بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی: ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا

3 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچنده و ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای به‌ منظور پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی این جامعه است. جامعة آماری این پژوهش شامل 60 نفر از دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی از دبیرستان دخترانة شبانه‌روزی مالک اشتر و آموزشگاه پسرانة شبانه‌روزی شهید بهشتی شهر شیراز می‌باشند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامة محقق ساخته است. روش تحقیق پیمایشی توصیفی و روش آماری در این پژوهش آمار توصیفی است. بیشتر دانش‌آموزان اظهار داشته‌اند که نیاز به مطالب و موضوعات غیردرسی دارند و از میان مطالب و موضوعات غیردرسی، موضوعات فرهنگی و ورزشی را بیشتر از بقیة موضوعات مورد نیاز می‌دانند. در نهایت، با توجه به نیازهای اطلاعاتی بیان شده و نیز وسایل و تجهیزات موجود برای دسترسی به اطلاعات به ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای برای دانش‌آموزان مورد مطالعه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the information needs of nomadic students of Qashqa’ i tribe, Amaleh Clan, Safikhani Family in Fars Province : a model for providing library services

نویسندگان [English]

  • H. Salehi Deh Pakani 1
  • R. Baradar 2
  • S. Rezaei Sharifabadi 3
چکیده [English]

This study aims to investigate the information needs of sixty nomadic students of
the Qashqa’i tribe, Amaleh Clan, Safikhani Family in Fars province, Iran, to present
a model for providing them with library services. The study population is both male
and female students who study in two boarding schools called Shahid Beheshti and
Maleke Ashtar located in Shiraz.The methodology of the research is a descriptive
survey. To collect the data for this study, a closed-ended questionnaire was arranged
by the researcher. The statistical method of the research is based on the descriptive
statistics. Most of the students stated that they were in need of books with sport
and cultural topics. Finally a model was presented for providing the students with
library services according to their information needs and the equipments they have
for access to information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information needs
  • Students
  • nomads
  • Qashqa’i
  • Amaleh
  • Safikhani
  • library services