دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 107، آذر 1395، صفحه 1-183 

مقاله مروری

واکاوی دیدگاه‌ها و آرای بیرگر یورلند در حیطه سازماندهی دانش

صفحه 13-29

مریم آذرگون؛ احمد شعبانی؛ نیره سادات سلیمان‌زاده نجفی؛ شهره سید حسینی


روند ارائه جوایز کتاب در ایران از آغاز تاکنون

صفحه 41-56

فرشته سپهر؛ کامران فانی؛ زهرا حسینی جوادی


کاربرد نقشه‌های به‌دست‌آمده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان پروانه‌های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی

صفحه 147-159

ثریا ذوالفقاری؛ محمد توکلی‌زاده راوری؛ احمد میرزایی؛ فرامرز سهیلی؛ محمد سجادیان