ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش براساس چهارچوب APO (نمونه‌پژوهی: کتابخانه‌های‌ مرکزی و دانشکده‌ای دانشگاه رازی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ مدرس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف: تعیین سطح بلوغ، میزان آمادگی برای مدیریت دانش، و نیز شناسایی حوزه‌های نیازمند ابتکارات مدیریت دانش در کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای دانشگاه رازی براساس چهارچوب مدیریت دانش سازمان بهره‌وری آسیایی.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی است و به‌روش پیمایشی انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد سازمان بهره‌وری آسیایی بود. پایایی پرسشنامه نیز با توجه به مقدار ضریب آلفای کرونباخ، 9/0 محاسبه شد. جامعه پژوهش 31 نفر بودند که 94 درصد آنان به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 23 استفاده شد. برای سنجش میانگین گروه‌های هفت‌گانه معیار از آزمون‌های‌ همبستگی پیرسون، آزمون تی تک‌‌نمونه‌ای، و آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و برای رتبه‌بندی گروه‌های معیار از آزمون غیرپارامتریک فریدمن بهره گرفته شد.
یافته‌ها: وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای دانشگاه رازی در هفت گروه معیار پایین‌تر از چهارچوب مدیریت دانش سازمان بهره‌وری آسیایی قرار داشت. میزان آمادگی کتابخانه برای قبول مدیریت دانش در سطح آغاز ارزیابی شد. نتایج رتبه‌بندی گروه‌های معیار نیز نشان داد «فناوری اطلاعات» در بالاترین و «رهبری» در پایین‌ترین رتبه قرار دارد. رتبه‌بندی سایر گروه‌های معیار به‌ترتیب از بالا به پایین عبارت بودند از: «فرایندهای دانشی»، «نتایج مدیریت دانش»، «یادگیری و نوآوری»، «فرایند»، و «کارکنان».
نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد کتابخانه مرکزی در راستای اجرای مدیریت دانش باید نسبت به شناسایی حوزه‌های نیازمند ابتکارات مدیریت دانش، شناسایی نقاط قوت، و زمینه‌هایی که نیاز به بهبودی دارند اقدام کند. همچنین در قالب برنامه‌ای منظم و براساس پیشنهادهای برگرفته از نتایج پژوهش، به‌سمت دستیابی به سطوح بالاتر، یعنی توسعه و اجرای فراگیر مدیریت دانش، پالایش و ارزیابی پیوسته برنامه‌های مدیریت دانش، و بلوغ و فراگیرکردن مدیریت دانش گام بردارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Knowledge Management Maturity Level Based on APO Framework (Case Study: Central Libraries and Faculties of Razi University)

نویسندگان [English]

  • S. Shafee 1
  • M. Moradi 2
  • H. Ahmadi 1
1 PhD in Knowledge and Information Science; lecturer in Razi University
2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Razi University
چکیده [English]

Purpose: Determining the level of maturity, the level of readiness for knowledge management, as well as identifying areas requiring knowledge management initiatives in central and faculties' libraries of Razi University based on the knowledge management framework of the Asian Productivity Organization.
Methodology: The research was conducted using a survey method. Data were collected using a questionnaire of Asian Productivity Organization. The reliability of the questionnaire was calculated 0.9, based on the mean value of Cronbach's alpha coefficient. The members of the research community were 31 people and 94% answered the questionnaire. Data was analyzed using SPSS version 23 software. Pearson correlation, T-test and Kolmogorov-Smirnov test were used to measure the mean of seven groups of criteria. Friedman's nonparametric test was used to rank the standard groups.
Findings: The knowledge management situation in central libraries and Razi universities was ranked in seven groups below the knowledge management framework of the Asian Productivity Organization. The readiness of the library for accepting knowledge management at the start level was evaluated. The results of ranking groups showed that IT was at the highest level and leadership in KM was at the lowest level. The ranking of other groups of criteria from top to bottom was: knowledge processes, knowledge management results, learning and innovation, process, and individuals.
Conclusion: It seems that the central library in the implementation of KM needs to identify areas that require knowledge management initiatives, identify strengths, and areas that need improvement. Also, in the form of a systematic program based on research suggestions, to reach the higher levels, i.e. comprehensive development of knowledge management, continuous refinement and evaluation of knowledge management programs, and maturity and knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity of knowledge management
  • Framework of Asian Productivity Organization
  • Central Library and Faculties
  • Razi University
ارزانی، آمنه؛ سایه‌بانی، نادر (1394، 4-5 اسفند). بررسی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت‌های تولید برق براساس مدل APO (مطالعه موردی: شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان). مقاله ارائه‌شده در هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران.

پارسائیان، مریم؛ ریاحی‌نیا، نصرت (1393). سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی استان یزد. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 6 (2)، 19-37.

خدیور، آمنه؛ عباسی، فاطمه (1395). ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سیصد شرکت برتر ایرانی. پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، 1 (3)، 41-23.

دشتی، امیرسعید؛ صادقی، فرشته؛ آقاحسن شیرازی، صادق؛ و خدامرادی، خالد (1393). ارزیابی مدیریت دانش برمبنای مدل APO (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای تهران). بازیابی 23 دی 1397، از  http://www. Civilica.com/paper/ikmco8-ikmco8_334.html

رضایی‌منش، بهروز؛ محمدنبی، سینا؛ و محمدنبی، ساویز (1391). کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه‌ی بلوغ سازمانی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 27 (4)، 985-1009.

سپهری، احمد (1395). ارزیابی بلوغ مدیریت دانش، چیستی و چرایی. مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش، 26، 7-12.

کرمی، سارا (1394). لزوم پیاده‌سازی مدیریت دانش براساس چارچوب APO در صنعت برق. مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش. 24، 16-20.

محمدی استانی، مرتضی؛ شعبانی، احمد؛ و رجایی‌پور، سعید (1390). امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان برپایه مدل بوکوویتز و ویلیامز. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (1)، 23-44.

Arias-Pérez, J. E., & Durango-Yepes, C. M. (2015). Exploring knowledge management maturity from functionalist and interpretivist perspectives. Entramado, 11 (1), 94-104.

Kaur, J. (2014). Comparative study of capability maturity model. International Journal of Advanced Research in Computer Science & Technology, 2 (1), 47-49.

Ramadhani, S., Hidajat Tjakraatmadja, J., & Thoha, N. (2012). Knowledge Management maturity level assessment (case study of PT.XYZ). The Indonesian Journal of Business Administration, 1 (9), 672-679.

Siadat, S.H., Kalantari, H., & Shafahi, S. (2016). Assessing knowledge management maturity level based on aporach (a case study in Iran). International Journal of Social Science and Humanities Research, 4 (3), 629-638.

Wijetunge, P. (2012). Assessing knowledge management maturity level of a university library: a case study from Sri Lanka. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), 1 (3), 349 –356.