دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 124، زمستان 1399، صفحه 1-136 
4. پیایندها در آینه واسپاری قانونی

صفحه 58-72

10.30484/nastinfo.2020.2597.1982

رحیم قاسمی؛ نرگس نشاط؛ داریوش علیمحمدی؛ ابراهیم افشار زنجانی