دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 107، پاییز 1395، صفحه 1-183 
2. واکاوی دیدگاه‌ها و آرای بیرگر یورلند در حیطه سازماندهی دانش

صفحه 13-29

احمد شعبانی؛ نیره‌سادات سلیمان‌زاده نجفی؛ شهره سیدحسینی؛ مریم آذرگون


4. روند ارائه جوایز کتاب در ایران از آغاز تاکنون

صفحه 41-56

فرشته سپهر؛ کامران فانی؛ زهرا حسینی جوادی


10. کاربرد نقشه‌های به‌دست‌آمده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان پروانه‌های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی

صفحه 147-159

ثریا ذوالفقاری؛ محمد توکلی‌زاده راوری؛ احمد میرزایی؛ فرامرز سهیلی؛ محمد سجادیان