دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1372، صفحه 419-562 (پیاپی 16) 

یادداشت سردبیر

1. یادداشت سردبیر

صفحه 419-421

نورالله مرادی


ترجمه

2. کتابخانه در فرایند ارتباط

صفحه 422-457

نوشته جان باد؛ ترجمه محبوبه مهاجر


3. نظامهای پیچیده کامپیوتری و کتابداران حرفه‌ای

صفحه 458-474

نوشته نیکی گانسون؛ ترجمه اشرف‌السادات بزرگی


4. پیش همارائی، آری یا نه؟

صفحه 475-506

نوشته الین اسونونیوس؛ ترجمه علی مزینانی