ارزیابی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال ایران بر اساس شاخص های وب سبز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزا د اسلامی، بابل، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.30484/nastinfo.2020.2535.1960

چکیده

هدف: شناسایی نقاط قوت و ضعف وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال ایران بر اساس شاخص‌های وب سبز.
روش: پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش وب‌سنجی انجام گردید. جامعه آماری شامل 59 وب‌سایت کتابخانه دیجیتالی بود. ابزار، سیاهه وارسی محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ (861/0) تأیید گردید. ارزیابی وب‌سایت‌ها با استفاده از 5 ابزار آنلاین انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی - ( آزمون‌های دوجمله‌ای و کای اسکور) انجام شد.
یافته‌ها: در مراحل "ایجاد" ( 005/0=P) و"کاربری" (030/0=P) بین وب‌سایت‌های موردبررسی تفاوت معنی‌دار وجود داشت. در مرحله "تجزیه‌وتحلیل" به دلیل عدم رعایت شاخص‌های "برنامه‌ریزی" در کلیه وب‌سایت‌های موردبررسی امکان آزمون فراهم نشد. در کل بین وب‌سایت‌های مورد بررسی از نظر رعایت سه مرحله اصلی وب سبز تفاوت معنی‌دار (001/0=P) وجود دارد به‌طوری‌که 1/44 % در سطح خوب و 39 % در سطح متوسط قرار دارند.
نتیجه‌گیری: وضعیت مراحل وب سبز در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتالی ایران خوب است. اما وضعیت رعایت شاخص‌های "برنامه‌ریزی" در مرحله "تجزیه‌وتحلیل" و "رابط کاربر گرافیکی" در مرحله "کاربری" دقت جدی مدیران و طراحان وب‌سایت‌ها را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iranian Digital Library Websites Based on Green Web Indicator

نویسندگان [English]

  • Kobra Gooran orimi 1
  • Mitra Ghiasi 1
  • Safiyeh Tahmasebi Limooni 2
1 of knowledge and Information Science , Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Department of Knowledge and Information Sciences, Babol Branch, Azad Islamic University, Babol, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Determining the strong and weak points of Iranian digital library websites based on the components of the green web.
Methodology: The research is practical and has been done by web survey method.
. The statistical population included 59 digital library websites and the sampling method was census. The research tool was checklist that consists of three main phases. The validity of the instrument was verified by web design and information science experts. Its reliability was confirmed based on Cronbach's alpha test (0.861).Website evaluation was performed using 5 online tools. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics (binomial and chi-square tests).
Findings: There was a statically significant difference between the observed websites in the "Create" (P = 0.005) and "User" (P = 0.030) phases. In the “Analysis” phase, due to the non-observance of the “planning” sub-index in all the reviewed websites, it was not possible to test. In general, there is a statically significant difference (p = 0.001) between the target websites in the three main phases of the green web, so that 44.1% are at a good level and 39.1% are at a moderate level.
Conclusion: The status of green web indexes in Iranian digital library websites is good. However, the status processes of "Planning" in the "Analysis" phase and the "Graphical user interface" in the "User" phase requires the serious attention of webmasters and designers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital library
  • Green Website
  • Green web