دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 1-316 (پیاپی 69) 

یادداشت سردبیر

جایی میان صفر و یک

صفحه 9-10

فرزانه شادان‌پور


استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی

صفحه 229-242

انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی؛ ترجمه رحمان معرفت؛ مرضیه عضدی


الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی

صفحه 243-268

نوشته تی.دی. ویلسون؛ ترجمه مریم اسدی؛ مریم شکفته