دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 1-309 (پیاپی 68) 
1. صفر و یک

صفحه 9-10

فریبرز خسروی


18. کتابخانه‌های دیجیتالی: توسعه و چالش

صفحه 247-257

نوشته آر.کی. شارما و کی.آر. ویشواناتان؛ ترجمه مریم صابری