دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-167 (پیاپی 87) 

مقاله پژوهشی

استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان

صفحه 6-23

مظفر چشمه‌سهرابی؛ مریم اکبری؛ اعظم افخم‌نیا