دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 و 4، اسفند 1377، صفحه 1-151 (پیاپی 35 و 36) 

یادداشت سردبیر

1. یادداشت سردبیر

صفحه 5-7

عباس حری


9. حق مؤلف و استفاده منصفانه در عصر اطلاعات الکترونیکی

صفحه 112-119

نوشته سندی نورمن؛ ترجمه علیرضا بهمن‌آبادی