دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهار 1383، صفحه 1-293 (پیاپی 57) 
8. دارالفنون

صفحه 81-87

رؤیا جناب‌زاده


16. پیش درآمدی بر ویرایش 22 رده‌بندی دیوئی

صفحه 154-164

نوشته جون اس. میچل؛ ترجمه زهره علوی


17. درآمدی بر علم کتابشناسی

صفحه 165-177

تألیف محمود الهوش؛ تلخیص و ترجمه حسین علینقیان


18. ماجرای دزدی از کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان (تهران، 1325ق.)

صفحه 178-186

تألیف نادر نصیری مقدم؛ ترجمه فرزانه شادانپور