دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، آذر 1384، صفحه 1-183 (پیاپی 63) 

یادداشت سردبیر

یادداشت سردبیر

صفحه 9-10

ابراهیم افشار زنجانی


مقاله پژوهشی

آموزش از دور و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی

صفحه 13-20

مهدی علیپور حافظی؛ یعقوب نوروزی


نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی

صفحه 123-132

موسی یمین‌فیروز؛ محمدرضا داورپناه


کالیس: یادگیری جستجوی اطلاعات با رایانه

صفحه 149-158

اثر ورونیک هادنگ؛ ترجمه عبدالحسین فرج‌پهلو