روایت از روزن گفت‌وگو: تحلیل طرح‌های تاریخ ‌شفاهی کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، تهران، ایران

چکیده

هدف: بحث درباره اهمیت طرح‌های تاریخ شفاهی انجام‌شده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای اطمینان از درک عمیق‌تر از تاریخ کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران است. تحلیل روایات نشان می‌دهد که روحیه کتابداران حرفه‌ای پیشکسوت ایران تا چه اندازه در خدمت توسعه کتابداری نوین در کشور خود بوده است.
روش: داده‌هایی که استنباط‌ها برمبنای آن‌ها صورت گرفته است، از تحلیل دقیق محتوای مصاحبه‌هایی استخراج شده است که در فرایند چهار طرح تاریخ شفاهی تولید شده است.
یافته‌ها: چالش‌های پیش ‌ِروی کتابداران حرفه‌ای اولیه ایران در فرایند استقرار، گسترش و شکوفایی کتابداری مدرن در ایران و گذار از کتابداری سنتی به مدرن بسیار زیاد بود. ویژگی‌های شخصیتی مانند نظم کاری و برنامه‌ریزی، و اشتیاق به کسب مهارت از همکاران آمریکایی به عنوان مشاور در غلبه بر چالش‌ها مؤثر بود.
نتیجه گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که چگونه تاریخ شفاهی می‌تواند جنبه‌های کمتر دیده‌شده تاریخ معاصر را روشن کند. طرح‌های تاریخ شفاهی باید در آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی تدریس شود تا دانشجویان بتوانند بینش عمیق‌تری از حرفه خود به‌دست آورند. مستندسازی تاریخ شفاهی کتابخانه‌های عمومی، مدرسه، دانشگاه و تخصصی برای ارتقای جایگاه اجتماعی این حرفه حائز اهمیت است. همچنین گزارش فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور تقویت روحیه کار داوطلبانه در حوزه‌های کتاب، کتابداری و کتابخوانی در دستور کار علاقه‌مندان به تاریخ کتابداری و متولیان این حوزه قرار گیرد و فرهنگ مشارکت جمعی را تقویت کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Narratives Through Dialogue: Analysis of LIS Oral History Projects in National Library and Archives of Iran (NLAI)

نویسنده [English]

  • Peymaneh Salehi
Author and Researcher of Oral History, M.A., Persian Literature, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: To discuss the importance of oral history projects undertaken at the NLAI for securing a deeper understanding of the history of LIS in Iran. Analysis of the narratives shows that how the morale of the pioneer Iranian professional librarians has served the development of modern librarianship in their country.
Method: The data based on which inferences are made were extracted through careful analysis of the content of the interviews carried out in the process of six oral history projects.
Findings: The challenges faced by early Iranian professional librarians in the process of the establishment, expansion and flourishing of modern librarianship in Iran, and transition from traditional to modern librarianship were many. Personality traits like work discipline, planning, and passion for acquiring skills from American colleagues (then working in Iran as consutants and educators) were instrumental in overcoming challenges.
Conclusion: Findings demonstrate how oral history can shed light on less seen aspects of contemporary history. Oral history projects need to be taught in LIS education to enable students to gain a deeper insight of their profession. Documenting oral history of public, school, university and specialized libraries is important for improving social status of the profession. Also, reporting activities of non-governmental organizations (NGOs) in order to strengthen the spirit of volunteer work in the fields of book, librarianship, and book reading should be on the agenda of those interested in the history of librarianship and trustees in this field to strengthen the culture of collective participation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library and information science
  • Oral History
  • Interview
  • National Archives and Library of Iran
  • Librarians
انصاری، نوش‌آفرین (۱۳۹۶). ستارة فروزان: مصاحبه تاریخ شفاهی با نوش‌آفرین انصاری. مصاحبه، تدوین و پژوهش پیمانه صالحی. تهران: سازمان و اسناد و کتابخانة‌ ملی ایران.
تبریزی، منصوره (۱۳۹۳). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویدادهای قیاسی و استقرایی. فصلنامه علوم اجتماعی، ۱۶(۱)، ۱۰۵-۱۳۸.
حرّی، عباس (۱۳۹۵). درّ دانش: مصاحبة تاریخ شفاهی با دکتر عباس حرّی. مصاحبه، تدوین و پژوهش پیمانه صالحی. تهران: سازمان و اسناد و کتابخانة‌ ملی ایران.
راعی، منصوره (۱۳۹۹). راه روشن: مصاحبه تاریخ ‌شفاهی با منصوره راعی. مصاحبه، تدوین و پژوهش پیمانه صالحی. تهران: سازمان و اسناد و کتابخانه ملی ایران.
سلطانی، پوری (۱۳۹۴). سرو سربلند: خاطرات پوری سلطانی، مادر کتابداری نوین ایران. مصاحبه، تدوین و پژوهش پیمانه صالحی. تهران: سازمان و اسناد و کتابخانة‌ ملی ایران.
فانی، کامران (۱۳۹۵). شمع خرد: خاطرات کامران فانی. مصاحبه، تدوین و پژوهش پیمانه صالحی. تهران: سازمان و اسناد و کتابخانة‌ ملی ایران.
قزل‌ایاغ، ثریا (۱۳۹۶). دل‌سپرده به کودکان: مصاحبة تاریخ شفاهی با ثریا قزل‌ایاغ. مصاحبه، تدوین و پژوهش پیمانه صالحی. تهران: سازمان و اسناد و کتابخانة‌ ملی ایران.
کاظمی، محسن، و خسروبیگی، هوشنگ (۱۳۹۵). تاریخ شفاهی. دوفصلنامه تاریخ شفاهی، ۲(۱)، ۱-۱۵.
محمدی‌نیا، محمد (۱۳۹۵). مصاحبه با استاد عبدالحسین حائری. دوفصلنامه تاریخ شفاهی، ۲(۲)، ۲۱۱-۱۹۸.
References
Abrams, L. (2010). Oral history theory. Oxford University Press.
Ansari, N. A. (2017). Shiny star: Oral history interview with Noosh Afarin Ansari. Interview by P. Salehi. Tehran: National Library and Archives of Iran. [In Persian]
Fani, K. (2016). The memories of Kamran Fani. Interview by P. Salehi. Tehran: National Library and Archives of Iran. [In Persian]
Ghezelayagh, S. (2017). Dedicated to children: Oral history interview with Soraya Ghezelayagh. Interview by P. Salehi. Tehran: National Library and Archives of Iran. [In Persian]
Horri, A. (2016). Dorr-e danesh: Oral history interview with Abbas Horri. Interview by P. Salehi. Tehran: National Library and Archives of Iran. [In Persian]
Kazemi, M., & Khosrobeygi, H. (2004). Oral history. Biannual journal of oral history , 2(1), 1- 15. [In Persian]
Mohammadinia, M. (2005). Interview with professor Abdoalhossein Haeri. Biannual journal of oral history , 2(2), 198- 211. [In Persian]
Raie, M. (2020). Bright way: oral history interview with Mansoureh Raie. Interview by P. Salehi. Tehran: National Library and Archives of Iran. [In Persian]
Shopes, L. (1993). What is oral history. http://historymatters.gmu.edu/mse/oral/oral.pdf
Soltani, p. (2015). Sarv-e sarboland: The memories of Poori Soltani. Interview by P. Salehi. Tehran: National Library and Archives of Iran. [In Persian]
Tabrizi, M. (2002). Qualitative content analysis from the perspective of deductive and inductive events. Social Science, 16(1), 105- 138. Doi: 10.22054/QJSS.2014.344 [In Persian]
Tinney, C. (2015). Aboriginal and visible minority librarians: Oral histories from Canada. The Australian Library Journal, 16(3), 237-238. Doi: 10.1080/00049670.2015.1048559
CAPTCHA Image