نمایه نویسندگان

آ

ب

 • بزرگی، اشرف‌السادات بررسی میزان سازگاری موضوعها و عنوانها در کتابهای فارسی [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 114-145]
 • بهمن‌آبادی، ترجمه علیرضا کتابخانه‌ها: یاوری در مبارزه با بیسوادی در کشورهای صحرای سفلی در آفریقا [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 190-212]

پ

 • پرتو، ترجمه بابک صعود از لوبیای سحرآمیز: ساختار سازمانی تکاملی برای کتابخانه‌ها [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 213-223]

ج

د

 • داودی، نوشته مهدی مقدمه‌ای بر جنبه‌های نظری رده‌بندی [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 271-301]
 • دیوس، نوشته بتی بارتلت مدیریت پایگاه اطلاعات کتابشناختی پیوسته برای نظام یکپارچه کتابخانه [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 101-113]

ر

 • رجبی، محمد کتاب و کتابت در اسلام [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 7-20]
 • رهادوست، فاطمه تدوین سرعنوانهای موضوعی پزشکی فارسی: گامی در جهت یکدست‌سازی واژگان پزشکی فارسی [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 50-75]

ز

س

 • سلطانی، ترجمه شیفته انجمنهای کتابداران و پیشرفت کتابداری در کشورهای جهان سوم [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 146-164]
 • سلیمان، نوشته سفر فعالیتهای علمی و پژوهشی کتابداران در تاجیکستان [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 224-228]
 • سوداگر، ترجمه سیمین نقش کتابخانه ملی در توسعه سیاست ملی اطلاع‌رسانی در کشور سوئد [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 165-177]

ش

 • شاکری، ر.ع. "اصل نسخه" و کاربرد آن در کتابداری [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 268-270]

ط

 • طاهری، ترجمه فریده مدیریت پایگاه اطلاعات کتابشناختی پیوسته برای نظام یکپارچه کتابخانه [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 101-113]

ف

ق

ک

 • کیانی، ترجمه رزا سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره: آیا قتل از روی ترحم راه حل است؟ [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 76-95]
 • کیانی، ترجمه رزا پاسخ کتابخانه کنگره به مقاله "سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره: آیا قتل از روی ترحم راه حل است؟" [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 96-100]
 • کیدم، نوشته کاسی. ای کتابخانه‌ها: یاوری در مبارزه با بیسوادی در کشورهای صحرای سفلی در آفریقا [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 190-212]

م

ه

 • هینایگ، نوشته دیوید سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره: آیا قتل از روی ترحم راه حل است؟ [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 76-95]
login