فراتحلیل رابطه زیرساخت و مدیریت دانش در کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: بررسی همه جانبه تحقیقات انجام‌شده در زمینه مدیریت دانش و زیرساخت‌ها در کتابخانه و عرضه نتایج در قالب یک فراتحلیل. هدف اصلی این فراتحلیل، ترکیب و مقایسه نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه زیرساخت و مدیریت دانش در کتابخانه ‌با استفاده از روش‌های آماری فراتحلیل، برای دستیابی به نتایج منسجم است.
روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای گردآوری و با تکنیک فراتحلیل بررسی شدند. جامعه پژوهش، 16 پژوهش (شش پایان‌نامه و ده مقاله) بود که از لحاظ ملاک‌های درون‌سنجی پژوهش حاضر، انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل مطالعات مرتبط به موضوع و فرم کدگذاری فراتحلیل است. برای محاسبه ضرایب از نرم‌افزار جامع فراتحلیل (CMA.2) استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نمودار قیفی و روش هم‌بستگی رتبه‌ای بگ و مزومدر در جامعه بررسی‌شده، سوگیری انتشار وجود ندارد. با توجه به مقدار شاخص Q برای 9 متغیر و آماره I2 پژوهش‌ها همگن نیستند. متغیر منابع انسانی با اندازه اثر بزرگ و متغیرهای هشت‌گانه دیگر شامل: متغیر فناوری اطلاعات با مقدار اندازه اثر منفی کوچک، ؛ منابع انسانی با مقدار اندازه اثر منفی و بزرگ، متغیرهای فرهنگ، به کارگیری دانش، خلق دانش، تسهیم دانش با اندازه اثر مثبت و کوچک، فرایند سازمانی با مقدار اندازه اثر مثبت و متوسط؛ بودجه با مقدار اندازه اثر مثبت و کوچک و ارزیابی دانش با مقدار اندازه اثر منفی و کوچک هستند پژوهش زادولی‌خواجه (1396) در متغیر منابع انسانی، به‌کارگیری دانش، خلق دانش، تسهیم دانش، فرایند سازمانی و بودجه دارای بالاترین وزن در میان جامعه پژوهش است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد متغیرهای زیرساخت و فرایندهای مدیریت دانش در کتابخانه‌ها اثربخش نبوده است. و از لحاظ اندازه اثر آن‌ها کوچک است. بنابراین تقویت موارد پیش رو به دست اندرکاران کتابخانه‌ها پیشنهاد می‌شود: زیرساخت فناوری اطلاعات با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی و اشتراک دانش ضمنی میان کتابداران و کاربران کتابخانه‌ها؛ زیرساخت فرهنگ با توجه بر سرمایه‌گذاری در اشاعه فرهنگ و ارزش‌های سازمانی مبتنی بر تبادل دانش؛ تقویت زیرساخت منابع انسانی با برگزاری دوره‌های ضمن خدمت و برنامه‌های آموزشی برای توانمندسازی کارکنان و کتابداران با هدف بهبود فرایندهای مدیریت دانش. از سوی دیگر، با توجه به اندازه اثر کوچک متغیرهای فرایندهای مدیریت دانش به پژوهشگران پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های اثربخشی با حجم نمونه بیشتر و خطای کمتر در زمینه فرایندهای مدیریت دانش در انواع کتابخانه‌ها انجام‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the Relationship between Infrastructure and Knowledge Management in Libraries

نویسندگان [English]

  • Reza Karimi 1
  • Neda Rakhshanniya 2
1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Qom University, Qom, Iran
2 Master Student of Knowledge and Information Science, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

Purpose: Due to the importance of knowledge management and infrastructure in the library, this study reviews and analyses research literature in the subject field. The main aim is to combine and compare the results of research on the relationship between knowledge management and infrastructure in the library using robust statistical methods, in order to achieve coherent results.
Method: The present study is applied in terms of purpose. Sixteen studies including six theses and ten articles were selected were reviewed. Data collection tool consisted of studies related to the topic and the coding form of meta-analysis. Comprehensive meta-analysis software (CMA.2) was used to calculate co-efficiencies.
Finding: Heterogeneity test showed that there is heterogeneity between the studies (Q= 49/44-172/236 and p-value= 0/000). Also, funnel diagram showed low standard error and relatively low bias. The expression in the distribution is regular, and the observed error is due to possible types of oblique. According to the interpretation of the Cohen table, infrastructure information technology with a negative effect size value of -0.860 large, culture with a value of 0.46 small positive effect size, application of knowledge with a value of positive effect size 3, knowledge creation with a small positive effect value of 0.41 small, knowledge sharing with a positive effect size value of 0.14 small, organizational process with average positive effect size of 0.65; budgets are small with a positive effect size of -0.24 and knowledge assessment was small with a negative effect size of -0.11. Vali-e-Khajeh (2017) research has the highest weight in the variables of human resources, knowledge utilization, knowledge creation, knowledge sharing, organizational process and budget.
Conclusion: The results showed that infrastructure variables and knowledge management processes in libraries were not effective and the effect size is small. Therefore, librarians are suggested to have an IT infrastructure with an emphasis on social networks and the sharing of tacit knowledge between librarians and library users. Culture infrastructure with regard to investing in the dissemination of culture and organizational values based on knowledge exchange, human resources infrastructure by holding in-service courses and training programs to empower staff and librarians to improve knowledge management processes. On the other hand, due to the small effect of the variables of knowledge management processes, researchers are recommended to conduct effective research with more sample size and less error in the field of knowledge management processes in libraries.
Keywords: Meta-analysis, Knowledge Management Processes, Library, Infrastructure Information Technology, Human Resource Infrastructure, Culture.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • Knowledge Management Processes
  • Library
  • Infrastructure Information Technology
  • Human Resource Infrastructure
  • Culture
Abbaspour, J. (2014). Meta-analysis of e-government research in Iran. Unpublished dissertation in M.Sc. Allameh Tabatabai University of Tehran, Department of Public Management, Information Systems. [In Persian]
[عباس‌پور، جعفر (1393). فراتحلیل پژوهش‌های مربوط به دولت الکترونیک در ایران. پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی‌ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران، گروه مدیریت دولتی گرایش سیستم‌های اطلاعاتی].
Agarwal, N. K., & Islam, M. A. (2020). Looking for knowledge management in library and information science research. Global Knowledge, Memory and Communication.
Aghaei, G., Dasht-e Bozorg, M., & Bavarsad Ahmadpour, M. (2016). Investigating the infrastructure and knowledge management process in the library of Khuzestan Regional Electricity Company from the perspective of employees. First International Conference on Management and Accounting Techniques. [In Persian]
[آقایی، قایم؛ دشت­بزرگ، محمود و باورساد احمدپور، مریم (1395). بررسی زیرساخت‌ها و فرایند مدیریت دانش در کتابخانه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از دیدگاه کارکنان. اولین کنفرانس بین‌المللی تکنیک‌های  مدیریت و حسابداری].
Anzures‐Cabrera, J., & Higgins, J. P. (2010). Graphical displays for meta‐analysis: an overview with suggestions for practice. Research synthesis methods, 1(1), 66-80.
Cao, Yi (1999). The reorientation of libraries in the knowledge economy era. Library and Research, 3, 24-26.
Egger, M., Smith, G. D., & Altman, D. G. (2001). Systematic Reviews in Health Care Meta-analysis in context; BMJ Publishing Group.
Hassanzadeh, M. (2007). Knowledge Management: Concepts and Infrastructures. Tehran: Librarian. [In Persian]
[حسن‌زاده، محمد (1386). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت‌ها. تهران: کتابدار].
Fazlullahi, S., & Nowruz, A. A. (2011). Knowledge management infrastructure in Qom Islamic Azad and State University from the perspective of faculty members. Journal of Educational Sciences, 4(15), 129-149. [In Persian]
[فضل‌الهی، سیف‌اله و نوروزی، عباسعلی (1390). زیرساخت‌های  مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی قم از دیدگاه اعضای هیأت علمی. فصلنامه علوم تربیتی، 4(15)، 129-149].
Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. Bmj, 327(7414), 557-560.
Hooman, H. A. (1395). Practical guide to meta-research in scientific research. Tehran: Samat. [In Persian]
[هومن، حیدرعلی (1395). راهنمای عملی فراتحیل در پژوهش علمی. تهران: سمت].
Jamshidi Fard, H. (2017). Identification of organizational barriers in the implementation of knowledge management in the libraries of Ferdowsi University of Mashhad and the University of Medical Sciences and Health Services. Unpublished dissertation for master's degree. Ferdowsi University of Mashhad, Department of Library and Information Science (Information Science and Science). [In Persian]
[جمشیدی‌ فرد، هما (1396). شناسایی عوامل بازدارنده سازمانی موجود در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی. پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی‌ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی (علم اطلاعات و دانش‌شناسی)].
Karimi, R., & Norouzi, Y. (2020). An Analysis of Knowledge Management Theories: An Approach Based on Scientific Mapping. Scientometrics Research Journal, 6(12), 103-122. doi: 10.22070/rsci.2019.4452.1292. [In Persian]
[کریمی، رضا و نوروزی، یعقوب (1399). تحلیلی بر نظریه‌های مدیریت دانش: رویکردی مبتنی بر نگاشت علمی. پژوهش‌نامه علم سنجی، 6(12)، 103-122. doi: 10.22070/rsci.2019.4452.1292].
Khansari, J. (2005). Investigating the status of knowledge management in specialized libraries of Ministry of Energy. Unpublished doctoral dissertation in Library and Information science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. [In Persian]
[خوانساری، جیران (1384). بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های تخصصی امور برق وزارت نیرو ارائه الگوی پیشنهادی. رساله دکتری منتشرنشده کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران].
Mapar, R. (2014). Infrastructure and knowledge management process in the libraries of Shahid Chamran University, Jundishapur University of Medical Sciences and Islamic Azad University of Ahvaz. Unpublished dissertation for master's degree. Shahid Chamran University of Ahvaz, Department of Information Science and Knowledge. [In Persian]
[ماپار، راضیه (1393). زیرساخت‌ها و فرایند مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه­های شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و آزاد اسلامی اهواز. پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی].
Mirhaydari, A., Abedi, A., Hoveida, R., & Siadat, A. (2012). Meta analysis of organizational culture's effect on implementing knowledge management in organizations (Iran: 1380-1391). New Educational Approaches, 7(2), 77-96.
[میرحیدری، اشرف، عابدی، احمد، هویدا، رضا و سیادت، علی (1391). فراتحلیل تأثیر فرهنگ سازمانی براستقرار مدیریت دانش در سازمان‌های ایران (1391-1380) تفاوت‌های تحقیقات در روش، ابزار، نمونه‌گیری و تحلیل. رویکردهای نوین آموزشی، 7(2)، 77-96].
Mosavi, A., & Kaviani, H. (2018). Meta-analysis of the effectiveness of distance education in higher Education learning-teaching activities. Technology of Education Journal (TEJ), 13(1), 63-73. doi: 10.22061/jte.2018.3054.1776. [In Persian]
[موسوی چلک و کاویانی، حسن (1397). فراتحلیل اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی ـ یادگیری آموزش
عالی. فناوری آموزش، 13(1)، ۷۳-63].
Rezaei, F. (2009). Investigating the status of knowledge management infrastructure in the central library and library libraries of Allameh Tabatabai University. Unpublished dissertation for master's degree. Allameh Tabatabaei University of Tehran, Department of Library Information Science and Epistemology. [In Persian]
[رضایی، فاطمه (1388). بررسی وضعیت زیرساخت ­های مدیریت دانش در کتابخانه مرکزی و کتابخانه­ های دانشکده ای دانشگاه علامه طباطبایی. پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی‌ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران، گروه علوم اطلاعات کتابداری و دانش‌شناسی].
Rowley, J. (1999). What is knowledge management?, Library Management, 20)8(, 416-20.
Sarrafzadeh, M. (2005). Librarians and Knowledge Management: A Review of Available Texts. Informatics, 13(1 and 2), 23-36. [In Persian]
[صراف‌زاده، مریم (1384). کتابداران و مدیریت دانش: مروری بر متون موجود. اطلاع‌شناسی، 13(1 و 2)، ص 23-36].
Sepehr, F., Bozorgi, A., & Mardomi, S. (2017). Feasibility study of implementing knowledge management in specialized libraries of the Ministry of Energy. Shebak, 3(3) (22 in a row)), 1-14. [In Persian]
[سپهر، فرشته، بزرگی، اشراف ­السادات و مردمی، سمیه (1396). امکان­ سنجی پیاده ­سازی مدیریت دانش در کتابخانه­ های تخصصی وزارت نیرو. شباک، (3 پیاپی 22)، 1-14].
Schwarzwalder, R. (1999). Librarians as knowledge management agents, EContent, 22(4), 66-63.
Shirani, F., & Hedayi, H. (2017). Meta-analysis of the effective factors of explicit knowledge sharing in the academic context. Two Quarterly Journal of Information Management, 3)2(. 99-120. [In Persian]
[شیرانی، فرهاد و هدایی، هانیه (1396). فراتحلیل عوامل مؤثر به اشتراک‌گذاری دانش صریح در بافت دانشگاهی. دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات، 3(2)، ص 99-120].
Townley, C.T. (2001). Knowledge management and academic libraries, College and Research Libraries, 62(1), 44-54.
Turban, E., Rainer, R. K., &BPotter, R. E. (2003). Introduction to Information Technology. 2nd edition.: John Wiley & Sons Inc.
Wen, S. (2005). Implementing knowledge management in academic libraries: A pragmatic approach. In the proceedings of the 3rd china- US library cinference. Retrieved March, 19, 2008, from: http: //www.nlc.gov.cn/culc/en/index.htm
Zadvali Khajeh, L. (2017). Investigating the knowledge management infrastructure in the public libraries of the country. Published dissertation for master's degree. Tarbiat Modares University, Department of Information Science and Knowledge. [In Persian]
[زادولی­خواجه، لیلا (1396). بررسی زیرساخت­ های مدیریت دانش در نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور. پایان‌نامه منتشرشده کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی].
Ziaei, S., & Mohseni, M. (2019). Application of information technology and knowledge management in public libraries of Rasht city. First National Conference on Humanities and Development. [In Persian]
[ضیایی، ثریا، محسنی، مهناز (1398). کاربرد فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در کتابخانه­ های عمومی شهرستان رشت. نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه].
CAPTCHA Image