تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: بررسی نقش القای هیجانی کاربران در بازیابی اطلاعات.
روش/ رویکرد پژوهش: روش مورد استفاده، آزمایشی و از نظر هدف کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) تشکیل می‌دادند که نمونه‌ای شامل 42 نفر در دو گروه انتخاب گردید. اطلاعات لازم از طریق ابزارهای متعددی همانند پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی و سابقه کار با اینترنت، پرسشنامه موفقیت و شکست در بازیابی اطلاعات، مقیاس پاناس، جورچین کلمات متقاطع، نمودار وضعیت هیجانی، پایگاه بین‌المللی تصاویر ژنو، و فایل‌های ثبت رخداد دو نرم افزار  کیبورد تریسر و ریور پَست اسکرین رکوردر گردآوری گردید.
یافته‌ها: از نظر عملکرد، تفاوت معناداری بین دو گروه القایی در جستجوی ساده، وجود ندارد اما در جستجوی دشوار این تفاوت وجود دارد. همچنین بین میانگین رضایت آزمودنی‌های گروه القای مثبت و منفی تفاوت معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، در هر دو گروه، رابطه معناداری بین نوع هیجان‌های بروز داده شده کاربران در جستجوهای ساده و دشوار وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: نظام‌های بازیابی اطلاعات در صورتی می‌توانند بهترین کارکرد را داشته باشند که تعاملات کاربر و نظام را مدیریت نموده و سبب تأثیرات متقابل مثبت شوند.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the role of emotion induction in information retrieval

نویسندگان [English]

  • H. Behzadi 1
  • A. Sanatjoo 2
  • R. Fattahi 3
  • J. Salehi Fadardi 4
1 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted to identify the users' emotion induction in information retrieval.
Methodology: The methodology of the present study is Survey research, and the type of study is practical. The society comprised all MA students majoring in different humanistic science branches and studying at Imam Reza international university. The sample society of this research included 42 students that investigated in two groups. Data collection was carried out by using different instruments, such as, demographic and prior experience of using internet questionnaire, post search questionnaire, success / failure in information retrieval questionnaire, recorded files, positive and negative affect schedule (PANAS), the Geneva affective picture database (GAPED), Keyboard-Tracer and River Past Screen Recorder software.
Findings: The findings of the study demonstrated that in simple search task, the difference in the positive and negative emotion induction groups' performance was not significant, while in complicated search it was significant. In both simple and complicated search the difference was not significant. It was revealed that in complicated search task there was no significant difference between the types of users' emotions.
Results: The information retrieval systems can have a best function if manages user interactions and system interactions and have positive effectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion induction
  • Emotion
  • Information retrieval
  • Positive Emotion Induction
  • Negative Emotion Induction
برقیان، شیرین (1391). تأثیر آموزش مولفه‌های هوش هیجانی بر سبک‌های دلبستگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، مشهد.
بهرامی، فاطمه؛ محمودی، افروز (1386). تأثیر هیجانات القا شده مثبت و منفی بر نگرانی و نشخوار فکری ناشی از هیجانات منفی القا شده قبلی. تازه­های علوم شناختی، 9 (1)، 69- 76.
حسینی، سید مهدی (1391). بررسی دیدگاه کاربران پیرامون تأثیر ویژگی‌های تعاملی رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی بر رفتار علمی آنها با تأکید بر نظریه تجربه دلپذیر. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه فردوسی، مشهد.
ذراتی، ایران (1384). رابطه بین هوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، مشهد.
سیامک، مرضیه (1386). تدوین ابزاری استاندارد برای سنجش مهارت های سواد اطلاعاتی پایه دانشجویان مقطع کارشناسی و آزمون آن بر روی دانشجویان دانشگاه فردوسی. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسـی، مشهد.
فرهودی، فائزه (1388). بررسی تأثیر حالات روانی کاربران بر میزان تشخیص ربط مدارک بازیابی‌شده هنگام جستجو. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 24 (4)، 53-67.
قاسمی، علی حسین (1385). بررسیوضعیتسواداطلاعاتیدانشجویانتحصیلات تکمیلی وانطباقآنبااستانداردهایسواداطلاعاتی ACRL وچهارسندملی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه فردوسی، مشهد.
موریس، روث سی تی (1375). به سوی خدمات اطلاعاتی کاربرمدار. (عبدالحسین فرج‌پهلو، مترجم). فصلنامه کتاب، 7 (2)، 71- 99.
میری، الهام؛ چشمه سهرابی، مظفر (1390). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران - واحد اراک در محیط دیجیتال (1387-88). فصلنامه دانش‌شناسی، 4 (13)، 65- 76.
نارمنجی، مهدی؛ نوکاریزی، محسن (1389). بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بیرجند و فردوسی براساس الگوی فراگرد جست‌وجوی اطلاعات کولثاو. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 26 (1)، 145- 166.
Anon (1974). Tietosysteemin rakentaminen [Information system design]. Helsinki: Tietojenkäsittelyliitto.
Arapakis , I.; Jose , J. M.; Gray, P. D. (2008). Affective feedback: An investigation into the role of emotions in the information seeking process. 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information. Retrieved  October  14, 2012, from http://eprints.gla.ac.uk/4825/
Borlund, P. (2000). Experimental components for the evaluation of interactive information retrieval systems. Journal of Documentation, 56 (1), 71-90.
Brave, S.; Hutchinson, K.; Nass, C. (2005). Computers that care: investigating the effects of orientation of emotion exhibited by an embodied computer agent. International Journal of Human-Computer Studies, 62 (2), 161-178.
Byström, K. (1999). Task complexity, information types and information sources: Examination of relationships.‏ Unpublished doctoral dissertation, University of Tampere, Helsinki.
Choo, C. W.; Detlor, B.; Turnbull, D. (2000). Information seeking on the web: an integrated model of browsing and searching. First monday, 5 (2). Retrieved December 21, 2012, from http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/729/638.
Fisher, C. D. (2008). Emotions in and around performance: the thrill of victory, the agony of defeat. In N. M. Ashkanasy & C. L. Cooper, Research Companion to Emotion in Organizations (pp 120-135). United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
Fredrickson, BL.; Maynard, KE.; Helms, MJ.; Haney, TL; Siegler, IC; & Barefoot, JC. (2000). Hostility predicts magnitude and duration of blood pressure response to anger. Journal of Behavioral Medicine, 23 (3), 229-43.
Hudlicka, E.; McNeese, M. (2002). User’s affective & belief state: Assessment and GUI adaptation. International Journal of User Modeling and User Adapted Interaction, 12 (1), 1–47.
Kim, K. (2008). Effects of emotion control and task on Web searching behavior. Information Processing and Management, 44(1), 373–385.
Kuhlthau, C. C. (1991). Inside the search process: information seeking from the user’s perspective. Journal of American Society for Information Science, 42 (5), 361–371.
Lench, H. C; Flores, S. A.; & Bench, S. W. (2011). Discrete emotions predict changes in cognition, judgment, experience, behavior, and physiology: a meta-analysis of experimental emotion elicitations. Psychological Bulletin, 137 (5), 834.
Loewenstein, G., & Lerner, J. S. (2003). The role of affect in decision making. In R. Davidson, K. Scherer ; H. Goldsmith (Eds.), Handbook of affective Science, (pp. 619-642). New York: Oxford University Press.
Lopatovska, I. (2009). Searching for good mood: Examining relationships between search task and mood. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 46 (1), 1-13.
Nahl, D. (2004). Measuring the affective information environment of web searchers. In Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 41 (1), 191-197.
Nahl, D. (2005). Affective load theory (ALT). In Fisher, K.E.; Erdelez, S.E; McKechnie, E.G. (Eds), Theories of Information Behavior (pp. 39-43). New Jersey: Information Today.
Poddar, A., & Ruthven, I. (2010). The Emotional Impact of Search Tasks. In Proceedings of the 3rd Information Interaction. In Context Symposium, in New Brunswick, USA, 18-21 August, (pp. 35-44). New York: ACM Press. Retrieved September 11, 2012, from: http://www.cis.strath.ac.uk/cis/research/publications/papers/strath_cis_publication_2460.pdf
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scale. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (6), 1063-1070.‏
Wilson, T. D. (1999).  Models in information behavior research. Journal of Documentation, 55 (3), 249-270.