مروری تاریخی بر پژوهش کیفی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: مرور و نقد تاریخی سیر پژوهش کیفی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
روش/ رویکرد پژوهش: با مرور متون پیشین، نقدی تاریخی بر روند پژوهش کیفی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی انجام شد.
یافته‌ها: چندین دهه است که در علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر فنون کمّی در نقش بهترین و گاه تنها فن مناسب برای پژوهش تأکید شده است. مرور تاریخی روند پژوهش کیفی در این رشته نیز حاکی از ضعف پژوهش کیفی بوده است و نشان می‌دهد رویکرد اثبات‌گرایی همچنان در پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی یکّه‌تازی می‌کند. از این رو، تأکید بر ابزار و غفلت از نظریه‌سازی در این رشته آشکار است.
نتیجه‌گیری: جا دارد در بیان مسائل پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی به موضوعاتی توجه شود که به بسط ابعاد نظری رشته کمک می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Review of Qualitative Research in Knowledge and Information Science

نویسنده [English]

  • H. Mokhtari
چکیده [English]

Purpose: Historically reviewing and criticizing the trend of qualitative research in the field of knowledge and information science (KIS).
Methodology: Literature review.
Results: Quantitative research techniques have been focused for many decades as the best and sometimes the only appropriate methodology in KIS. The historical review of the field shows the weakness of qualitative research approaches and reveals that positivistic approach is still at work. Therefore, focus on instrumentation and ignorance of theory-building is seen in the field.
Conclusion: It is suggested that subjects that help in expansion of theory-building are considered when stating research problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative research
  • Knowledge and information science
  • Historical Review
باتلر، پیرس (1382). جنبه‌های نظری علم کتابداری (هوشنگ ابرامی، مترجم). تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

حریری، نجلا (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

دروین، برندا (1383). از نگاه استفاده‌کننده: معرفی روش‌شناسی کیفی-کمّی معنابخشی (ابراهیم افشار، مترجم). کتابداری و اطلاع‌رسانی، 25 (1)، 55-68.

دلاور، علی (1374). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد.

رهادوست، بهار (1389). پژوهش کیفی چیست؟ وبلاگ مدیریت تحقیقات در علوم پزشکی. بازیابی28 مهر 1389، از http://rezamahmoodi.blogfa.com/post-75.aspx

 ریسمانباف، امیر (1385). کتابداری، حرفه‌ای مبتلا به فقر نظری - پیامدها و پیشنهادهایی برای بهبود. اطلاع‌شناسی، 4 (1 و 2)، 6- 30.

شکاری، عباس؛ حسین‌پور، محمد (1390). تقابل رویکردهای معرفت‌شناسی پژوهش کمّی و کیفی در علوم انسانی و طبیعی: با تأکید بر رویکرد روش‌شناسی تلفیقی. پژوهش، 3 (1)، 59- 74  

عابدی، احمد؛ شواخی، علیرضا (1389). مقایسه روش­شناسی پژوهش کمّی و کیفی در علوم رفتاری.، راهبرد، 19 (54)، 153-168.

عابدی، حیدرعلی (1385). تحقیقات کیفی. روش­شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)، 12 (47)، 61-73.

نشاط ، نرگس (1388). تعامل پارادایم‌های پژوهشی در روش‌شناسی. کتاب ماه کلیات (ویژه‌نامه پژوهش)،  13 (3)، 30.

نشاط، نرگس (1390). ضرورت تفکر فرارشته‌ای در مطالعات علم اطلاعات. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 ( 2)، 11- .28

Afzal, W. (2006). An argument for the increased use of qualitative research in LIS. Emporia State Research Studies, 43 (1), 22-5.

Benediktsson, D. (1989). Hermeneutics: Dimensions toward LIS thinking. Library and Information Science Research, 11 (3), 210-34.

Bradley, J., & Sutton, B. (1993). Reframing the paradigm debate. The Library Quarterly, 63 (4), 405-410.

Bradley, J., & Sutton, B. (Eds.) (1999). Symposium on qualitative research, theory, methods and applications. Library Quarterly, 63 (4), 33-37.

Brookes, C. B. (1980). The foundations of information science: Part I. philosophical aspects. Journal of Information Science, 2 (3-4), 125-33.

Brookes, C. B. (1981). The foundations of information science: Part IV. Information science: the changing paradigm. Journal of Information Science, 3 (1), 3-12.

Budd, J. M. (1995). An epistemological foundation for library and information science. The Library Quarterly, 65 (3), 295-318.

Budd, J. M., & Raber, D. (1996). Discourse analysis: Method and application in the study of information. Information Processing & Management, 32 (2), 217-226.

Budd, J. M. (2005). Phenomenology and information studies. Journal of Documentation, 61 (1), 44-59.

Bundy, M. L., Wasserman, P. (1970). Reader in research methods for librarianship. Dyton: Microsoft Edition.

Busha, C. H. (1978). Research methods. Encyclopedia of Library and Information Science, 25, 254-393.

Busha, C. H., & Purcell, R. (1973). A textual approach for promoting rigorous research in librarianship. Journal of Education for Librarianship, 14 (1), 3-15.

Butler, P. (1933). An Introduction to library science. Chicago: University of Chicago Press.

Carnovsky, L. (1957). Methodology in research and applications. Library Trends, 6 (2), 243-246.

Chu, H. (2015). Research methods in library and information science: A content analysis. Library & Information Science Research, 37 (1), 36-41.

Cibangu, S. K. (2013). A memo of qualitative research for information science: toward theory construction. Journal of Documentation, 69 (2), 194-213.

Curtis Wright, H. (1978). Inquiry in science and librarianship. Journal of Library History, 13 (3), 250-264.

Dervin, B. (1992). From the mind's eye of the user: the sense making qualitative-quantitative methodology. In Glazier, J. D. and Powell, R. R. (eds.). Qualitative Research in Information Management (62-84). Englewood, Col. Libraries Unlimited.

Dervin, B. (1998). Sense-making theory and practice: an overview of user interests in knowledge seeking and use. Journal of knowledge management, 2 (2), 36-46.

Dervin, B., & Nilan, M. (1986). Information needs and uses. Annual Review of Information Science and Technology, 21, 3-33.

Fidel, R. (1993). Qualitative methods in information retrieval research. Library and InformationScience Research, 15 (3), 219-47.

Fidel, R. (2008). Are we there yet? Mixed methods research in library and information science. Library & Information Science Research, 30 (4), 265-72.

Fisher, K. E., & Julien, H. (2009). Information behavior. Annual Review of Information Science & Technology, 43, 317-58.

Galvin, T. J. (1970). Case studies and case method. In Encyclopedia of Library and Information ScienceVol. 4(214-19).

Given, L. (2006). Qualitative research in evidence-based practice: a valuable partnership. Library Hi Tech, 24 (3), 376-86.

Goldhor, H. (1969). Introduction to scientific research in librarianship. Washington: Department of Health Education and Welfare.

Goldhor, H. (1972). An introduction to scientific research in librarianship. Urbana: University of Illinois, GraduateSchool of Library Science.

Grover, R., & Glazier, J. (1985). Implications for application of qualitative methods to library and information science research. Library & information science research, 7 (3), 247-260.

Grover, R., & Glazier, J. (1986). A conceptual framework for theory building in library and information science. Library and Information Science Research, 8 (3), 227-242.

Harris, M. H. (1986a). Review of research in librarianship. Library and Information Science Research, 8 (1), 101-110.

Harris, M. H. (1986b). The dialectic of defeat: Antimonies in research in library and information science. Library Trends, 34 (3), 515-531.

Hjørland, B. (1998). Theory and metatheory of information science: A new interpretation. Journal of Documentation, 54 (5), 606–621.

Jarvelin, K. & Vakkari, P. (1990). Content Analysis of Research Articles in Library and Information Science. Library and Information Science Research, 12 (4), 395-421.

Johnson, D. J. (2003). On contexts of information seeking. Information Processing & Management, 39 (5), 735-60.

Johnson, D. J. (2009). An impressionistic mapping of information behavior with special attention to contexts, rationality, and ignorance. Information Processing & Management, 39 (5), 735-60.

Kaska, N. K. & Rush, J. E. (1980). Library and information science research. In ALA World Encyclopedia of Library and Information Science. Chicago: American Library Association.

Katzer, J. (1981). Understanding the research process: an analysis of error. In A Library Science Research Reader and Bibliographic Guide. Littleton: Library Unlimited,

Kumpulainen, S. (1991). Library and information science research in 1975: Content analysis of the journal articles. Libri, 41 (1), 59-76

Lynch, M. J. (1984). Research and librarianship: an uneasy connection. Library Trends, 32 (4), 361-366.

Natoli, j. (1989). Librarianship as a human science: theory, methods and applications. Library Research, 4 (2), 163-74.

Nolin. J. & Astrom, F. (2010). Turning weakness into strength: Strategies for future LIS. Journal of Documentation, 66 (10), 7-27.

Pettigrew, K. E., & McKechnie, L. E. (2001). The use of theory in information science research. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52 (1), 62-73.

Powell, R. R. (1999). Recent trends in research: a methodological essay. Library and Information Science Research, 21 (1), 91-119.

Radford, G. P. (1992). Positivism, Foucault, and the fantasia of the library: conceptions of knowledge and the modern library experience. The Library Quarterly, 64 (4), 408-424.

Sandstrom, R. A., & Sandstrom, E. P. (1995). The use and misuse of anthropological methods in library and information science research. Library Quarterly, 65 (2), 161-99.

Shera, J. (1964). Davin, Bacon, and research in librarianship. Library Trends, 13 (1), 141-49.

Shiflett, O. L. (1984). Clio’s claim: the role of historical research in library and information science. Library trends, 32 (4), 385-406.

Suarez, D. (2010). Evaluating qualitative research studies for evidence based library and information practice. Evidence Based Library and Information Practice, 5 (2), 75-85.

Sutton, B. (1998). Qualitative research methods in library and information science, in Kent, E. (Ed.). Encyclopedia of Library and Information Science. (Vol. 62, pp. 84-263). Marcel Dekker, New York: NY.

Tenopir, C. (2003). Use and users of electronic library resources: an overview and analysis of recent research studies. Washington, DC: Council on Library and Information Resources. Retrieved 15, May 2016, from http://www.clir.org/pubs/abstract/pub120abst.html

 Vakkari, P. (1998). Growth of theories on information seeking: an analysis of growth of a theoretical research program on the relation between task complexity and information seeking. Information Processing & Management, 34 (2-3), 361-82.

Vakkari, P. (2008). Trends and approaches in information behavior research. Information Research, 13 (4), Retrieved  March 29, 2013, from http://InformationR.net/ir/13-4/paper361.html

Wessinger, T. (2005). Information as a value concept: Reconciling theory and practice. Library Philosophy and Practice, 8 (1), Retrieved 16 October, 2016, from www. Webpages .uidaho.edu/~mobolin/wessinger.htm

Williamson, C. C. (1931). The Williamson reports of 1921 and 1923: Including training for library work (1921) and training for library service (1923). Metuchen, NJ: Scarecrow Press.

Wilson, T. D. (2000). Recent trends in user studies: action research and qualitative methods..Information Research, 5 (3). Retrieved November 26, 2013, from http://informationr.net/ir/5-3/paper76.html

Wright, H. C. (1978). Inquiry in science and librarianship. Journal of Library History, 13 (3) 250-264.