شناسایی و اولویت‌بندی موانع یکپارچه‌سازی در نظام‌‏های مدیریت اسناد الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف: شناسایی و رتبه‏‌بندی موانع یکپارچه‏‌سازی نظام‏‌های مدیریت اسناد الکترونیکی.
روش/ رویکرد پژوهش:در این پیمایش، داده‏‌های لازم برای شناسایی موانع و ارائه راهکارها با نظرسنجی از 14 نفر از کارشناسان و افراد خبره در زمینه نظام‌های مدیریت اسناد الکترونیکی جمع‏‌آوری‌شده و اولویت‏بندی موانع به کمک فن تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی صورت گرفته است.
یافته‏‌ها: در اولویت‌بندی گزینه‏‌ها به‌ترتیب، موانع سازمانی با وزن 383/0 در جایگاه اول قرار دارد؛ موانع انسانی (256/0)، موانع طراحی (152/0)، موانع فنی (105/0)، و موانع راهبرد (105/0)در سایر رتبه‌ها قرار دارند.
نتیجه‏‌گیری: عدم بسط و گسترش مبحث یکپارچه‏‌سازی نظام‌های مدیریت اسناد الکترونیکی توسط کارشناسان علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی، عدم پرورش و تربیت تحلیلگران نظام‌های اطلاعاتی، آموزش نامناسب مدیران سازمان‏‌ها، و عدم فعالیت فرهنگی درخصوص نظام‌های اطلاعاتی یکپارچه در کشور از جمله مهم‌ترین موانع عدم یکپارچگی به‌شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying And Prioritizing Integration Barriers of Electronic Document Management System By Fuzzy AHP

نویسندگان [English]

  • A. Khishvand 1
  • S. Mohammad Esmaeil 2
  • F. Babalhavaeji 3
  • F. Nooshinfard 2
چکیده [English]

Objective: identify and rank the barriers to the integration of electronic document management systems (EDMS.
Methodology / Approach: The study was conducted survey and data analysis necessary to identify obstacles and solutions offered by poll of 14 experts and experts in the field of electronic document management systems collect and priorities of obstacles to fuzzy hierarchical analysis techniques (AHP-Fuzzy) has been made.
results :The results show that prioritize options, respectively, organizational barriers 383/0, human 256/0 design 152/0, technical 105/0 and 105/0 strategy with the other Rank located.
Conclusion: The lack of development of system integration of electronic document management discussion by experts of science and knowledge, lack of education and training, information systems analysts, managers and inadequate training and lack of cultural activity in the system integrated information in the country, including the main obstacles are the lack of integrity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Information Systems"
  • "Electronic Document Management System"
  • "Integration"
افضلی، مهدی (1390). امضای رقمی و امنیت اطلاعات در مدیریت اسناد الکترونیکی. در مدیریت اسناد الکترونیکی،مجموعه مقاله‏‌های نخستین همایش ملی آرشیوی ایران، 16-17 اردیبهشت 1388، (ص 245-364). تهران: کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

الهی، شعبان؛ عبدی، بهنام؛ و دانایی فرد، حسن(1389). پذیرش دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری. چشم انداز مدیریت دولتی، 1(1)، 41-67.

بردبار، حامد؛ خنیفر، حسین؛ و جندقی، غلامرضا (1390). ایجاد جو کاری اخلاق در به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان‏‌ها. پژوهش و اخلاق، 13 (3)، 143-164.

حججی، فضیلت (1387، بهمن 5). راهنمایی برای یکپارچه‏‌سازی سیستم‏های اطلاعاتی. مقاله ارائه‌شده در همایش بین‌المللی علوم و تکنولوژی، مشهد.

خواجوی، شکرالله؛ اعتمادی‌جوریایی، مصطفی(1388). بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‏های اطلاعاتی. پژوهش‏های حسابداری مالی، 2(4)، 1-22.

دستغیب، محمدباقر(1383). سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی. بازیابی 2 اردیبهشت 1394، از www.ricest.ac.ir/part=article&inc

زرین‌کلکی، بهناز(1387). اسناد الکترونیکی و مدیریت آن. گنجینه اسناد، 18(70)، 83-85.

زوارقی، رسول (1390). مدیریت پیشینه‌های الکترونیکی بستری برای تحقق دولت الکترونیک. در مدیریت اسناد الکترونیکی، مجموعه مقاله‌های نخستین همایش ملی آرشیوی ایران، 16-17 اردیبهشت 1388، (ص 309-344). تهران: کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

سلسله، محسن (1386). بررسی موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیک در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

صادقی، معصومه؛ خسروی، سامیه؛ و عباسی شاهکوه، کلثوم (1389). چارچوب تعامل‏‌پذیری دولت الکترونیکی در سطح کلی بر اساس تجربه کشورها. علوم و فناوری اطلاعات، 25(3)، 449-479.

طاهری، اصغر(1385). دشواری‏‌های توسعه سیستم‏های اطلاعاتی یکپارچه در ایران. بازیابی 10 خرداد 1394، ازhttp://vista.ir/article/239341

عرب‌مازاریزدی، محمد؛ فتح‌اللهی، مهدی؛ و کامرانی، جواد(1386). دلایل موفقیت و شکست در پیاده‌سازی سیستم‏های اطلاعاتی. بازیابی 22 خرداد 1394، از http://www.ensani.ir/fa/content/54699/default.aspx

عربیون، ابوالقاسم؛ عباسی، فاطمه؛ بسته نگار، مهرنوش؛ و عبدی، علی(1393). مدیریت دانش و پیاده‏‌سازی الکترونیکی اسناد در سازمان‏های فناور. دوفصلنامه توسعه تکنولوژی،24(3-4)، 35-46.

فرهنگی، علی‌اکبر؛ حسین زاده، حسین؛ و صالحی، علی(1389). بررسی موانع به کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخگویی به ذی‌نفعان (مطالعه موردی: شرکت‏های دولتی صنایع معدنی ایران) ، مدیریت فناوری اطلاعات،2(4)، 137-156.

قدسی‌پور، سیدحسن (1384). فرایند تحلیل سلسله مراتبی. تهران: دانشگاه امیرکبیر.

کاظمی، مصطفی؛ فیاضی، مرجان؛ و میرزاده، ملیحه (1387). بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان‏های دولتی ایران. پژوهش‏های مدیریت، 1 (2)، 204-185.

کرمی، رضا(1383). آسیب‏‌شناسی طرح‏های فناوری اطلاعات. بازیابی 5 فروردین 1394، از http://www.ensani.ir/storage/Files/20110130183728-(1790).pdf

محجوب‌عشرت‌آبادی،حسن؛ میرکمالی،سیدمحمد؛ اسماعیل‌مناپ،شریفه؛ و مهری،داریوش (1392). بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌های جامع دولتی و ارائه راهکارهای مناسب: پیمایشی پیرامون دانشگاه تهران. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4)، 160-139.

مدرس‌کمالی، بهارک؛ طالب‌پور، علیرضا؛ و عمید، امین(1387). بررسی چالش‏ها و موانع در استقرار ERP در دانشگاه شهیدبهشتی، اولین کنفرانس سیستم‏های برنامه‌ریزی منابع سازمان،8-9 بهمن 1387. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران. بازیابی در 17 تیر 1394، از http://www.civilica.com/Paper-IRERP01-IRERP01_009.html

نعمتی‏انارکی، لیلا؛پورنقی، رویا(1389). رقمی‏‌سازی آرشیوها؛ ضرورت‏ها و چالش‏ها. در مدیریت اسناد الکترونیکی(مجموعه مقاله‏‌های نخستین همایش ملی آرشیوی ایران، 1-2 اردیبهشت 1388. تهران: کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

Chen, C. T. L, & S. F. Huang (2006).A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management.International Journal of Production Economics, 102 (2), 289–301.

Boockholdt, J.K.(1999). Acconting information systems: Processing and controls(5th ed). Boston: Mc Graw Hill Education.

Chan, L.K., &Wu, M.L.(2002). Quality function development: acomprehensive review of its concept and methods. Quality Engineering,15(1), 23-35.

Chen, C. T., Lin, C.T.,&Huang, S.-F.(2006). A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management.International Journal of Production Economics, 102 (2), 289–301.

Dagdeviren, M., Yuksel, I.,&Kurt, M..(2010). A fuzzy analytic network process (ANP) model for measurement of the sectoral competition Level (SCL).Expert Systems with Applications, 37, 1005-1014.

Gelderman, M. (1998). The relation between user satisfaction, usage of information systems and performance.Information & Management, 34 (1), 11-18.

Lam, W. (2005). Barriers to e-government Integration . Journal of Enterprise Information Management, 18 (5), 511-530.

Lau, E. (2003(. Challenges for e-government development.5th Global forum on reinventing Government, November 5. Mexico City.

Lee, S.M. (2005). Current practices of leading e-Government countries, Communications of the Association for Information Systems, 48(10), 99-104.

Vitalari, N.P., &Dickson, G.W. (1983) Problem solving for effective systems analysis: an exploration.Communications of the ACM, 26(11), 948-956.

Yang, T.-M., Zheng, L.,& Pardo, T.(2012). The boundaries of information sharing and integration: a case study of Taiwan e-government. Government Information Quarterly, 29,S51-S60.