دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، خرداد 1384، صفحه 1-269 (پیاپی 61) 

یادداشت سردبیر

اطلاعات و چاپلوسی

صفحه 9-10

فریبرز خسروی


سواد اطلاعاتی در آموزش عالی چین

صفحه 193-198

تألیف پینگ سان؛ ترجمه مرضیه بردستانی


قوانین اخلاقی کتابداران

صفحه 199-200

شورای ملی انجمن کتابداران فرانسه؛ ترجمه فاطمه زارع‌زاده


کاربرد میکروفیلم رنگی برای حفظ و نگهدار اسناد

صفحه 201-206

نوشته بورجه جاسترل؛ ترجمه نسرین بابایی


کتابدار رقومی

صفحه 207-210

جی. ولز؛ ترجمه موسی یمین فیروز