‌های بهره‌گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه ملی: همخوان یا ناهمخوان با اساسنامه [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 22-39]
 • کتابخانه ملی تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 84-97]
 • کتابخانه ملی استرالیا کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 150-169]
 • کتابخانه ملی ایران نقش کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران در پیشبرد پژوهش پژوهشگران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 196-214]
 • کتابخانه ملی ایران انطباق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه کتابداران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 68-83]
 • کتابخانه ملی ایران بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 74-88]
 • کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و بررسی میزان پذیرش آن [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 94-119]
 • کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 54-67]
 • کتابخانه‌ها خـدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 98-117]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی ارزیابی خدمات مرجع الکترونیکی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه مرکزی کشور [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 6-20]
 • کتابخانه‌های ملی کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 150-169]
 • کتابخانه و آرشیو کانادا کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 150-169]
 • کتابدار دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس در مورد کاربرد کتاب‌های الکترونیکی ویژه کودکان در کتابخانه‌های عمومی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 118-131]
 • کتابدار مهارت سواد اطلاعاتی کتابداران و میزان انطباق آن با استاندارد (ACRL) در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 178-191]
 • کتابدار اُپک‌ها: انتظارات و پیشنهادات [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 6-24]
 • کتابداران نقش کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران در پیشبرد پژوهش پژوهشگران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 196-214]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380- 1386 [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 112-128]
 • کتابداری و اطلاع‏رسانی ریشه‌‏های فرهنگی و بومی مفاهیم کتابداری و اطلاع‏رسانی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 132-148]
 • کودک دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس در مورد کاربرد کتاب‌های الکترونیکی ویژه کودکان در کتابخانه‌های عمومی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 118-131]

گ

 • گسترش ادبیات ایرانی بررسی انتقادی گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی برپایه ویراست 22 [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 40-58]
 • گسترش اسلام بررسی انتقادی گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی برپایه ویراست 22 [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 40-58]
 • گسترش تاریخ ایران بررسی انتقادی گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی برپایه ویراست 22 [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 40-58]
 • گسترش جغرافیای ایران بررسی انتقادی گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی برپایه ویراست 22 [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 40-58]
 • گسترش زبان‌های ایرانی بررسی انتقادی گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی برپایه ویراست 22 [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 40-58]
 • گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی بررسی انتقادی گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی برپایه ویراست 22 [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 40-58]

م

 • متولیان مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایت‌مندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 170-194]
 • محیط دیجیتال اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 26-47]
 • مدرنیسم رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • مدل سرآمدی EFQM استفاده از دو رویکرد تلفیقی در سنجش سرآمدی عملکرد سازمانی مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 38-56]
 • مدیریت دانش بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 74-88]
 • مراکز اطلاع‌رسانی خـدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 98-117]
 • مرجع دیجیتالی تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 84-97]
 • مرجع مجازی تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 84-97]
 • مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران ارزیابی کیفیت خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سنجش رضایتمندی استفاده‌کنندگان با استفاده از شبکه عصبی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 38-53]
 • مرکز کتابخانه‌های تحقیقاتی آمریکا واسپارگاه‌های دیجیتال انجمن‌های علمی جهان با دسترسی آزاد [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 164-178]
 • مطالعه تطبیقی کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 150-169]
 • مفاهیم بنیادی ریشه‌‏های فرهنگی و بومی مفاهیم کتابداری و اطلاع‏رسانی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 132-148]
 • منابع استفاده‌کنندگان از کتابخانه ملی ایران و شیوه‌های بهره‌گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه ملی: همخوان یا ناهمخوان با اساسنامه [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 22-39]
 • موضوعات استراتژیک ایجاد جهت‌گیری استراتژیک در راستای خلق ارزش عمومی: موردکاوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 6-20]
 • میزان آشنایی دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و بررسی میزان پذیرش آن [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 94-119]
 • میزان رؤیت کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 148-163]
 • میزان مشارکت مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایت‌مندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 170-194]

ن

 • نرم‌افزارهای کودکان و نوجوانان ارزیابی نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات لوح‌های فشرده آموزشی کودکان در ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 62-78]
 • نسخ خطی سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 136-151]
 • نسخه‌های خطی آثار سوء تحریف در نسخه‌های خطی بر شناسایی آنها: مطالعه موردی آثار میرزا ابراهیم بدایع‌نگار [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 6-24]
 • نقد منابع اطلاعاتی تحلیلی بر تبیین نقد منابع اطلاعاتی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 80-100]
 • نیاز اطلاعاتی بیان نیاز اطلاعاتی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 90-111]
 • نیازهای اطلاعاتی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 120-134]

و

 • واسپارگاه دیجیتال با دسترسی آزاد واسپارگاه‌های دیجیتال انجمن‌های علمی جهان با دسترسی آزاد [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 164-178]
 • وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای ارزیابی خدمات مرجع الکترونیکی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه مرکزی کشور [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 6-20]
 • وب‌سنجی کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 148-163]
 • وب‌فرم تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 84-97]
 • ویراست22 رده‌بندی دهدهی دیویی بررسی انتقادی گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی برپایه ویراست 22 [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 40-58]

ه

 • هویت رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]

ی

 • یادگیری سازمانی انطباق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه کتابداران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 68-83]
 • یادگیری فردی انطباق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه کتابداران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 68-83]
 • یادگیری گروهی انطباق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه کتابداران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 68-83]
 • یزد رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 120-134]
login