دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-175 (پیاپی 95) 
تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه‌ دانشجویان

صفحه 26-37

دلنشین دانایی‌مقدم؛ فریبرز خسروی؛ ابراهیم افشار