دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1382، صفحه 1-208 (پیاپی 54) 

یادداشت سردبیر

برلین و کتابخانه‌های بغداد

صفحه 7-10

فریبرز خسروی


تأثیر رفتار انسانی در طراحی رابط در نظام بازیابی اطلاعات

صفحه 124-132

نوشته ژانگ جین و سارا فاین؛ ترجمه علی مرادمند