اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار

fa.khosraviatgmail.com

سردبیر

دکتر فریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار

fa.khosraviatgmail.com

مدیر اجرایی

زهرا تهوری

علم اطلاعات و دانش‌شناسی کارشناس مسئول

tahavoryatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهیر حیاتی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار

zouhayr2006atyahoo.com

دکتر فریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار

fa.khosraviatgmail.com

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد

srezaeiatalzahra.ac.ir

دکتر حبیب‌الله عظیمی

فقه و حقوق اسلامی استادیار

habibazimiatyahoo.com

دکتر رحمت‌الله فتاحی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد

fattahirahmatatgmail.com

دکتر مرتضی کوکبی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد

kokabi80atyahoo.com

دکتر جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد

jafar.mehrad2010atgmail.com

دکتر نرگس نشاط

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار

narges_neshatatyahoo.com