تأثیر کتاب داستانی واقعیت افزوده بر درک خواندن کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: بررسی تفاوت میان درک خواندن کودکانی که کتاب داستانی واقعیت افزوده می‌خوانند با کودکانی که همان کتاب را به‌شکل سنتی می‌خوانند.
روش‌شناسی: با رویکرد کمّی و با روش شبه‌آزمایشی به‌شکل میدانی و طرح آزمایشی پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شده است. 34 کودک 7 تا 9 سال در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و کتاب داستانی را با و بدون ابزار واقعیت افزوده خواندند، سپس با آنها مصاحبه شد. داده‌های پژوهش از طریق بازگویی داستان و پاسخ به پرسش‌های یادآوری، جمع‌آوری و نمره‌دهی شدند. درک خواندن کودکان از مجموع نمرات این ‌دو به‌‌دست آمد. معنا‌داری تفاوت میان دو گروه آزمودنی با آزمون مان-ویتنی سنجیده شد.
یافته‌‌ها: تفاوت معنا‌داری بین درک داستان میان کودکانی که کتاب واقعیت افزوده می‌خوانند با کودکانی که کتاب را به‌شیوه سنتی می‌خوانند دیده شد. کودکانی که کتاب را با محتوای افزوده می‌خوانند در بازگویی و یادآوری داستان بهتر بوده‌اند. در بیان موضوع و درونمایه داستان و صحنه‌پردازی تفاوت معناداری میان دو گروه دیده نشد. کودکان گروه آزمایش در پاسخ به پرسش‌های ضمنی موفق‌تر بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: استفاده از محتوای چندرسانه‌ای مرتبط در کنار کتاب چاپی داستانی به تسهیل تبادل اطلاعات میان متن و خواننده، ساخت بهتر معنی، و درنتیجه درک بهتر متن منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Influence of Augmented Reality Storybook on Children’s Reading Comprehension

نویسندگان [English]

  • D. Danaei-Moghadam 1
  • Hamid R. Jamali 2
  • Y. Mansourian 2
  • H. Rastegarpour 3
1 PhD Candidate, Knowledge and Information Science, Kharazmi University
2 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Kharazmi University
3 Associate Professor, Educational Technology, Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: To compare the influence of augmented reality storybook and traditional storybook on children’s reading comprehension. Retelling and comprehension tests were employed to assess comprehension.
Methodology: Quantitative approach, quasi-experimental with post-test only design. 34 children aged 7 to 9 were randomly assigned to either experimental or control group and read the print storybook with and without a tablet. Data were gathered by interviewing with participants. Children retold the story and answered comprehension questions. Mann-Whitney test was used.
Findings: There was a significant difference between the control and the experimental groups in terms of overall reading comprehension. Children who experienced augmented storybook were better in retelling and answering comprehension questions. There were no significant difference between the groups in retelling theme and setting. Experimental group scored higher in answering implicit questions.
Conclusion: Presentation of related multimedia with the print storybook will result in better interaction between the reader and the text and helps in making meaning, and eventually improves the reading comprehension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented Reality
  • Augmented storybook
  • Children
  • Reading
  • Reading comprehension
احمدی، کبری؛ مکتبی‌فرد، لیلا؛ و مؤمنی، عصمت (1394). رفتارهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان در تعامل با کتاب‌های چاپی و دیجیتالی. تعامل انسان و اطلاعات، 1 (4)، 319-328.

اسکندریان، سمیه (1392، 10 شهریور). آموزش خواندن و درک مطلب. روزنامه اطلاعات. بازیابی‌ 25 بهمن 1397، ازhttp://www.ettelaat.com/etiran/?p=16606

سنداک، موریس (1383). سفر به سرزمین وحشی‌ها (طاهره آدینه‌پور، مترجم). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

فرهنگی، علی‌اکبر؛ صفرزاده، حسین (1389). روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌(ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍ویسی). تهران: برایند پویش.

قزل‌ایاغ، ثریا (1394). ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

واگان، لیون (1384). روش‌های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی (محمدرضا قانع و کیوان کوشا، مترجمان). تهران: چاپار.

Billinghurst, M., Kato, H., & Poupyrev, I. (2001). The MagicBook: a transitional AR interface. Computers & Graphics, 25 (5), 745–753.

Cheng, K. H., & Tsai, C. C. (2014). Children and parents’ reading of an augmented reality picture book: Analyses of behavioral patterns and cognitive attainment. Computers & Education, 72, 302–312.

Clark, A., & Dünser, A. (2012). An interactive augmented reality coloring book. In 2012 IEEE Symposium on 3D User Interfaces (3DUI), March 4-5, (pp. 7–10). IEEE / Institute of Electrical and Electronics Engineers Incorporated. DOI10.1109/3DUI.2012.6184168

Cooper, D. M. (2011). User and design perspectives of mobile augmented reality. Unpublished master's thesis, Ball State University, Muncie, Indiana. Retrieved February 20, from http://cardinalscholar.bsu.edu/handle/123456789/194739

Doty, D. E., Popplewell, S. R., & Byers, G. O. (2001). Interactive CD-ROM storybooks and young readers’ reading comprehension. Journal of Research on Computing in Education, 33 (4), 374–384.

Eiksund, O. (2012). Children’s interaction with augmented reality storybooks. Unpublished master's thesis, The University of Bergen, Bergen. Retrieved February 20, 2019, from http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5716/93555837.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ertem, I. S. (2009). Investigating the effects of electronic CD-ROM storybooks and traditional print storybooks on reading comprehension of fourth grade struggling readers. Unpublished doctoral dissertation, University of Florida, Florida. Retrieved February 20, from http://etd.fcla.edu/UF/UFE0024076/ertem_i.pdf

Flood, J., & Lapp, D. (1978). Inferential Comprehension: a grand illusion. Language Arts, 55 (2), 188–191.

Grasset, R., Dünser, A., & Billinghurst, M. (2008). Edutainment with a mixed reality book: a visually augmented illustrative childrens’ book. In Proceedings of the 2008 International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology, December 03 – 05, (pp. 292–295). New York: ACM.

Ha, T., Lee, Y., & Woo, W. (2011). Digilog book for temple bell tolling experience based on interactive augmented reality. Virtual Reality, 15 (4), 295–309.

Hornecker, E., & Dünser, A. (2007). Supporting early literacy with augmented books - experiences with an exploratory study. In Proceedings of the German Society of Informatics Annual conference (GI-Jahrestagung). Köllen Verlag. Retrieved February 20, 2019, from http://www.ehornecker.de/Papers/GI-AR-final2.pdf

Kao, G. Y. M., Tsai, C., Liu, C. Y., & Yang, C. H. (2016, Septemper). The effects of high/low interactive electronic storybooks on elementary school students’ reading motivation, story comprehension and chromatics concepts. Computers & Education, 100, 56–70.

Korat, O. (2010). Reading electronic books as a support for vocabulary, story comprehension and word reading in kindergarten and first grade. Computers & Education, 55 (1), 24–31.

Lauricella, A. R., Barr, R., & Calvert, S. L. (2014). Parent–child interactions during traditional and computer storybook reading for children’s comprehension: Implications for electronic storybook design. International Journal of Child-Computer Interaction, 2 (1), 17–25.

Matthew, K. (1997). A comparison of the influence of interactive CD-ROM Storybooks and traditional print storybooks on reading comprehension. Journal of Research on Computing in Education, 29 (3), 263–275.

Morrow, L. M. (1985). Retelling stories: a strategy for improving young children’s comprehension, concept of story structure, and oral language complexity. The Elementary School Journal, 85 (5), 646–661.

Palinscar, A. S., & Brown, A. L. (1984). Reciprocal Teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. Cognition and Instruction, 1 (2), 117–175.

Robb, M. B. (2010). New ways of reading: the impact of an interactive book on young children’s story comprehension and parent-child dialogic reading behaviors. Unpublished doctoral dissertation, University of California Riverside, California. Retrieved February 14, 2019, from https://escholarship.org/uc/item/5xm8n8xk

Saso, T. I, Iguchi, K., & Inakage, M. (2003). Little Red: Storytelling in mixed reality. In ACM SIGGRAPH 2003 Sketches & Applications, July 27-31, (pp. 1–1). New York: ACM.

Underwood, G., & Underwood, J. D. M. (1998). Children’s interactions and learning outcomes with interactive talking books. Computers & Education, 30 (1-2), 95–102.

Zhou, Z., Cheok, A. D., Pan, J., & Li, Y. (2004). An interactive 3D exploration narrative interface for storytelling. In Proceedings of the 2004 Conference on Interaction Design and Children: Building a Community, June 1-3, (pp. 155–156). New York: ACM.

Zhou, N., & Yadav, A. (2017). Effects of multimedia story reading and questioning on preschoolers’ vocabulary learning, story comprehension and reading engagement. Educational Technology Research and Development, 65 (6), 1523–1545.

Zipke, M. (2017). Preschoolers explore interactive storybook apps: the effect on word recognition and story comprehension. Education and Information Technologies, 22 (4), 1695–1712.