بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهراء(س)

3 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

هدف: هدف شناسایی وضعیت موجود کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از نظر دارا بودن زیرساخت­های مدیریت دانش شامل افراد، فرآیندها و فناوری است.
روش/ رویکرد پژوهش: داده­ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است که 108 نفز از 150 کارشناس سازمان درچهار بخش فراهم­آوری، سازماندهی، اطلاع­رسانی و آموزش و پژوهش بدون نمونه­گیری پر کرده­اند. 
یافته­ها: زیرساخت افراد در وضعیت مناسب، زیرساخت فرآیندها در وضعیت نامناسب و زیرساخت فناوری در وضعیت نامشخصی از نظر مناسب یا نامناسب بودن قرار دارد. با بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی معنادار میان زیرساخت­ها، مشخص شد که میان هر سه زیرساخت با یکدیگر همبستگی معنادار وجود دارد.
نتیجه­گیری: با بررسی زیرساخت­های مدیریت دانش در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، به­منظور افزایش کارآیی کتابخانه ملی در انجام تعهد قانونی و وظایف خود، افزایش شفاف­سازی اهداف و جریان­های کاری کتابخانه، افزایش شناخت کارکنان و وظایفشان توسط کتابخانه ملی، پیشنهاد­هایی برای سازمان و پژوهش­های آتی ارائه شده است که عبارتند از: تعیین مدیر دانش، تعیین مدیر نوآوری، تشکیل تیم­های دانش، طراحی نقشه دانش کتابخانه، مدیریت شخصی، پیش­بینی نظام پاداش و دستمزد براساس دانش، دریافت نظر کاربران و بازخورد حاصل از آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Knowledge Management Infrastructures in the National Library and Archives of Iran

نویسندگان [English]

  • L. Hashempour 1
  • A. Ghaebi 2
  • S. Rezaei Sharifabadi 3
1 M.A. in Library and Information Science, Alzahra University, Tehran, I.R. Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science, Alzahra University, Tehran, I.R. Iran
3 Associate Professor of Library and Information Science, Alzahra University, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aimed to investigate the current status of the National Library and Archives of Iran in terms of necessary knowledge management infrastructures including experts, processes and technology.
Design/Methodology /Approach: The research data was gathered using a researcher-designed questionnaire. The questionnaire contained four parts including demographic characteristics, people, processes and technology as knowledge management infrastructures. The research universe included 108 out of 150 experts in the National Library and Archives of Iran working in the four sections of acquisition, organization, information and education & research. They were selected without sampling.
Findings: This research showed that experts as a knowledge management infrastructure are qualified enough, while the situation of processes was inappropriate and the situation of technology was unknown. Inspecting the presence or absence of a significant correlation among the three infrastructures proved that there is a significant correlation among all three of them.
Conclusion: The investigations into knowledge management infrastructures in the National Library of Iran show some factors effective in improving its efficiency, meeting its commitments, increasing transparency of library functions and purposes and increasing the knowledge of its staff about their duties. Based on these factors, this study suggests some strategies for the National Library and Archives of Iran and for further research in this field, including: deciding upon the knowledge manager and the innovation director, forming knowledge teams, designing the library knowledge plan, personal management, determining the system of reward and pay according to the knowledge of staff, and receiving comments and feedbacks from users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • knowledge management infrastructures
  • National library of Iran
  • National Library and Archives of I.R. Iran