وضعیت بخش‌های نسخ خطی در کتابخانه‌‌های ایران براساس مؤلفه‌‌های مدیریت دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: رعایت مؤلفه‌‌های مدیریت دانش در زمینه‌‌های گردآوری، سازماندهی، نیروی انسانی، اشاعه، و نگهداری و حفاظت در بخش‌‌های نسخ خطی در کتابخانه‌‌های ایران بررسی شده است.
 روش/ رویکرد پژوهش: در این پژوهش پیمایش توصیفی است و جامعه پژوهش شامل کلیه بخش­های نسخ خطی در کتابخانه­های سطح کشور است. در جامعه مورد پژوهش که شامل 44 کتابخانه در سطح ایران است، تمامی مسئولین بخش‌ها، کارشناسان و کارکنان مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند و با استفاد ه از پرسشنامه گردآوری اطلاعات انجام شده و در نهایت از نرم افزار آماری spss برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است.
یافته‌‌ها: میانگین به‌‌دست آمده از مؤلفه‌‌های گردآوری نسخ خطی 92/37 از 45، سازماندهی نسخ خطی90/28 از 33، اشاعه اطلاعات نسخ خطی 11/36 از 57، نیروی انسانی 74/46 از60، حفاظت و نگهداری نسخ خطی 22/37 از 42، از میانگین مقایسه شده، در سطح کم و پایین‌تری قرار دارند.
نتیجه‌‌‌‌گیری: مؤلفه‌‌های مورد تحقیق در چند کتابخانه، متوسط، و در بسیاری از  کتابخانه‌‌های در سطح کم رعایت می‌‌شود. برای رسیدن به وضعیت مطلوب پیشنهاد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Status of Manuscripts Departments of Iran’s Libraries Based on Principles of Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • E. Rouhidel 1
  • N. Riahinia 2
1 PhD Student in Library and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch; Tehran, I.R. Iran
2 Professor of Library and Information Science, Kharazmi University; Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is to survey how knowledge management principles
in fields such as collecting, organization, human resources, distribution, and conservation
have been observed in manuscript departments of Iran’s libraries.
Design/Methodology/Approach: The research population is comprised of all present 44
manuscript departments in Iran’s libraries. The required data was gathered from all officials,
experts, and staff of manuscript departments via questionnaire. Finally, the data was
analyzed through SPSS software.
Findings: The findings show that the average of indices in collecting manuscripts is 37/92
from 45, in organizing manuscripts is 28/90 from 33, in distributing data of manuscripts is
36/11 from 57, in human resources is 46/74 from 60, and in conservation of manuscripts is
37/22 from 42. This statistics represents that the average of obtained indices are lower than
the expected standards of knowledge management.
Conclusion: The studied indices of knowledge management are applied to an average
level by manuscript departments of some libraries but several others observe them to a
very limited extent. This study represents some solutions to achieve the optimal conditions.