اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار

fa.khosravigmail.com

سردبیر

دکتر فریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار

fa.khosravigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهیر حیاتی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار

zouhayr2006yahoo.com

دکتر فریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار

fa.khosravigmail.com

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد

srezaeialzahra.ac.ir

دکتر حبیب‌الله عظیمی

فقه و حقوق اسلامی استادیار

habibazimiyahoo.com

دکتر رحمت‌الله فتاحی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد

fattahirahmatgmail.com

دکتر مرتضی کوکبی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد

kokabi80yahoo.com

دکتر جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد

jafar.mehrad2010gmail.com

دکتر نرگس نشاط

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار

narges_neshatyahoo.com