بررسی زمینه های معرفتی و پشتوانه های علمی مسلمانان برای طراحی نظام جدید طبقه بندی علوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مشاور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

10.30484/nastinfo.2020.2193.1843

چکیده

مسأله اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه دانشمندان اسلامی در سده های مختلف تاریخی همراه با تحلیل محتوا و نقد و بررسی آنها وتطبیق مختصر آنهابا نظام های رده بندی رایج جهانی است.
هدف این پژوهش برجسته کردن نقاط قوت دیدگاه دانشمندان مسلمان در طبقه بندی علوم به منظور فراهم آمدن زمینه بازنگری در رده بندی های مشهور و رایج کتابخانه ای وطراحی نظام های جدید وبومی رده بندی با تکیه برپیشینة فرهنگ غنی مسلمانان است.
روش تحقیق در این پژوهش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است که با مراجعه به کتاب ها و مقالات مختلف، نظرات دانشمندان مسلمان در طبقه بندی علوم در دوره های مختلف همراه با خط مشی و نقد و بررسی آنها تدوین گردید.
نتیجه: دانشمندان مسلمان ازسدة دوم هجری تا دورة معاصر اهتمام خاصی به طبقه بندی علوم با رویکردهای مختلف وشیوه های متعددداشته اند. در لابلای طبقه بندی های دانشمندان مسلمان این نظریة مهم که بین علم و تمدّن، بین شکوفایی علوم و کثرت آبادانی جامعه ربط اساسی وجود دارد، مشهود است.
رویکردهای بکارگرفته شده توسط دانشمندان اسلامی در طبقه بندی علوم عبارتند از: رویکرد فقهی ـ اخلاقی، رویکرد اخلاقی ـ تربیتی و رویکرد آموزشی ـ تربیتی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Muslim epistemic fields and scientific backgrounds for designing a new system of classification of sciences

چکیده [English]

The main issue of this research is to study the views of Islamic scholars in different historical centuries along with their content analysis and critique and to briefly compare their strengths with the current world ranking systems.
The purpose of this study is to highlight the strengths of the views of Muslim scholars in the classification of sciences in order to provide a background for revising popular and current library and classification systems and designing new web-based classification systems based on Muslim rich culture.
The research method in this study is a documentary and library study that by referring to different books and articles, the views of Muslim scholars in the classification of sciences in different periods with policy and critique and their review were developed.It is evident in the classifications of Muslim scholars that there is a fundamental link between science and civilization, between the flourishing of science and the plurality of development of society.
The approaches used by Islamic scholars in the classification of the sciences are: jurisprudential-ethical approach, ethical-educational approach, and educational-educational approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classification of sciences
  • classification methods
  • Muslim scholars
  • Classification of Sciences in Islam