توجه به عوامل فرهنگی، فرصتی برای رضایت شغلی (نمونه‌پژوهی: کتابخانه ملی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

ه‍دف‌: ارزیابی عوامل فرهنگی در کتابخانه ملی ایران به‌منزله فرصتی برای افزایش رضایت شغلی کارکنان این مرکز.
روش‌شناسی: در این پ‍ی‍م‍ایش‍ی، گ‍ردآوری‌ اطلاع‍ات‌ از طری‍ق‌ دو پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه عوامل فرهنگی (برگرفته از رابینز) و رضایت شغلی (برگرفته از اسمیت، کندال، و هالین) انجام شد. ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری 290 نفر بود که در نهایت 250 پرسشنامه تحلیل شد.
یافته‌ها: مؤلفه‌های خلاقیت، هویت، یکپارچگی، تعارض، و کنترل در بین کارکنان در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. علاوه بر آن، کارکنان کتابخانه ملی بیش از حد متوسط (5/3 در مقیاس 5) از کار کردن در کتابخانه ملی رضایت دارند.
نتیجه‌گیری: با عنایت به اینکه آزمون انجام‌شده برای همه متغیرهای فرهنگی معنادار بوده می‌توان گفت که عوامل فرهنگی به‌منزله فرصتی برای رضایت شغلی کارکنان بیش از حد متوسط تأثیرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Factors, an Opportunity for Job Satisfaction: Case Study of National Library and Archives of Iran

نویسندگان [English]

  • N. Farnaghi 1
  • F. Doroudi 2
چکیده [English]

Purpose: To assess cultural factors in National Library and Archives of Iran (NLAI) as an opportunity to increase job satisfaction of the staff.
Methodology: It is a survey and data was collected through two cultural elements questionnaires (Robbins) and job satisfaction questionnaire (Smith, Kendall, and Hulin). The population consisted of 290 staff, 250 of which filled the questionnaire.
Results: Creativity, identity, integration, contradiction and control factors among staff were relatively desirable. Moreover, staff job satisfaction was above the average (3.5/5).
Conclusion: Test results for all cultural factors were significant, so cultural factors can be effective as an opportunity to increase job satisfaction more than an average level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Library and Archives of Iran
  • Job satisfaction
  • Cultural factors
باقری، فاطمه (1379). بررسی میزان رضایتمندی شغلی کتابداران کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی شهرستان کرج. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1 (3)، 81-98.

پرتویی، محمد (1385). بررسی رابطه بین ماهیت شغلی و رضایت شغلی پرسنل شرکت ذوب آهن اصفهان. پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی- برنامه‌ریزی آموزشی، اصفهان.

تهوری، زهرا (1384). بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش مدیریت پردازش کتابخانه ملی ایران. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 21 (2)، 25-46.

جعفرزاده، زهرا؛ فتاحی، رحمت‌الله (1383). بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 7 (1)، 5-24.

شفیع‌آبادی، عبدالله (1376). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران: رشد.

شکری، بهنام؛ ساریخانی، ناهید؛ و حسومی، طاهره (1391). عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. پژوهش اجتماعی، 5 (14)، 119-135.

فتاحی، آزاده (1393). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران.

کهن،  فرحناز (1380). ارزیابی رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران .

گیل قاسمی‌پور، مریم (1376). بررسی میزان رضایتمندی شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران.

گودرزی، رضا؛ سیدین، سیدحسام؛ و حریری‌زاده، معصومه (1394). فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26 (4)، 45-54.

محمدزاده، فرید (1378). بررسی میزان رضایت شغلی نیروی انسانی شاغل در کتابخانه‌های تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

محمدی‌نژاد گنجی، علیرضا (1383 ). بررسی رابطه میزان عوامل سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و سابقه کار کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و احد رودهن در میزان رضایت شغلی آنها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران.

منصوریان، محمدکریم؛ لهستانی‌زاده، عبدالعلی (1378). بررسی رضایتمندی شغلی درباره عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی: مطالعه موردی یکی از سازمانهای استان فارس. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 13 (13)، 161-188.

موسوی‌ده موردی، علی(1378). رابطه خشنودی شغلی و انگیزه پیشرفت با سلامت روانی و مسئولیت‌پذیری مربیان تربیتی مرد آموزشگاه‌های اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

Alam, T., & Shahi, M., (2012). Factors affecting job satisfaction, motivation and turnover rate of medical promotion officer (MPO) in Pharmaceutical industry: A study based in Khulna city. Asian Business Review, 1 (2), 126-131.

Ayranci, E. (2011). A study on the factors of job satisfaction among owners of small and medium sized Turkish businesses. International Journal of Business and Social Science, 2 (5), 87-100.

Hellriegel, D., & Woodman. W. R. (2001). Organizational Behavior. Cincinnati, OH: South - Western College Publishing, an International Thomson Publishing Company.

Mirfakhrai, M. H. (1991). Correlares of job satisfaction among academic librarians in the United State. Journal of Library Administration, 14 (1), 117-131.

Siepre, E. (1999). Job satisfaction among librarians in English languages universities in Quebec. LIS Research, 21(4), 479-499.  Retrieved September 27, 2015  , from htttp://www.sciencedirect.com

Smith, P. C., Kendall, L., & Hulin, C. L. (1969). The measurement of satisfaction in work and retirement: A strategy for the study of attitudes Chicago: Rand McNally.

Togia, A., koustelios, A., & Tsiglis, N. (2004). Job satisfaction among greek academic librarian. Library and Information ScienceResearch, 26 (3), 373-383. Retrieved September 27, 2015, from htttp://www.sciencedirect.com