آموزش‌های الکترونیکی کتابداری در کتابخانه ملی از چه کیفیتی برخوردار است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: ارزیابی کیفیت دوره آموزش الکترونیکی کتابخانه ملی ایران در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
روش/ رویکرد پژوهش: در این پیمایش با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته براساس مؤلفه‌های استاندارد اسکورم داده‌های مورد نیاز گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین 8 مؤلفه (دسترس‌پذیری، تعامل، طراحی آموزشی، سازماندهی محتوا، سیستم مدیریت یادگیری، بازخورد، چندرسانه‌ای، و فراداده) 52/2 به‌دست آمد که با استفاده از سه دامنه مطرح (مطلوب، نسبتاً مطلوب، و نامطلوب) و نقطه برش 66/1، نسبتاً مطلوب ارزیابی شد.
نتیجه‌گیری: آموزش الکترونیکی کتابداری در کتابخانه ملی براساس استاندارد اسکورم در شرایط نسبتاً مطلوب قرار دارد و برای رسیدن به وضعیت کاملاً مطلوب لازم است تلاش بیشتری در هریک از مؤلفه­های فوق صورت گیرد. همچنین، برای روزآمدسازی آموخته‌های کارکنان در سازمان‌های بزرگ و با توجه به کمبود زمان و ساعات کاری متفاوت میان کارکنان، استاندارد اسکورم می‌تواند به‌عنوان غنی‌ساز و تسهیل‌گر محیط‌های یادگیری به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the e-learning field of information and knowledge of the National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran, based on components standard SCORM

نویسندگان [English]

  • M. Samiee 1
  • S. Aflaki 2
چکیده [English]

Purpose :This study aimed to evaluate the quality of e-learning courses of the National Library and Archives of Iran in the field of science and knowledge have been conducted.
Methodology: This study used survey methods. Structured questionnaire based on standard components is SCORM. All e-learning research community staff and management are to organize and process information to collect information from the structured questionnaire of ready-made SCORM based on standard components, is used.
Findings: In the final analysis, the average 8 component (accessibility, interactivity, instructional design, organize content, learning management systems, feedback, multimedia and metadata) was 2/52 that Using the proposed three ranges (well, fairly favorable, unfavorable) and 1/66 point cut, desirable criteria.
Conclusion :The results showed that the degree of compliance with the standards in the organization, in terms of the relatively favorable and Research yields useful data for the design and production of content, teaching and learning strategies as well as decide the type of training gives organizers and learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: E-learning
  • standard SCORM
  • The National Library
  • The quality of e-learning
احمدی، روشن؛ شمس، حمیدرضا؛ و محمدی، بهاره (1390). ارزشیابی کیفیت رشته مدیریت فناوری یادگیرندگان. در همایش ملی آموزش (اردیبهشت 1390)، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی اکبری، تهران.
اناری نژاد، عباس؛ ساکتی، پرویز؛ و صفوی، علی اکبر (1388). طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه‌های یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی. نشریه‌ علمی پژوهشی فناوری آموزش، 4 (3)، 191 -201.
علوی، شهره؛ و همکاران (1388). مقایسه دو رویکرد یادگیری الکترونیکی سریع و یادگیری الکترونیکی مرسوم در آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه دانش و تندرستی، 4 (1)، 17-23.
عسگری مقدم، رضا؛ باغبانی پاریزی، نجمه (1388). معرفی استانداردهای آموزش الکترونیکی و بکارگیری آن در ایران. در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.تهران، موسسه مدیریت فناوری اطلاعات. بازیابی در 15 آذر 1395، از http://www.civilica.com/Paper-ICTM06-ICTM06_174.html
قائدی، بتول (1385). ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی از دیدگاه یادگیرندگان و اساتید رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران.
کرمی، مینا؛ وزیرپورکشمیری، مهردخت (1391). ارزیابی دوره‌های آموزش الکترونیکی علوم کتابداری و آرشیوی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی ملی اطلاعات، 23 (2)، 61-94.
مؤمنی‌راد، اکبر (1388). بررسی کیفیت رشته‌ی فناوری اطلاعات دوره‌ی آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران.
مؤمنی‌راد، اکبر؛ و علی‌آبادی، خدیجه (1389). تضمین کیفیت در آموزش الکترونیکی با بهره‌گیری از استانداردهای آموزش الکترونیکی. فصلنامه راهبردهای آموزش، 3 (3)، 87-92.
Cohen, Ed. (2003). Making sense of learning specification & standard: Decision maker’s guide to their adoption. Retrieved Octobor 11, 2016, from http://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/ GENERAL/MASIE_US/M031120M.pdf
Gabbert, W. L., & Sims, R. (2007). Teacher-student interactions in online nursing education in ICT: Providing choices for learning and learners. Proceeding Ascilite Singapore 2007. Retrieved 11 Octobor 2016, from http://www.ascilite.org/conferences/singapore07/procs/gabbert.pdf
Massy, J. (2002). Quality and elearning in Europe. USA: Bizmedia.
Shovein, J., Truston, C., Fox, S., & Damaze, B. (2005). Chalenging traditional learning and teaching paradigm: Online learning an emancipatory teaching. Nurcing Educational Perspective, 26 (6), 340-343.
Sims, Roderick (2008).Rethinking (e)learning: a manifesto for connected generations. Journal Distance Education, 29 (2), 153-164. Retrieved Octobor 11, 2016, from http://www.tandfonline .com/doi/abs/10.1080/01587910802154954
Wagner, R. J., Schramm, R. M., & Werner, J. M. (2001). Student perception of effectiveness of web-based courses .Madison, magna publications Retrieved Octobor 11, 2016, from https://www.researchgate.net/profile/Jon_Werner/publication/234723642_Student_Perceptions_of_the_Effectiveness_of_Web-based_Courses/links/00b7d53837b913ab7a000000.pdf