نمایه نویسندگان

ا

ت

د

ر

ز

  • زرین، ترجمه طاهره خدمات مناسب کتابخانه‌های علوم پزشکی در کشورهای جهان سوم [دوره 1، شماره 1، 1369، صفحه 84-92]

س

ش

ص

ض

  • ضاد، ترجمه رضواندخت "تأثیر" تکنولوژی بر استفاده‌کنندگان از اطلاعات [دوره 1، شماره 2، 3، و 4، 1369، صفحه 256-271]

ع

ف

ق

گ

م

و

  • وی، نوشته گوانگ مدیریت و ارزشیابی کیفی و کمی مدرسان مدارس کتابداری در چین [دوره 1، شماره 2، 3، و 4، 1369، صفحه 366-387]

ی

login