بازنگری در تعریف کتابداری و اطلاع‌رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

برای حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. این گوناگونی در مورد هریک از اصطلاحاتی که در دامنه این حوزه قرار دارد، مانند کتابداری، سندداری، و اطلاع‌رسانی هم صدق می‌کند. در این مقاله، تعاریف هریک از اصطلاحاتی که به‌عنوان اسامی حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی بیشتر کاربرد داشته و دارد، یک‌بار به‌صورت مجزا و در آخر هم با عنوان کلی حوزه «کتابداری و اطلاع‌رسانی» مورد تجزیه و تحلیل و بازنگری قرار گرفته و این بازنگری تنها به تعاریف لغوی محدود نشده، بلکه مسائل زیرین و الگوی نهان کتابداری و اطلاع‌رسانی (جنبه‌های نامرئی و مسائل مطرح شده در این حوزه) هم مورد توجه قرار گرفته است. در طبقه‌بندی تعاریف و تحلیل بسامد واژه‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده و با مطالعات تکمیلی و تأمل بر وجود افتراق، اشتراک، و وجوه مشخصه کتابداری و اطلاع‌رسانی، در هریک از تعاریف، دامنه و قلمرو آنها، سعی شده است ماهیت کتابداری و اطلاع‌رسانی به‌گونه‌ای عمیق مورد مداقه قرار گیرد. در نهایت، تعریفی از کتابداری و اطلاع‌رسانی ارائه شده که نمایانگر الگوی آشکار حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی است و الگوی نهان آن به‌عنوان مکمل این تعریف در قالب ویژگی‌ها و وجوه مشخصه کتابداری و اطلاع‌رسانی تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A revision in the definition of information and library science

نویسنده [English]

  • Gh. Heidari

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library and information science
  • definition
  • essence
  • Librarianship
  • record keeping
  • Information Science
  • science of information
  • Revision