بررسی راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ مطالعه در بین دانش‌آموزان استان قم با تأکید بر کتابخوانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی- دانشگاه تهران

2 دکترای مدیریت دولتی پردیس فارابی- دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- دانشگاه علوم پزشکی- قم

چکیده

هدف: باتوجه به تأثیرگذاری ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بین دانش‌آموزان در تحقق توسعه همه‌جانبه و فراگیر جامعه، این پژوهش به بررسی راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ مطالعه در بین دانش‌آموزان می‌پردازد.
روش/ رویکرد پژوهش:تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، توصیفی است.
یافته‌ها: از مجموع 8 راهکار در قالب 60 سؤال فرعی و باتوجه به ارزش شاخص‌ها از لحاظ آماری، به ارائه مدلی برای ارزش‌گذاری وارزشیابی ترویج فرهنگ مطالعه در بینن دانش‌آموزان، ارائه راهکارهای اجرایی- کابردی، راهکارهای سازمانی و کلان، راهکارهای عمده اجتماعی- فرهنگی، راهکارهای برنامه‌ای- کاربردی به‌منظور غنی‌سازی فرهنگ مطالعه دانش‌آموزان، و راهکارهای نوآورانه و به‌روز برای تقویت مهارت‌های مطالعه پرداخته شده است.
نتیجه‌گیری: به‌منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، بایستی نگاهی همه‌جانبه و کلی در به‌کارگیری روش‌های متنوع ازجمله راهکارهای اجرایی- کاربردی، سازمانی و کلان،، اجتماعی- فرهنگی و برنامه‌ای- کاربردی داشت؛ و نیز به نقش رسانه، مسئولین، و مدیران اجرایی در ترویج مطالعه توجه کافی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine executive solutions of study culture promoting among Qom province students with emphasis on book-studying

نویسندگان [English]

  • H. Khanifar 1
  • F. Taheri 2
  • A. Sayyar 3
1 Professor of faculty of anagemnt, farabi pardis- Tehran University
2 PHD in Public Management, Farabi Pardis -Tehran University
3 Public Management M.A, Medical University, Qom
چکیده [English]

Purpose: considering the influence of student´s study culture in society comprehensive development, this research studies executive solutions for promoting student´s study culture.
Method: present study is an applied research by purpose and is a descriptive by method.
Findings: considering eight solutions along with 60 relevant sub questions and their statistical value, Conceptual model for study promoting among students is offered which compromises applied- executive solutions, organizational and macro solutions, cultural-social solutions, applied-programmed solutions and  innovative solutions for promoting study skills.
Conclusion: there should be a systematic and comprehensive view at applying diverse methods such as applied- executive, organizational and macro solutions, cultural-social solutions and  applied-programmed solutions in order to promoting study culture. Furthermore, the role of media and managers should be considered, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive solutions
  • Study culture
  • Students
  • Studying
  • Organizational-executive solutions
  • Culture