اصول اخلاقی انتشار مقاله

تعهدنامه

پدیدآور یا پدیدآور مسئول موظف است به همراه ارسال مقاله (در قسمت ارسال مقاله)، نامه‌ای با مضمون زیر به فصلنامه ارسال نماید:

به: سردبیر محترم فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

موضوع: ارائه مقاله

با سلام؛

اینجانب ...، نویسنده/ نویسنده مسئول مقاله ... با ارائه آن به فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ضمن پذیرش محتوای آن متعهد می‌شوم که این مقاله تاکنون به‌چاپ نرسیده است در حال حاضر برای چاپ در جای دیگری تحت بررسی نیست و تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی، آن را به نشریه دیگری ارسال نخواهم کرد. همچنین، متعهد می‌شوم محتوای مقاله به لحاظ علمی و تعداد و نام پدیدآوران به رؤیت دیگر همکاران پدیدآور مقاله رسیده و مورد تأیید قرار گرفته است.

اینجانب، در صورتی که خلاف هر یک از این تعهدات گزارش یا مشاهده شود و مسئولیت تمامی عواقب آن را برعهده خواهم داشت.

لازم است اشاره شود فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از قوانین COPE تبعیت می‌کند.