قابلیت رده‌بندی‌های مردمی در تقویت نظام‌های سازماندهی دانش حرفه‌ای: مروری بر مفاهیم و پژوهش‌ها

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: آشنایی با مفهوم رده‌بندی‌های مردمی، نقاط قوت و ضعف آنها، و پیشنهاد در راستای بهره‌گیری از نقاط قوت رده‌بندی‌های مردمی برای تقویت نظام‌های سازماندهی دانش.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کتابخانه‌ای است که در آن، ادبیات حوزه رده‌بندی‌های مردمی و پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه مرور و تحلیل شده است.
نتیجه‌گیری: رده‌بندی‌های مردمی و نظام‌های سازماندهی دانش حرفه‌ای (مانند اصطلاح‌نامه‌ها، هستی‌شناسی‌ها، و طرح‌های رده‌بندی) هریک نقاط قوت و ضعفی دارند که تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف نیازمند مطالعات جدی در این زمینه است. با تکیه بر نقاط قوت رده‌بندی‌های مردمی و کشف و تحلیل ساختار و الگوهای پنهان موجود در این رده‌بندی‌ها می‌توان برای تقویت و روزآمدسازی نظام‌های سازماندهی دانش حرفه‌ای عمل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Potential of Folksonomies for Enhancing Professional Knowledge Organization Systems: a Review of Conceptions and Literature

نویسندگان [English]

 • R. Saadat 1
 • A. Shabani 2
 • A. Asemi 3
 • M. Cheshmehsohrabi 3
1 PhD Candidate, Knowledge and Information Science, University of Isfahan
2 Professor, Knowledge and Information Science, University of Isfahan
3 Associate Professor, Knowledge and Information Science, University of Isfahan
چکیده [English]

Purpose: This article aims to conceptualize the folksonomies, introduce their strengths and weaknesses, and suggest deployment of the strengths to enhance the professional knowledge organization systems.
Methodology: A library research used and the literature of folksonomies and related works reviewed and analyzed.
Conclusion: Folksonomies and professional knowledge organization systems (e.g. thesauri, ontologies, and classification schemes) have strengths and weaknesses which enhancement of strengths and elimination of weaknesses must be scrutinized. It must be relied on strengths of folksonomies and discovery and analysis of the latent structures and patterns embedded in folksonomies in order to enhance and update the professional knowledge organization systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Folksonomies
 • Social tags
 • Indexing
 • knowledge organization systems
 • Representation of information
 • Information retrieval
 • Web 2
آزادی احمدآبادی، قاسم؛ ریاحی‌نیا، نصرت (1396). مدیریت اطلاعات در دو شبکه علمی اجتماعی: سایت‌یولایک و بیبسونومی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28 (2)، 177-199.

پاک‌نهاد، سمیه؛ گلتاجی، مرضیه؛ و حاصلی، داود (1395، 4 اسفند). بررسی قابلیت کاربرد رده‌بندی مردمی در سیستم‌های بازیابی اطلاعات: مطالعه برچسب‌های موجود در مندلی. ارائه‌شده در اولین کنفرانس بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات، جزیره کیش.

خادمیان، مهدی؛ کوکبی، مرتضی (1396). رده‌بندی‌های مردمی در مقابل واژگان مهارشده: رویکردهای نظری. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33 (2)، 945-962.

قنواتی، مریم؛ نوروزی، علیرضا؛ ناخدا، مریم؛ و خطیر، اشکان (1397). بررسی میزان تطابق زبان نمایه سازان، نویسندگان و برچسب گذاران در پایگاه اطلاعاتی اریک و مندلی. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 4 (33)، 1729-1750.

مجیدی، اکبر (1395). مبانی فلسفی رده‌بندی مردمی و نقد و بررسی آن. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، 3 (11)، 243-262.

محمدپور، معصومه (1390). بررسیمیزانهمپوشانیمیانبرچسب‌هایمقالات کتابداریدرسایتفولکسونومی CiteULike وتوصیفگرهای اختصاص‌یافتهبههمانمقالاتدرپایگاه LISTA. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

منصوری، علی (1389). نظریه معناشناختی اطلاعات. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 13 (3)، 101-129.

یورلند، بیرگر؛ البرچسن، هان (1381) به‌سوی افقی نوین در علم اطلاع‌رسانی: تحلیل حوزه‌ای (ناهید طباطبایی، مترجم). در علیرضا بهمن‌آبادی، مبانی،تاریخچهوفلسفهعلماطلاع‌رسانی (ص 351-424). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

Aced, C. (2013). Web 2.0: the origin of the word that has changed the way we understand public relations. In International PR 2013 Conference, 2-3 July. Retrieved January 20, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/266672416_Web_20_the_origin_of_the_word_that_has_changed_the_way_we_understand_public_relations

Alexiev, V., Breu, M., de Bruijn, J., Fensel, D., Lara, R., & Lausen, H. (Eds.). (2005). Information integration with ontologies: Experiences from an industrial showcase. Chichester, England: Wiley & Sons.

Bitzer, S., Thoroe, L., Schumann, M. (2010). Folksonomy: Creating metadata through collaborative Tagging. In T. Dumova & R. Fiordo (Eds.), Social interaction technologies and collaboration software: Concepts and trends(Chapter 14, pp. 147-157). Pennsylvania: Information Science Reference.

Blank, G., & Reisdorf, B. C. (2012). The participatory web: a user perspective on Web 2.0. Information, Communication & Society, 15 (4), 537-554.

Bogers, T., & Petras, V. (2015). Tagging vs. Controlled Vocabulary: Which is more helpful for book search? Retrieved January 20, 2019, from

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/73673/65_ready.pdf?sequence=2

Bogers, T., & Petras, V. (2017). An in-depth analysis of tags and controlled metadata for book search. In iConference 2017 Proceedings, (Vol. 2, pp. 15-30). Retrieved January 20, 2019, from https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/98869/2pt2_Bogers-Tags.pdf?sequence=1

Bruhn, C., & Syn, S. Y. (2018). Pragmatic thought as a philosophical foundation for collaborative tagging and the Semantic Web. Journal of Documentation, 74 (3), 575-587.

Chen, Y. N., & Ke, H. R. (2013). An analysis of users' behaviour patterns in the organisation of information: a case study of CiteULike. Online Information Review, 37 (4), 638-656.

Choi, Y., & Syn, S. Y. (2016). Characteristics of tagging behavior in digitized humanities online collections. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67 (5), 1089–1104.

Deodato, J. (2010). Deconstructing the library with Jacques Derrida: Creating space for the “other” in bibliographic description and classification. In G. J. Leckie, L. M. Given, & J. E. Buschman (Eds.), Critical theory for library and information science: Exploring the social from across the disciplines (pp. 75-87). Santa Barbara, California: Libraries Unlimited.

Golder, S., & Huberman, B. A. (2006). Usage patterns of collaborative tagging systems. Journal of Information science, 32 (2), 198-208.

Heckner, M., Mühlbacher, S., & Wolff, C. (2008). Tagging tagging. Analysing User keywords in scientific bibliography management systems. Journal of Digital Information, 9 (2) 1–19.

Hjørland, B. (2002). Domain analysis in information science: Eleven approaches – traditional as well as innovative. Journal of Documentation, 58 (4), 422-462.

Hjørland, B. (2016). Does the traditional thesaurus have a place in modern information retrieval? Knowledge Organization, 43 (3), 145-159.

Kawase, R., & Herder, E. (2011). Classification of user interest patterns using a virtual folksonomy. In Proceedings of 11th ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), June 13-17, (pp. 105-108). Retrived January 20, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/220923791_Classification_of_user_interest_patterns_using_a_virtual_folksonomy

Kipp, M. E. (2006, June). Complementary or discrete contexts in online indexing: a comparison of user, creator and intermediary keywords. Paper presented at the Canadian Association for Information Science, Toronto, Ontario, Canada. Retrieved January 20, 2019, from http://eprints.rclis.org/8771/1/mkipp-caispaper.pdf

Kipp, M. E. (2007, May). Tagging practices on research oriented social bookmarking sites. Paper presented at the Canadian Association for Information Science, Montreal, Quebec, Canada. Retrieved January 20, 2019, from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.137.9096&rep=rep1&type=pdf

Kipp, M. E. (2011). Controlled vocabularies and tags: An analysis of research methods. NASKO, 3 (1), 23–32.

Kipp, M. E., & Campbell, D. G. (2006). Patterns and Inconsistencies in Collaborative Tagging Systems: an examination of tagging practices. In Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, Austin, TX. Retrieved Janualry 20, 2019, from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/meet.14504301178

Koolen, M. (2014). User reviews in the search index? That’ll never work! In M. Rijke et al. (Eds.), Advances in Information Retrieval: 36th European Conference on IR Research, ECIR 2014, April 13-16, (pp. 323–334). Cham: Springer international publishing.

Laniado, D., Eynard, D., & Colombetti, M. (2007). Using WordNet to turn a folksonomy into a hierarchy of concepts. In Proceedings of the 4th Italian Semantic Web Workshop, December 18-20, (pp. 192-201). Retrieved January 20, 2019, from http://ceur-ws.org/Vol-314/51.pdf

Lee, D., & Brusilovsky, P. (2010). Social networks and interest similarity: the case of CiteULike. In Proceedings of the 21st ACM conference on Hypertext and Hypermedia, June 13 – 16, (pp. 151-155). New York: ACM.

Lee, D. H., & Schleyer, T. (2010). A comparison of MeSH terms and CiteULike social tags as metadata for the same items. In Proceedings of the First ACM International Conference on Health Informatics, November 11-12, (pp. 445–448). New York: ACM Press.

Lee, D. H., & Schleyer, T. (2012). Social tagging is no substitute for controlled indexing: a comparison of medical subject headings and CiteULike tags assigned to 231,388 papers. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63 (9), 1747- 1757.

Marlow, C., Naaman, M., Boyd, D., & Davis, M. (2006). HT06, tagging paper, taxonomy, Flickr, academic article, to read. In Proceedings of the17th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia. Retrieved January 20, 2019, from https://www.danah.org/papers/Hypertext2006.pdf

Mathes, A. (2004). Folksonomies – cooperative classification and communication through shared metadata. Journal of Computer-mediated Communication. Retrieved January 20, 2019, from http://adammathes.com/academic/computer-mediated-communication/folksonomies.html

Merholz, P. (2004). Metadata for the masses. Retrieved December 23, 2017, from http://www.ariadne.ac.uk/issue/5/metadata-masses/

Morville, P., & Rosenfeld, L. (2007). Information Architecture for the Worldwide Web. Sebastopol, California: O’Reilly.

Murphy. H, & Rafferty, P. (2015). Is there nothing outside the tags? Towards a poststructuralist analysis of social tagging. Journal of Documentation, 71 (3), 477-502.

Peters, I. (2009). Folksonomies: Indexing and retrieval in web 2.0. Berlin: De Gruyter Saur.

Santos-Neto, E., Ripeanu, M., & Iamnitchi, A. (2007). Tracking user attention in collaborative tagging communities. Paper presented at the Workshop on Contextualized Attention Metadata, ACM Press. Retrieved January 20, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/1889354_Tracking_User_Attention_in_Collaborative_Tagging_Communities

Sauperl, A. (2010). UDC and folksonomies. Knowledge Organization, 37 (4), 307-317.

Seki, K., Qin, H., & Uehara, K. (2010). Impact and prospect of social bookmarks for bibliographic information retrieval. In JCDL ’10: Proceedings of the 10th Annual Joint Conference on Digital Libraries, June 21 – 25, (pp. 357 - 360). New York, NY: ACM.  

Smiraglia, R. P. (2012). Epistemology of domain analysis. In R. P. Smiraglia & H. L. Lee (Eds.), Cultural frames of knowledge (Chapter 6, pp. 111-124). Würzburg: Ergon-Verlag.

Smith, G. (2008). Tagging: People-Powered metadata for the social web. Berkeley: New Riders.

Spiteri, L. F. (2007). Structure and form of folksonomy tags: the road to the public library catalogue. Webology, 4 (2). Retrieved January 20, 2019, from www.webology.org/2007/v4n2/a41.html

Surowiecki, J. (2004). The wisdom of crowds: Why the many are smarter than the few. New York: Anchor books.

Vander Wal, T. (2005). Folksonomy definition and Wikipedia. Retrieved December 23, 2017, from http://www.vanderwal.net/random/entrysel. php?blog=1750

Vander Wal, T. (2007). Folksonomy Coinage and Definition. Retrieved December 23, 2017, from http://vanderwal.net/folksonomy.html

Voss, J. (2007, January). Tagging, folksonomy & co-renaissance of manual indexing?Paper presented at the 10th International Symposium for Information Science. Göttingen, Germany. Retrieved January 20, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/28806803_Tagging_Folksonomy_Co_-_Renaissance_of_Manual_Indexing

Weller, K., Peters, I., & Stock, W. (2010). Folksonomy: the collaborative knowledge organization system. In T. Dumova & R. Fiordo (Eds.), Social interaction technologies and collaboration software: Concepts and trends (Chapter 13, pp.132-146). Pennsylvania: Information Science Reference.

Zorica, M., Špiranec, S., & Ivanjko, T. (2013). Folksonomies to enhance the knowledge organization and management. In La médiation numérique: Renouvellement et diversification des pratiques(pp. 53-64). Belgium: De boeck.