تحلیل اطلاعات نسخه‌شناختی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی نسخه‌های خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: هدف ‍پژوهش حاضر، تحلیل اطلاعات نسخه‌شناسی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است و این نسخه‌ها را از منظر اطلاعات نسخه‌شناسی از جمله تاریخ کتابت، مکان کتابت، نوع کاغذ، و نوع خط مورد بررسی قرار می‌دهد.
روش/ رویکردپژوهش: روش پژوهش تحلیل محتوا و جامعه پژوهش ۳۸۵۳ رکورد نسخه خطی موجود در وب‌سایت کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.
یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین نسخه‌ها مربوط به قرن ۱۳ قمری با ۲۲/۷۱ درصد است.مکان کتابت ۸۳/۷۰ درصد از نسخه‌ها متعلق به قلمرو ایران آن زمان هستند. رایج‌ترین کاغذ استفاده شده در نسخه‌های خطی ، نوع فرنگی با ۵۹/۷۲ درصد است. خط نستعلیق با ۳۱/۶۴ درصد بیشترین، و خط لاتین با ۰/۰۵ درصد کمترین میزان خط به‌کار‌رفته در نسخه‌های خطی است.
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که قدیمی‌ترین نسخه مربوط به قرن پنجم قمری است. رایج‌ترین نوع کاغذ به‌کار‌رفته در نسخه‌های خطی، کاغذ فرنگی است و خط نستعلیق، بیشترین خط به‌کارگرفته در نسخه­های خطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Codicological Information of the Manuscripts Available in the Digital Library of the National Library and Archives of Iran

نویسندگان [English]

  • A. Teymoorikhani 1
  • S. Akbari Daryan 1
  • F. Keshavarz 2
1 Ph.D. student; Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, I.R. Iran
2 M.A.; Manuscript Librarian, National Library and Archives of Iran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research studies the manuscripts available in the digital library of the National Library and Archives of Iran (NLAI) in terms of their codicological features, including date and place of transcription, type of paper and script.
Design/ Methodology/Approach: Content analysis was employed as the method for this study. The research population consisted of 3,853 manuscript records available on the website of the digital library of the NLAI.
Findings: A majority (71.22%) of the manuscripts are related to the 13th Hijri century (19th century). The transcription place of most (70.83%) of these manuscripts is Iran’s territory in that era. The most popular type of paper (72.59%) used for these manuscripts is European paper. Also the most commonly used type of script (64.31%) is Nasta’liq and the most infrequent type of script used in these manuscript is Latin (0.05%). Findings also show that the oldest manuscript in this collection belongs to the 5th Hijri century (11th century).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliography
  • manuscripts
  • Content Analysis
  • Digital library
  • National Library and Archives of Iran