دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 1-282 (پیاپی 67) 
1. سرقت ادبی

صفحه 9-10

فریبرز خسروی