جایگاه سامانه اطلاعات مدیریت در کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: شناسایی اطلاعات مورد نیاز و نقش و جایگاه سامانه اطلاعات مدیریت در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه مدیران این کتابخانه است.
روش/ رویکرد پژوهش: از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی استفاده شده است. جامعه آماری کلیه مدیران رده میانی کتابخانه ملی است که براساس ساختار سازمانی 14 نفر بوده‌اند؛ داده‌ها از طریق مصاحبه گردآوری شد. تحلیل داده‌ها نیز براساس مبانی کدگذاری و تحلیل محتوا با استفاده از نظریه داده‌بنیاد صورت گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌دهنده انواع اطلاعات مدیریتی مورد نیاز مدیران و راه‌های کسب این اطلاعات است. همچنین، دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت MIS در کتابخانه، مزایای MIS، چالش‌های نبود MIS، و موانع استقرار MIS را در کتابخانه دربرمی‌گیرد.
نتیجه‌گیری: استفاده از MIS در کتابخانه ملی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات مدیریتی باشد و به کتابخانه در رسیدن به اهدافش کمک شایانی نماید. شرط اصلی موفقیت این سامانه، مهیا بودن پیش‌نیازهای استقرار آن در کتابخانه ملی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management Information System in National Library of Iran

نویسندگان [English]

  • S. Behimehr 1
  • N. Riahinia 2
چکیده [English]

Purpose: To identify the position of Management Information System (MIS) in National Library of Iran (NLI) based on middle managers’ viewpoints.
Methodology: The qualitative approach using case study. The population consists of all NLI middle managers counted 14 according to organization structure. Data gathered through interview and analyzed using content analysis and coding system of Grounded Theory.
Results: Different kinds of managerial information are required by managers and there are plenty of ways to acquire such information. Managers mentioned MIS advantages, the challenges of lacking to have MIS and limitations for MIS establishment.
Conclusion: NLI managers can handle many problems using MIS. It can lead library to its goals. However, the vital point to succeed is preparing the required condition before the establishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management information system
  • National library of Iran
  • Management
  • Information system
اصغری، شکوفه (1389). رابطه کیفیت سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) و نقش تصمیم گیری مدیریت از دیدگاه کارکنان کارخانجات پارس الکتریک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان فارس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، فارس.

اکبری، علی ؛ عاصمی، عاصفه (1390). سیستم‌های اطلاعات مدیریت در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر تهران از دیدگاه مدیران. رویکردهای نوین آموزشی، 14 (2)، 99-116.

اکبری، علی؛ عاصمی، عاصفه؛ و ریاحی‌نیا، نصرت (1390). توان نرم‌افزارهای موجود در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر تهران در ارائه اطلاعات مورد نیاز به مدیران. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 4 (14)، 91-114.

حیدری، مجید (1378). طرح بهینه‌سازی جریان اطلاعات مدیریتی در مراکز اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان اسناد ملی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران.

رنگریز، حسن (1387). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

سرلک، محمدعلی ؛ فراتی، حسن (1387). سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته. تهران: دانشگاه پیام نور.

محمودی، محمد (1386). سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.

مرادی علی آبادی، بهاره؛ شهبازی، وحید؛ طهماسبی فرد، حامد؛ و فهیمی، رضا (1391). بررسی مشکلات به کارگیری سامانه اطلاعات مدیریت درسازمان‌های کشور. ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، 8 (76)، 112-117.

Delbridge, R., &  Fisher, Sh. (2007). The use of soft systems methodology (SSM) in the management of library and information services: a review. Library Management28 (6&7), 306 – 322. Retrieved July 23, 2014, from http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01435120710774459

 Evans, M. F., & Thomas, S. (2007). Implementation of an integrated information management system at the National Library of Wales: A case study. Program41 (4), 325 – 337. Retrieved July 18, 2014, from http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/00330330710831558

Imtiaz A. m. (2009). Management information systems in university libraries of Chhattisgarh. Poster paper. ICAL. Retrieved July 23, 2014, from http://crl.du.ac.in/ical09/papers/index_files/ical-121_185_722_1_PB.pdf

Kivinen, T., & Lammintakanen, J. (2013). The success of a management information system in health care - a case study from Finland. International Journal of Medical Informatics82 (2), 90-97. Retrieved July 23, 2014, from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505612000937

Mehta, V., Sudan, A.S., Dawra, S. (2003). Management information system. New Delhi: Anmal publications pvt.ltd.

Moshref javadi, M. h. & Delshad Dastjerdia, M. (2011). Evaluation effect of, management information system implementation on personal resistance causes in Isfahan power plant management corporation in Iran. procedia computer science3, 1296-1303. Retrieved July 24, 2014, from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705091100007X

Naranjo-Gil, D. (2009). Management information systems and strategic performances: The role of top team composition. International Journal of Information Management29 (2), 104–110 Retrieved August 6, 2014, from http://parsproject.xzn.ir/tarjome/109.pdf

Reitz, J. M (2004) . Management Information System . Dictionary of Library andInformation Science (ODLIS).S.V. Retrieved  August 1, 2014, from http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx#mis

Shah, m. (2014). Impact of management information systems on school administration: what the literature says". Social and behavioral sciences. 116, 2799-2804. Retrieved July 19, 2014, from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814006764