نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

 • بزرگی، اشرف‌السادات سازگاری موضوع و فهرست مندرجات در کتابهای فارسی (علوم و علوم اجتماعی) [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 48-55]
 • بزرگی، ترجمه اشرف‌السادات نقش ارتباطی کتابدار مرجع [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 66-70]
 • بهیار، ترجمه پرویز وضعیت و شخصیت اجتماعی حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی بین‌المللی [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 135-145]
 • بوتیلیه، نوشته فرانس آموزش کتابداران و مدیران منابع اطلاعاتی: دو دیدگاه متفاوت مدیریت؟ [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 80-91]
 • بیلدی، نوشته ایبولیا وضعیت و شخصیت اجتماعی حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی بین‌المللی [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 135-145]

ت

ج

ح

 • حری، عباس مسائل و مشکلات ذخیره پیش‌همارا و بازیابی پس‌همارا در نظام کامپیوتری [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 8-15]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 1-5]
 • حسن لاریجانی، حجت‌الله نظام عالی اطلاع‌رسانی و شورایعالی انفورماتیک کشور [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 37-47]

ر

 • رابرت بویسی، نوشته آن بیشاب و مرکز انتقال اطلاعات علمی و فنی (STI) مدیریت اطلاعات استراتژیک به‌منظور توسعه اقتصاد منطقه‌ای [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 80-92]
 • رُمن، نوشته استیفن نسخه‌های خطی اسلامی در کتابخانه‌های کانادا (مونترال و تورنتو) [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 73-79]

ز

 • زهادی، ترجمه فیروزان مرکز انتقال اطلاعات علمی و فنی (STI) مدیریت اطلاعات استراتژیک به‌منظور توسعه اقتصاد منطقه‌ای [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 80-92]

ش

ف

 • فتاحی، رحمت‌الله فهرست کامپیوتری و تفاوتهای آن با برگه‌دان [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 14-36]
 • فرگوسن، نوشته استفنی برنامه‌ریزی استراتژیک برای کتابخانه‌های ملی در کشورهای در حال توسعه [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 71-79]

ق

 • قانع، ترجمه محمدرضا آموزش کتابداران و مدیران منابع اطلاعاتی: دو دیدگاه متفاوت مدیریت؟ [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 80-91]

ک

 • کیخا، منیر آگاهی مسؤولان اجرایی از اهداف و وضعیت کتابخانه دانشکده خود [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 27-36]

گ

 • گیلوری، ترجمه عباس کاربرد نرم‌افزار سی.دی.اس. آی‌سیس در توسعه نظام مدیریتی کتابخانه [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 117-134]

م

 • محسنی، ترجمه حمید برنامه‌ریزی استراتژیک برای کتابخانه‌های ملی در کشورهای در حال توسعه [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 71-79]
 • مزینانی، ترجمه علی مطالعه کتابسنجی متون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی، 1876-1976 [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 105-116]
 • منفرد، الهه منابع کتابخانه‌های دانشگاههای علوم پزشکی و مقایسه آن با افزایش تعداد دانشجویان [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 52-65]

ن

 • نوکاریزی، محسن هماهنگی کتابها و مجلات رشته کتابداری با نیازهای آموزشی دوره کارشناسی ارشد [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 66-72]

و

login