دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-181 (پیاپی 91) 
6. تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران

صفحه 84-97

سعیده اکبری‌داریان؛ فرناز محمدی؛ صدیقه شاکری