دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-177 (پیاپی 104) 
3. نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان

صفحه 29-44

زهرا تهوری؛ مرضیه خان‌سفید؛ زینب فری‌زاده