عوامل تقویت‌کننده همکاری میان کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

هدف: وجود نقاط مشترک فرهنگی، دینی و تاریخی بین کشورها و از همه مهم‌‌تر همجواری جغرافیایی کشورهای عضو اکو و پیشینه تاریخی مشترک، لزوم شناسائی مؤلفه‌های تقویت‌کننده و تسهیل‌کننده همکاری در بین کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو را بیش از پیش آشکار می‌کند. در این مقاله‌ راهکارهایی در این خصوص ارائه شده است.
روش/رویکرد پژوهش: مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای  موجود در 10 کتابخانه‌ ملی کشورهای عضو اکو 
یافته‌ها: وجود اشتراکات زبانی و خط در بین این کشورها، وابستگی سازمانی مشترک، اشتراک در مذهب، آثار و منابع مشترک احراز شد. برای همکاری کتابخانه‌ها میتوان از فهرست‌ها و کتابشناسی‌های چندزبانه و چکیده‌های استاندارد بهره جست. لازمه آن تدوین استانداردهای  توافق مورد کشورهای عضو و به‌کارگیری متخصصان است. با وجود منابع مشترکی در کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو، می‌توان به زمینه‌سازی همکاری هرچه بیشتر این مراکز حافظ میراث علمی و فرهنگی اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Enhancing Cooperation Among National Libraries of the Economic Cooperation Organization (ECO) Member States

نویسندگان [English]

  • A. Najafgholi Nejaad 1
  • M. Hasanzadeh 2
1 PhD Candidate, Islamic Azad University, Tehran
2 Assistant Professor, Tarbiat Modarres University, Tehran
چکیده [English]

Purpose:  Common cultural, religious, and historical backgrounds, as well as geographical proximity among members of the Economic Cooperation Organization (ECO), require identifying factors enhancing and facilitating of cooperation among their national libraries. The present paper suggests a number of strategies for such cooperation.
Method: Analysis is based on thorough examination of a wide range of documents relating to the ten member state national libraries.
Findings: Common language, alphabet, institutional affiliations, common religion, literature and shared resources were substantiated. Catalogs, multi-language bibliographies, and standard abstracts are recommended to promote collaboration. To implement this, it is necessary to develop shared standards. Collaboration is required to share scientific and cultural heritage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inter-cultural
  • National libraries
  • inter-library collaboration