رتبه‌بندی و ربط مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی نورمگز و رایسست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

10.30484/nastinfo.2020.2472.1934

چکیده

این مقاله به سنجش ربط و رتبه‌بندی مقالات در دو پایگاه نورمگز و رایسست می‌پردازد.
پژوهش حاضر کاربردی است وبا روش ارزیابانه انجام شد. نمونه آماری پژوهش شامل 390 مقاله فارسی بازیابی شده در هر یک از پایگاه‌های نورمگز و رایسست است. برای هر موضوع در هر پایگاه در دو بازه زمانی(فاز اول و دوم)، 10 مقاله اول هر پایگاه، ثبت شد. نمره ربط کاربر مقالات توسط 3 متخصص موضوعی از طیف صفر تا ده داده شد. برای مقایسه رتبه‌بندی سیستم با رتبه‌بندی کاربر از آزمون همبستگی اسپیرمن و برای بررسی میزان دقت بازیابی مدارک مرتبط از فرمول دقت فاصله‌ای و برای بررسی کیفیت رتبه‌بندی مقالات از فرمول رتبه متقابل مورد انتظار استفاده شد.
میزان آشنایی و استفاده کاربران از پایگاه رایسست خیلی کم-تر از پایگاه نورمگز است. همبستگی معنی‌دار، همسو و در سطح متوسط به بالا بین رتبه‌بندی سیستم و رتبه‌بندی کاربران در پایگاه اطلاعاتی نورمگز در فازهای اول و دوم وجود دارد. در پایگاه نورمگز رتبه-بندی کاربران به رتبه بندی سیستم بیشتر نزدیک است. کیفیت رتبه-بندی در پایگاه نورمگز نسبتاً بهتر از پایگاه رایسست است. همچنین میزان دقت ربط مقالات نورمگز بیشتر از رایسست است و از دید کاربران، پایگاه نورمگز مدارک مرتبط-تری بازیابی کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking and relevance of articles in the Noormags and RICEST databases

نویسندگان [English]

  • Azade Hajian 1
  • CheshmehSohrabi Mozaffar 2
1 university of Isfahan
2 University of isfahan
چکیده [English]

Ranking and relevance of articles in the Noormags and RICEST databases

کلیدواژه‌ها [English]

  • relevance
  • System Ranking
  • User Ranking
  • Databases
  • Noormags
  • RICEST