بررسی دسترس‌پذیری وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

با توجه به اهمیت وب‌سایت وزارتخانه‌ها، به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار در ارائه خدمات دولت الکترونیک، دسترس‌پذیری وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی دسترس‌پذیری، دو شیوه ارزیابی «دستی – فنی» و «تجارب کاربران» به‌کار گرفته شد. نتایج نشان داد که براساس ارزیابی دستی – فنی، 46/32 درصد؛ و براساس ارزیابی کاربران، 64/4 درصد وب‌سایت‌ها دسترس‌پذیر بودند. همچنین براساس نتایج ارزیابی دستی – فنی بین وزارتخانه‌ها، به‌لحاظ دسترس‌پذیر بودن وب‌سایت آنها، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی به‌لحاظ ارزیابی کاربران این تفاوت معنادار است. انواع کاربران (عادی، کارشناس، و متخصصان علوم اطلاع‌رسانی) نظرات یکسانی در مورد دسترس‌پذیری وب‌سایت‌ها داشته‌اند. در پایان نیز چند پیشنهاد اجرایی و پژوهشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the accessibility of websites of ministries of the government of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Hassanzadeh 1
  • F. Navidi 2
  • F. Zandian 1

کلیدواژه‌ها [English]

  • ministries
  • Islamic Republic of Iran
  • Websites
  • Accessibility
  • E-government