دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-311 (پیاپی 76) 

یادداشت سردبیر

1. پژوهش: نیازها و انگیزه‌ها

صفحه 9-10

غلامرضا امیرخانی