معرفی: از اِف‌آربی‌آر تا پِرِس‌اُاُ: گسترشی برای مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات کتابشناختی پیایندها

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی (گرایش بازیابی اطلاعات) دانشگاه الزهرا

3 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

From FRBR to PRESSoo: An expansion of FRBRoo for modeling bibliographic information of serials

نویسندگان [English]

  • S. Keshavarzian 1
  • F. Pazooki 2
  • M. Hajizeinolabedini 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliographic information
  • Data Management
  • FRBRoo
  • PRESSoo
  • Serials
پازوکی، فاطمه (1393، 17 اردیبهشت). نشست تخصصی Pressoo. ارائه‌شده در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب، سرای اهل قلم کتاب و رسانه، تهران.

مظفری، علیرضا (1993). مطالعه وضعیت انطباق فهرست پیایندهای اسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران.

مظفری، علیرضا؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن (1395). وضعیت پیشینه های کتابشناختی پیایندهای فارسی در فهرست کتابخانه ملی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 27 (1)، 109-799.

 

 

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records (1998). Functional requirements for bibliographic records: Final report. Munich: K.G. Saur Verlag. Retrieved Oct., 1, 2015, from http://www.ifla.org/publications/functional-requirements-forbibliographic-records

IFLA, Cataloguing Section (2015). World-wide review of PRESSoo, an extension of the FRBRoo model, By FRBR Review Group and Working Group on FRBR/CRM Dialogue. Retrieved Oct., 1, 2015, from http://www.ifla.org/node/9452?og=54.

Jones, E. (2005). The FRBR model as applied to continuing resources. Library Resources & Technical Services, 49 (4), 227-242. Retrieved Oct., 1, 2015, from http://www.ala.org/alcts/sites/ala.org.alcts/files/content/resources/lrts/archive/49n4.pdf. 

Le Boeuf, P., & Pelegrin, F. X. (2014). FRBR and serials: The PRESSoo model. Paper Presented At IFLA Conference, Lyon. Submitted on 25/06/2014.

Le Boeuf, et al. (2016). PRESSoo: Extension of CIDOC CRM and FRBRoo for the modeling of bibliographic information pertaining to continuing resources (Version 1.2) p. 8.

Shadle, S. (2006). FRBR and serials: An overview and analysis. The Serials Librarian, 50 (1-2), 83-103.  Retrieved Oct., 1, 2015, from: http://dx.doi.org/10.1300/J123v50n01_09