دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 1-195 (پیاپی 52) 
11. گفتگو

صفحه 132-137

مصاحبه‌کننده: طاهره طاهری؛ مصاحبه‌شونده: مهدی محسنیان راد